SVEPRISUTNOST

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč “osoba” ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva “jedini istiniti Bog“.

Ko je sveprisutan?

 • „Izgledalo je kao da je sveto prisustvo bilo u mojoj sobi. Ostavila sam pero po strani i čekala da mi se sveti Duh obrati. Nisam videla nikog. Nisam čula nikakav glas, ali nebeski Posmatrač je  izgledao blizu mene. Osetila sam da sam u Isusovom prisustvu. Nemoguće mi je da opišem slatku svetlost i mir koji su bili u mojoj sobi. Sveta atmosfera me je okruživala i pokazane su mi stvari od veoma bitnog značaja. Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: Manuscript Releases Volume 11, p. 326, 1896}
 • “Ustala sam rano u četvrtak ujutro, oko dva sata, i užurbano sam pisala o Istinitoj Lozi, kada sam osetila prisustvo u svojoj sobi, kao i mnogo puta pre, i zaboravila sam na sve što sam radila. Izgledalo je da sam u Isusovom prisustvu. Govorio mi je ono u šta sam trebala biti upućena. Sve je bilo tako jednostavno da nisam mogla pogrešno razumeti. […] Nijedna čujna reč nije bila izgovorena, već je govorio mom umu. Rekla sam, “Gospode, učiniću kako zapovedaš.” {Ellen White: Manuscript Releases Volume 5, p. 147, 1896}

Lično Isus je bio prisutan kao sveti Duh. Kada bi sveti Duh bio drugi Utešitelj a ne Isus, EGW ga ne bi nazvala ´moj Gospod´. Nažalost nauka o Trojstvu podiže svetog Duha kao drugog Utešitelja umesto Isusa, i sveti Duh kao deo Trojstva postepeno dobija sve više direktne molitve kao prekršaj prve zapovesti.

 • „Dok upućuje celom svetu Svoj poziv da dođu k Njemu i budu spaseni, On zapoveda Svojim anđelima da pruže Božansku pomoć svakoj duši koja Mu dolazi u pokajanju i poniznosti, i On lično dolazi Svojim svetim Duhom usred Svoje crkve.“ {Ellen White: Letter 2d, 23. December 1892}
 • Hristos ide nevidljiv našim ulicama. Porukom milosti On ulazi u naše domove. On čeka na zajednički rad sa svima koji žele da propovedaju u Njegovo ime. On je direktno među nama, da bi nas izlečio i blagoslovio, ukoliko Ga prihvatimo.“ {Ellen White: The Ministry of Healing, p. 107}
 • “Ograničen ljudskom prirodom, Hristos nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im svetog Duha kao Njegovog zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON je SVEPRISUTAN kroz Svog svetog Duha.” Stari link iz 1970-tih bez zareza nakon „lično On“: {Ellen White:  Manuscript Releases Vol. 14, p. 23}{Ellen White: Lt119, 1895.18 {https://m.egwwritings.org/en/book/5294.1#1}

Sveti Duh nema ljudski personalitet da bi se odvojio od njega, već samo Isus. Isus je Taj Koji je kroz Svog svetog Duha sveprisutan. Ne može sveti Duh biti onaj, koji je kroz svog svetog Duha sveprisutan, jer bi tada postojala dva sveta Duha. Engleska reč „divested“ ima značenje „razdvojen tj. odvojen“ a ne da nešto ne pripada nečemu. 

U današnjim danima dolaze tvrdnje da to divested tj. razdvojen „kaže“ da sveti Duh ne poseduje ljudsku prirodu, te da taj citat „ne“ govori o Isusu. Sveti Duh nema ljudsku prirodu, da bi bio od nje divested tj. odvojen! Jedino Isus se dovodi u spoj sa izrazom humanity, zato što je u ljudskom obliku došao da umre za nas.

Rečenica, (sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta…) odnedavno je zvanično kompletna u svom originalu (The holy Spirit is Himself, divested of the personality…). Nedostajao je zarez posle reči ‘Himself’, da bi identitet Isusa nasuprot svetom Duhu bio jasno naglašen.

 • „Božja veličina je za nas nezamisliva: – „Gospod je u Svom svetom hramu, Gospodnji presto je na nebu.“ (Psalam 11,4) – Ipak, Bog je sa Svojim Duhom sveprisutan. On ima neograničeno znanje i lični interes u svim Svojim delima.“ {Ellen White: Education, p. 132 1903}
 • Bog nam je podario svetoga Duha, i Njemu nije moguće da nam daruje nešto veće od toga. Ovom daru ništa se ne može pridodati. Njime se sve potrebe mogu zadovoljiti. SVETI DUH JE ŽIVA BOŽJA PRISUTNOST; ako se dovoljno ceni, On je izvor hvale i zahvaljivanja koji će zauvek teći u večni život. Darovanje Duha predstavlja zavet milosti.“ {Ellen White: Signs of the Times, 7.August 1901}
 • „Dok Hristos služi u nebeskoj svetinji, On takođe služi i u Crkvi na Zemlji preko Svoga Duha. On je sakriven od naših očiju, ali Njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava se: -„Evo, Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.“- (Matej 28,20) Iako Svoju silu prenosi Svojim slugama, Njegovo prisustvo koje daje snagu, još je u Njegovoj crkvi.“ {Ellen White: DA, p. 166}
 • „Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909}

I donji stih nam pokazuje tu istinu, jer u njemu nepiše „Bog sveti Duh“ nego´Božji Duh´ tj. Njegovo prisustvo. Bog je kao vladar svemira prisutan svugde, pa i pre stvaranja života na zemlji:

 • „A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i Duh Božji dizaše se nad vodom.“ {1. Mojsijeva 1,2}

Gospod je u Svom zemaljskom hramu lično prisutan Svojim Duhom, dok istovremeno na nebu sedi na Svom prestolu. Ellen White objašnjava vrlo jasno, da je poslati Utešitelj sveprisutnost Boga, i to u našim srcima, kada Ga prihvatimo.

Ko je U nama?

Ellen White opisuje Isusa i Njegovu sveprisutnost u nama kao svetog Duha:

 • „Hristos čeka da udahne Svoj Duh U učenike i da im da inspiraciju Svog posvećujućeg Duha i da prenese vitalni uticaj od Sebe na Svoj narod.” {Ellen White: Signs of the Times, October 3, 1892 par. 4}
 • „Hristos je formiran U nama i Svojim Duhom On ispunjava obećanje, – „Nikada vas neću ostaviti, niti odbaciti.“ – ” {Ellen White: Signs of the Times, Sep. 27, 1899 par. 9}
 • „Proučavajte sedamnaestu glavu jevanđelja po Jovanu i naučite kako da živite Hristovu molitvu. On je Utešitelj. On će počivati U vašim srcima, čineći vašu radost potpunom.” {Ellen White: Review and Herald, January 27, 1903}
 • „On će doći ne samo na jedan dan, jer kaže: – „Useliću se U njih, i živeću U njima… i oni će biti Moj narod.“ „Pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove.“ (2. Korinćanima 6,16; Mihej 7,19) Njegovo prisustvo očistiće i posvetiti dušu, da bi mogla postati svetim hramom Gospodnjim i ´stanom Božjim U Duhu´ (Efescima 2,21,22).“ {Ellen White: Desire of Ages, p. 161}
 • „Avigejina pobožnost, kao mirisni cvet, nesvesno se širila na njeno lice, u reči i dela. Duh Sina Božjeg je počivao U njenoj duši.” {Ellen White: Signs of the Times, October 26, 1888 par. 7}
 • Hristos ih privlači Sebi nevidljivom silom! On je svetlost života i On ih ispunjava Svojim ličnim Duhom“! {Ellen White: RH, 26. March 1895}
 • „Kada Božji narod zauzme poziciju da su oni hram svetog Duha, Samog Hrista Koji obitava U njima, oni će Ga tako jasno objaviti u duhu, rečima i delima, da će biti nepogrešiva razlika između njih i sotoninih sledbenika.“ {Ellen White: 3SM, p. 211, 14. July 1902}
 • Hristos je bio Duh istine! Svet neće da sluša Njegove molbe! Ali učenici u Njemu vide Put, Istinu i Život! I oni će imati Njegovo prisustvo U njima.“ {Ellen White: SW, Oct. 25,1898}
 • „Učitelj mora biti kršten svetim Duhom. Tada će um i DUH HRISTOV biti U njemu i on će ispovedati Hrista u duhovnom i svetovnom životu.” {Ellen White: RH, February 9, 1892 par. 21}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku