OTAC, SIN I SVETI DUH SU SE NA NEBESKOM SAVETU DALI ZA PLAN SPASENJA?

Falsifikat:

 • Božanstvo (GODHEAD) je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i sveti Duh, su se predali na izvršenje PLANA SPASENJA. Da bi se plan u potpunosti sproveo u delo, odlučeno je da se Hristos morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?  Naš Bog je učinio sve za nas, bez mogućnosti da učini još više. Kroz Isusa je dao SVE nebeske resurce, da bi plan spasenja čoveka bio potpun. Kroz to vidimo Njegovu ljubav.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 10}

U gornjem „restilizovanom“ citatu, koji služi kao „dokaz“ Trojstva, možemo da vidimo zloupotrebu reči Godhead tj. Božanstvo, koja označava samo osobinu jednog Božanskog Bića a ne ime trojedinog Boga. 

Original:

 • „Jer što se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i Božanstvo (Godhead), da nemaju izgovora.“ {Rimljanima 1,20}
 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead. On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove Ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907} 

Ko je prema originalnim citatima doneo spasenje?

Original:

 • „Pre pada čoveka, Sin Božji se ujedinio sa Svojim Ocem da izrade plan spasenja.” {Ellen White: RH, 13. September, 1906. par. 4}
 • „Plan spasenja koji su razradili Otac i Sin biće veliki uspeh.” {Ellen White: ST, June 17. 1903. par. 2} 
 • Zajedno na savetu, Otac i Sin surešili da sotoni ne sme biti dozvoljeno da vrši svoj okrutni plan na čoveku.” {Ellen White: 18MR, p. 345.5} 
 • „Pre nego što su postavljeni temelji Zemlji, Otac i Sin sjedinili su se u zavetu da otkupe čoveka ako ga Sotona bude pobedio. Stegli su svoje ruke u svečanom zavetu da će Hristos postati jemac za ljudski rod.“ {Ellen White: DA, p. 834.2}
 • „Otac i Sin su napravili međusobni zavet, da će kroz Hrista spasiti svet.“ {Ellen White: ST, October 10. 1892. par. 1} 

Ne postoji ni jedan jedini citat da je sveti Duh učestvovao u bilo kakvoj odluci ili delu spasenja! A nije ni mogao, jer nije Biće, nego Duh Boga Oca i Isusa.

Alternativno tumačenje:

U nastavku ovog teksta stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada, na prvi pogled trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. 

Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga sadrži jasne dokaze postojanja falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni. Kako je sveti Duh učestvovao u planu spasenja? Kao sveprisutan Božji Duh a ne kao treće biće!

 • „Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, da donese jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3, 1905

Kao što smo već videli pojam ´Božanstvo´ označava karakteristiku a ne “trojedinog“ Boga! Originalna jevrejska reč za ´Božanstvo´ tj. ´Godhead´ je reč ´Elohut´. Ta reč je pridev – ne imenica, i opisuje Božju osobinu.

 • „Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr} 
 • Božanstvo je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i sveti Duh, su se predali na izvršenje plana spasenja. Da bi se u potpunosti plan sproveo u delo, odlučeno je da se Hristos morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?  Naš Bog je učinio sve za nas, bez mogućnosti da učini još više. Kroz Isusa je dao SVE nebeske resurce, da bi plan spasenja čoveka bio potpun. Kroz to vidimo Njegovu ljubav.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 10} 

Božanstvo je, kao što smo videli, karakteristika Božanskog Bića, kao što je čoveku njegova humanost! Božanstvo (Oca i Sina) je bilo potrešeno kao što je kod dobrog čoveka potrešena njegova humanost tj. ljudskost kada vidi nepravdu. Šta nam ovaj citat govori? Ovde ne stoji da su svi Troje napravili plan, nego samo da su se u okviru tog plana i Otac i Sin i sveti Duh predali u njegovom izvršenju i potpunoj predaji. Nisu za nas mogli da učine više nego što jesu; učinili su SVE. To znači da je Otac vodio sa Sobom neshvatljivu unutrašnju bitku, da li da dopusti da Njegov Sin umre. Isus je za nas umro na krstu, a nakon toga ostao prisutan među nama Svojim Svetim Duhom, jer samo Isus pored Oca predstavlja SVE nebeske resurse! 

Izjava o zajedničkom izvršenju plana spasenja se često koristi u „dokazivanju“ da je sveti Duh treća Božanska individua kao što su Bog Otac i Hristos, večni Sin. Iako izjava u ovom citatu deluje kao da kaže da su se Otac, Sin i sveti Duh predali da izrade plan spasenja, ovakvo tumačenje nije u harmoniji sa drugim tekstovima Duhu proroštva. U Biblijskom rečniku iz 1828., raditi znači uticati radom i naporima. To ne znači pripremiti plan rada, već sprovesti u delo plan koji je već formulisan. Kada pročitamo ceo ovaj citat zajedno sa prethodnim paragrafom, videćemo da je već i tu istina precizno potvrđena:

 • „Slava jevanđelja je zasnovana na principima povratka posrnulog roda Bogu kroz konstantne manifestacije dobročinstva. Ovaj rad je počeo na nebeskim dvorima. Tamo je Bog odlučio da da ljudima nepogrešiv dokaz ljubavi kojom ih je ljubio. Toliko ´Mu omile svet da je i Sina Svojega jedinorodnoga dao, da niko ko ga uzveruje ne pogine, već da ima život večni´.” {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 9}

Ne postoji ni jedno mesto u Bibliji i Duhu Proroštva gde je sveti Duh sudelovao u Božanskim odlukama. Zašto? Zato što on ni ne postoji kao Božansko Biće! Sveti Duh je samo radio na ispunjavanju plana spasenja, koji su sa druge strane formulisali samo Otac i Sin! Sveti Duh je kao ličnost bio samo manifestacija prisutnosti i DELOVANJA Oca i Sina! 

Samo Otac i Sin su se zavetovali da će dati sve resurse nebesa da nas spasu. Ovo, naravno, uključuje i svetog Duha, koji je uvek deo samog Boga, Koji je Svojim Duhom sveprisutan u celom svemiru:

 • „Božja veličina je nezamisliva. „Božji presto je na nebu“ (Psalam 11,4); Ali ON je ipak svugde prisutan. On ima intimno znanje o našim ličnim mislima i Lični interes za sva dela Svoje ruke.“{Ellen White: Ed, 132.2} 
 • „Pre pada čoveka, Sin Božji se ujedinio sa Svojim Ocem da izrade plan spasenja.” {Ellen White: RH, 13. September, 1906. par. 4} 
 • Zajedno na savetu, Otac i Sin surešili da sotoni ne sme biti dozvoljeno da vrši svoj okrutni plan na čoveku.” {Ellen White: 18MR, p. 345.5} 
 • „Kroz Hrista je posao, na koji se oslanja ispunjenje Božje namene, izvršen. Ovo je bio dogovor na savetu Božanstva. Otac je naumio na savetu sa Svojim Sinom da će ljudi biti testirani da li će biti privučeni sotoninim iskušenjima ili će načiniti Hrista svojom pravednošću, držeći Božje zapovesti i živeti. Bog je dao Svom Sinu vlast nad svima koji bi bili iskreni i odani. Hristos se zavetovao da ih spase od moći sotone, po cenu sopstvenog života.“ {Ellen White: 21MR, 54.3}
 • „Jer je Bog što čini U vama da hoćete i učinite kao što Mu je ugodno.“ {Filibljanima 2,13}
 • „Plan spasenja koji su razradili Otac i Sin biće veliki uspeh.” {Ellen White: ST, June 17. 1903. par. 2} 
 • „Hristos, Reč, Jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem, jedno u prirodi, u karakteru i svrsi, jedino Biće u univerzumu Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje.“ {Ellen White: GC, p. 493} 
 • „Jer će On sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu i sedeće i vladati na Svom prestolu, i biće Sveštenik na prestolu Svom, i savet mirni biće među Objema.“ {Zaharija 6,13}
 • Pre nego su položeni temelji zemaljskiOtac i Sin su se zavetovali da otkupe čoveka ako ga preovlada sotona. Spojili su ruke u vernu zakletvu da će Hristos biti sigurnost ljudskog roda.” {Ellen White: DA, p. 834} 
 • Otac i Sin su ušli u zavet da spasu svet kroz Hrista.“ {Ellen White: ST, October 10. 1892. par. 1} 

Ne postoji ni jedno drugo biće koje može ući u savet Božji. Saveti Božanstva su uvek samo između Oca i Sina. Ovo rađa jedno veoma bitno pitanje vezano za Duh Božji:

ILI je sveti Duh božansko biće koje ne može ući u savet?

ILI sveti Duh uopšte nije biće, već je život, karakter, um i lično prisustvo Boga Oca i Sina?

Šta je logičnije?

 • „A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos U vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi U vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • „Biće nam suđeno u skladu sa svetlošću koju imamo, prema privilegijama koje su nam odobrene, prema prilikama koje smo imali da čujemo i razumemo Božju reč. Ove privilegije su nam date po beskonačnoj ceni za Oca i SinaPlan spasenja je smišljen I izvršen kroz žrtvu celih nebesa, i DAR svetog Duha je dat da se Božansko može ujediniti sa ljudskim, i da se čovek može uzdignuti moralno i duhovno.” {Ellen White: YI, 15. June, 1893 par. 1}

Ovde nam je precizno saopšteno da je plan prvo smišljen, potom sproveden u delo, nakon pada ljudi. Videli smo da su ga osmislili samo Otac i Sin. Kada su pripremili plan po beskonačnoj ceni za Njih, dali su i Njihovog svetog Duha kao DAR u cilju sprovođenja tog plana.

 • „Saučestvujući sveti Duh je svoje učenike, apostole osposobio da se odupru svakoj vrsti idolotarije i da uzdižu Gospoda, i samo Njega. Ko je, osim Hrista sa Njegovim Duhom i Božanskom silomvodio pera istoričara da bi celom svetu bili prezentovani skupoceni zapisi o Isusovim rečima i delima?” {Ellen White: 3SM 137.2}
 • „Da je sveti Duh veliki Pomagač je divno obećanje. Na kakvu korist bi nam bilo da su jedinorodni Sin i Bog ponizili Sebe i izdržali kušanja zlog neprijatelja, i da su se borili sa njim celog Njegovog života na zemlji, i da je umro Pravedni za nepravedne da bi ljudski rod opstao, ako Duh nije dat kaokonstantno, delotvrono, preporodivo sredstvoda bi postalo efektivno ono što je za nas učinjeno od strane Iskupitelja sveta?“ {Ellen White: 3SM, 137.1} 

Ko po Bibliji ima Svoje učenike tj. apostole? Naravno sam Isus i samo Isus! Zato i ovde možemo da ponovo vidimo da je sveti Duh lično Isus! I Njegovo prisustvo u nama je najveći dar, koji možemo da dobijemo od Boga!

 • Sveti Duh je bio najveći dar kojeg je Otac mogao dati za uzdizanje Njegovog naroda. Duh je dat kao sredstvo novorođenja i bez ovoga žrtva Hristova bi bila beskorisna.” {Ellen White: RH, November 19, 1908, Art. B, par. 5} 
 • „Kao Božanska zadužbina je sila Duha svetoga data učenicima, tako će i danas biti data onima koji traže pravdu. Sama ova sila je dovoljna da nas poduči mudrosti i da nas spremi za nebeske sudove. Hristos želi da nam da blagoslov koji će nas učiniti svetima. “Ovo vam kazah”, govori On, “da radost Moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.” (Jovan 15,11). Radost u Svetom Duhu daje zdravlje, životodavna radost. Dajući nam svetoga DuhaBog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom nebeskih uticaja, da da zdravlje i život svetu.” {Ellen White: 7T, 273.1} 
 • „Ni jedna istina nije jasnije učena u Bibliji do one koja govori da Bog kroz Svog svetog Duha upravlja Svojim slugama na zemlji u velikim pokretima u radu za spasenje.” {Ellen White: GC, p. 343} 
 • „Bog želi da čovek bude skladište nebeskih uticaja i jedino što otežava izvršenje Božjeg dizajna je to što ljudi zatvaraju svoje srce svetlosti života. Otpad je izazvao udaljavanje svetog Duha od čoveka, ali kroz plan spasenja ovaj BLAGOSLOV nebesa će ponovo biti uspostavljen za one koji to iskreno žele. Gospod je obećao da će dati sve dobre stvari onima koji to zatraže od Njega, sve dobre stvari su definisane kao date sa darom svetog Duha.” {Ellen White: 2MR, p. 11} 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku