URIAH SMITH I SEMI-ARIJANSKA KNJIGA “DANILO I OTKRIVENJE”

Semi-Arianska teologija je bila prisutna 325 godine kao odbijanje Trojstva koje je te godine oficijelno uvedeno. To gledište uči, da je samo Bog Otac Bog celog svemira, ali istovremeno, da Isus kao Njegov doslovni Sin, isto tako poseduje Božansku prirodu, pošto je rođen a ne stvoren. Ovo je bilo ispravno učenje naših pionira. Uriah Smith je bio još od svog detinjstva povezan sa Adventizmom i preuzeo je 1855. uredništvo u časopisu Review and Herald. 

On je bio jedan od najplodnijih pisaca u našoj crkvi. Imao je fundamentalni uticaj na tumačenje proročanstava. Najpoznatije njegovo delo su bile knjige „Otkrivenje“ (1867.) i „Danilo“ (1873.) koje su kasnije spojene u jednu knjigu „Danilo i Otkrivenje“. 

Iako je imao puno sporova sa Ellen White, ona ga je povodom te knige nazvala jednim od najvažnijih autora u našoj crkvi, iako upravo ta knjiga nosi jasne arijanske stavove (prihvatanje Isusa kao Sina Božanske prirode, ali ne i svetoga Duha kao nezavisno biće) i izjave protiv Trojstva, koje je on 1898. ponovo potvrdio. One su uklonjene iz njegove knjige tek 1940.-1946.! Toliko o gledištu, da su pioniri iznosili lažne nauke, te da je Ellen White to posle 1890. „prepoznala, shvatila i uklonila“. Isusova izjava da „niko ne može služiti dva gospodara“ znači u tom smislu ILI – ILI. Prva zapovest kaže vrlo jasno da smemo i trebamo da se molimo samo pravom Bogu.

To znači da ili Trojstvo ili Arijanizam napada direktno prvu zapovest. Isus kaže jasno da ne postoji polovični put. Sam Arijanizam nosi ime po borcu za istinu, biskupu Arijusu, koji se pre Nikeje i na njoj borio protiv Trojstva. On je prihvatao Božanstvo Isusa, ali je učio da je Isus doslovno i oduvek nebeski jedinorodni Sin. Sa druge strane su nakon njegovog poraza u Nikeji 325. godine bile iznete laži da je tvrdio da je Isus stvoreno biće. I onima koji se danas bore protiv Trojstva, koji veruju u biblijsku istinu da je Isus, iako Bog, zaista već na nebu rođen Sin, i da je u hierarhiji ispod Oca, stavljaju se etikete da odbacuju Isusa kao Božansko Biće. Ispravan Arijanizam su učili Ellen White i svi pioniri.

Iz tog razloga Ellen White ne bi nikada jednu knjigu preporučila kao najvažniju, koja bi pozivala na direktni prekršaj prve zapovesti, jer bi to značilo odbijanje pravog Boga! Samo ta činjenica je u smislu Duha Proroštva već jasan i dovoljan dokaz, radi kojega su drugi argumenti čak i nepotrebni, iako ćemo naravno zajedno proučiti celu tematiku. Šta je ona napisala 1905. godine? Tada je radi rasprave sa dr Kellogg-om bilo jako važno da ne dođe do preporuke teologa ili literature koja vodi ka zabludi, gde je istina pomešana sa lažnom naukom o svetom Duhu. Uriah Smith je do svoje smrti 1903. bio poznat kao jedan od najodlučnijih boraca protiv lažne nauke o Trojstvu. Dole stoje izjave Ellen White povodom te sporne knjige:

  • „Interes za „Danilo i Otkrivenje“ treba biti nastavljen sve do kraja vremena probe. Bog je autorATE knjige upotrebio kao kanal kroz koji On šalje svetlost istine direktno u naše umove.“ {Ellen White: 1MR, No. 26, page 63, „Thoughts on Daniel and the Revelation“ MS 174 1899}
  • „Dobila sam instrukciju (naravno od Boga) da najvažnije knjige koje sadrže od Boga datu svetlost i pokazuju nam sotonin otpad na nebu moraju upravo u ovo vreme biti na sve strane proširene. Kroz njih će istina dosegnuti do mnogih ljudi. „Patrijarsi i Proroci”, „Danilo i Otkrivenje“ i „Velika Borba“ su potrebniji kao nikada do sada.“ {Ellen White: RH 16. February 1905. „A call for Active Work“}

Važno je da naglasimo da je ova izjava data 1905. godine,  u kojem se jasno može videti da se radi o samo jednoj knjizi sa nazivom „Danilo i Otkrivenje“, i to od Uriah Smith-a. Isto tako ona piše jasno da je Bog koristio tog autora a ne te autore, tj. proroke Danila i Jovana.

  • “U knjigama „Čežnja Vekova“, “Patrijarsi i Proroci“, “Velika Borba“ i “Danilo i Otkrivenje“ su dragocena uputstva“ {Ellen White: Letter written from St. Helena, California to Edson White and W. C. White, 27th September 1903, 21MR No. 1594, see also ‘Evangelism’ chapter 10 page 366}
  • “Ove knjige su posebno važne, i svaka prilika treba da bude iskorišćena da se one prošire.“ {Ellen White: Letter written from St. Helena, California to Edson White and W. C. White, 27th September 1903, 21MR No. 1594, see also ‘Evangelism’ chapter 10 page 366}

Pritisnuti ovim jasnim dokazima, teolozi daju opet nove argumente, da je Ellen White ovu knjigu koja je sadržala „pogrešnu“ teologiju preporučila zato što su u njoj “stajale i važne istine”. Mi smo već videli koliko je prava istina o Trojstvu važna, kako tada – tako i danas. 

Pošto je ona napisala da je Bog tog autora upotrebio kao kanal istine, ta knjiga sigurno ne može sadržavati lažne nauke! U Bibliji stoji jasno da niko ne može da služi dva različita Gospodara! 

Jedine dve sporne tačke povodom te knjige dotiču samo 11. glavu iz knjige proroka Danila, gde su Uriah Smith i James White imali različito mišljenje da li jedan deo dotiče Tursku ili Rim, kao i pitanje da li je Uriah Smith shvatio da je Papa na kraju izgubio moć. 

Možda su njegove reči mogle na nekim mestima i da ostave takav utisak, ali da to nije tako vidimo u 8. glavi (vizija o ovnu, jarcu i malom rogu) njegove knjige o Danilu, gde je Papstvo nazvao vodećom silom progonstva do kraja vremena. Uriah Smith je isto tako pisao i o nedeljnom zakonu! 

Možemo li zamisliti da je u delu knjige o Otkrivenju napisao da su dve zveri koje će progoniti Božji narod biti Papstvo i Amerika? Smith je bio nadahnut svetim Duhom dok je nizao redove u svojoj knjizi!

Ti pasusi su samo jedan dodatni opis i produbljenje već jasne istine, ovaj put iz druge perspektive. Nepotpuno tumačenje sadržane simbolike u ovom slučaju, znači samo da možemo imati manjak potvrda o namerama Papstva, ali time ne donosi lažnu nauku ili umanjuje celokupnu istinu! 

Nedovoljno razumevanje ovih pasusa ne menja principijelno značenje proročanstava o apsolutnom kraju vremena ili neki od temelja istine naše vere! Mi danas nemamo ni kompletno tumačenje Otkrivenja, ali to ne znači da bi to moglo da opravda lažne nauke povezane sa njegovom interpretacijom! 

Sama Ellen White nikada nije definisala značenje tih pasusa! Zato čak nije ni dokazano da je Uriah Smith ovaj deo tumačio pogrešno, iako proročka poruka na prvi pogled izgleda drugačije. 

Da je Ellen White na ovaj način preporučila neku knjigu sa akcentom na Trojstvo, to bi momentalno bilo uzeto kao dokaz te doktrine. Međutim, mi sa druge strane vidimo negiranje vodećih teologa koji kažu, da je Ellen White “samo tolerisala“ knjigu brata Smith-a!

Jedan važan nemački teolog piše sledeće reči:

  • “Tek nakon smrti starije generacije adventističkih teologa se „razumevanje“ trinitarijanstva moglo potpuno probiti, a prvi put je formulisano 1931 godine u našim Fundamental Beliefs. 1944. godine su sve antitrinitarijarne i semiarijanske izjave iz štampanih knjiga od Uriah-e Smith-a, ukoliko su kasnije štampane, promenjene ili uklonjene.” {M. Böttcher}

Time možemo videti još jednom, da smo uprkos današnjim potpuno lažnim tvrdnjama Trojstvo prvi put „prepoznali“ tek 1931! Takođe možemo prepoznati, da sadržaj naših starih knjiga nije ostao netaknut, već je od ljudi, koji su sebe smatrali “autorizovanim i stručnim“, često menjan bez znanja šireg auditorijuma. Dole možemo videti njegove originalne  izjave:

  • “Jagnjetu, jednakom sa Ocem Koji sedi na prestolu, pripada ista čast u pesmi obožavanja kao i Ocu Koji je na prestolu. Svi komentatori se skoro jednodušno slažu u tome da je Hristos isto tako večan kao i Otac; inače bi se, kažu oni, time odavala čast tvari koja pripada samo Stvoritelju. Ali to ipak nije neophodan zaključak. U Pismu čitamo jasno da Hristovo postojanje imalo početak (Jovan 1,1), što nije bio slučaj kod Oca. (pogledajte Otkrivenje 3,14 gde je pokazano da Isus nije stvoreno biće). Ali pošto On ne poseduje co-večnost prošle egzistencije sa Ocem, početak Njegove egzistencije, kao rođenog od Oca, stoji pre svakog dela stvaranja, prema kojem On stoji zajedno sa Ocem kao co-Stvoritelj (Jovan 1,3; Jevrejima 1,2). Zar Otac nije mogao narediti da se takvom Biću odaje isto obožavanje kao i Samome Sebi bez opasnosti da je to idolopoklonstvo od strane onih koji Mu se klanjaju? On (Otac) Ga (Hrista) je podigao do takve visine da je dolikovalo da Mu se ukaže takvo poštovanje, i On je dao zapovest da Mu se odaje takvo obožavanje, što ne bi bilo potrebno, ako bi Hristos bio iste večnosti sa Ocem. I sam Hristos je izjavio da ‘kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi’ (Jovan 5,26). Otac Ga je uzdigao (Filibljanima 2,9) „Zato i Bog Njega povisi, i darova Mu ime koje je veće od svakog imena.“  I sam Otac svedoči za Njega: ‘da Mu se poklone svi anđeli Božji’ (Jevrejima 1,6). Sva ova svedočanstva pokazuju da Hristu sada pripada ista počast kao i Ocu, ali to ni u kom slučaju ne znači da On vodi poreklo iste večnosti sa Ocem!“ {Uriah Smith: Daniel and the Revelation, 1897, 401}
  • “Ovo je dakle poslednja poruka crkvi pred svršetkom probe. Opisivanje ravnodušnosti Laodikeje strašno je i zapanjujuće. Ipak, ne može se osporiti da je svedočanstvo vernog Svedoka ‘istinito i verno’. Štaviše, On je ‘Početak stvaranja Božjega’ (Otkrivenje 3,14). Neki takvo izražavanje pogrešno shvataju da je Hristos stvoreno biće, da Njegova egzistencija prethodi stvaranju svih drugih bića ili tvari, najbliže samopostalom i večnom Bogu. Ali, ovaj stih ne sugeriše da je Hristos bio stvoren, jer reči: ‘početak stvaranja’ mogu jednostavno značiti da je delo stvaranja, strogo uzevši, počelo kroz Njega. ‘Bez Njega ništa nije postalo što je postalo’ (Jovan 1,3). Drugi pak, prema našem mišljenju, ispravnije tumače izraz grčke reči αρχη (prvi), koje može da znači i ‘uzročnik’, ‘sila’, ‚sredstvo‘, što su samo neke definicije te reči, podrazumevajući time da je Hristos bio sredstvo kroz koje je Bog stvorio sve stvari, ali da je On sam postao na drugi način, kao što je i nazvan ´Jedinorodni´ od Oca. Bilo bi neprimereno da se taj izraz upotrebi kod bilo kojeg normalno stvorenog bića.“ {Uriah Smith:  Daniel and the Revelation, 1897, p. 371}

Pošto su falsifikovani prevodi njegove knjige prisutni u neshvatljivo velikoj razmeri, dole stoji originalna  knjiga od Uriah Smith na Engleskom:  

Daniel and Revelation – Uriah Smith 1897

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku