NOVA “ISTINA” I ELLEN WHITE?

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi “NAPREDAK” u spoznaji “ISTINE” ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Stara istina:

 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Da li je Ellen White zaista promenila svoje verovanje iz gornjih citata?

Božji prorok nikada ne suproti samom sebi. Čak i većina Trojstvenika priznaje, da je Ellen White minimalno do početka 20. veka jasno odbijala Trojstvo. Ona je dodala da naše verovanje u okviru proširenog shvatanja može biti samo produbljeno, ali nikako i promenjeno, jer joj je sve činjenice do tada otkrio lično Bog!

 • “Dokazi koji su dati u našim ranim iskustvima, imaju i danas istu silu kao i tada. […] Ono što smo tražili iz Biblije 1844., 1845. i 1846. ostaje istina u svakoj pojedinosti.” {Ellen White: 1MR, p. 52, 1906. – Lt 38. 1906} 
 • “Gospod ohrabruje sve one koji Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909
 • “Budite zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i budite ljubazni jedni prema drugima. Imate jednog Boga i jednog Spasitelja i jednog DuhaDuha Hristovog, Koji će doneti jedinstvo u vaše redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905
 • Samo Bog (Otac) i Hristos znaju koliko su koštale duše ljudi.” {Ellen White: ST, January 13, 1909par. 8}

Da je sveti Duh Bog Trojstva, bilo bi čudno da on nema isto znanje kao Otac i Sin! Ellen White gornjom izjavom iz 1909. godine ulaže duboki trud da naglasi da Trojstvo nije istinita nauka, jer ovakva konstelacija nije moguća kod postojanja Trojstva, jer bi svi Troje bili isti, i jednako sve znali.

 • “Gospod Isus Hristos, NEBESKI Božji Sinpostojao je od večnosti, kao posebna Ličnost, a ipak jedno sa Ocem. On je bio nenadmašna slava nebesa. On je bio Komandant nebeskih snaga, i obožavanje anđela je primao kao Svoje pravo. Bogu (Ocu) ništa (time) nije uskraćeno. ‚Gospod Me je imao u početku puta Svojega‘, objavljuje On, ‚Pre dela Svojih, pre svakoga vremenaPre vekova POSTAVLJEN(a) Sam, pre početka, pre postanja zemlje. Kad još ne beše bezdana, rodila Sam se, kad još ne beše izvora obilatih vodom. Pre nego se gore osnovaše, pre humova Ja sam se rodila; Još ne beše načinio zemlje ni polja i početka prahu vasiljenskom; Kad je uređivao nebesa, onde bijah, kad je razmeravao krug nad bezdanom.” {Ellen White, RH, April 5, 1906 par. 7}
 • “To što je već prezentovano stoji u perfektnoj harmoniji sa svetlošću kod koje je Bogu bilo ugodno da mi je da u svim ovim godinama mojeg iskustva.[..] Upitana sam, šta mislim o svetlosti koju ovi ljudi (pioniri) prezentuju. Pa, ja je prezentujem već 45 godina!” {Ellen White 1888, pp. 164.3, 348}
 • “Razumela sam da su mnogi nestrpljivi da čuju da li gospođa White i dalje ima iste stavove koje je imala godinama ranije kada su je čuli kako govori u sanatorijumu, u šatoru i na sastancima koji su se održavali u predgrađima od Battle Creek. Uveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ista koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospoda koja joj je poverena u devojačkim danima. Dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je: ‚Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju.‘ Ovo je nastojala da radi.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20} 
 • Bog mi je dao svetlost u posmatranju naše štampe. Šta ona pokazuje? On je rekao da će mrtvi govoriti? Kako? Nihova dela će ih slediti. Mi trebamo da ponavljamo reči pionira u našem delu, koji su znali kolika je cena traženja istine kao skrivenog blaga, i koji su stavili temelje našeg rada. Oni su išli napred korak po korak pod uticajem Božjeg Duha. Jedan po jedan su ti pioniri umirali. Reč koja mi je data je, daj da se ono od njih napisano mora ponovo štampati.“ {Ellen White: RH May 25, 1905, par. 2} 

Inspirisana reč znači samo Božje otkrivenje, a ponovno štampanje dela naših pionira znači odbijanje novih nauka! Sva njihova dela su sadržavala jasne istine kao i izričito odbijanje Trojstva kao nauke druge strane! EGW je dobila nalog od Boga da se štampaju upravo te stare knjige pionira, da bi sprečila širenje lažne nauke o Trojstvu! Današmji Adventisti dobijaju kroz tumačenja Biblije sa izolovanim stihovima utisak, da je Trojstvo istina. Na isti način je i dr Kellogg kroz kombinaciju citata od EGW mnoge odveo daleko od istine. 

 • “Oni koji žele da uklone stara obeležja se ne drže čvrsto; ne pamte onako kako su primili i čuli. Oni koji pokušavaju da uvedu teorije koje bi uklonile stubove naše vere po pitanju svetilišta ili o Ličnosti Boga ili Hrista, rade kao slepci. Trude se da unesu nesigurnost i da upute Božji narod na pogrešan put.” {Ellen White: MR 760, p. 9, 1905}
 • “…Ali pošto nas je ispitivao (katehizirao, orig. eng.) o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehovah rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o trojedinom Bogu. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {Ellen White: RH, 6. June, 1871, 196, Rubrika: Western Tour} {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf} Na stranici „EGW Writings“ je u medjuvremenu „slučajno“ uklonjeno celo izdanje RH sa tim citatom! 
 • “Gospodnja Reč nas je vodila od 1844. godine. Pretraživali smo pismo; gradili smo čvrsto; nismo morali da lomimo naše temelje i da stavljamo nove.” {Ellen White: 1MR, p. 54, 1907, Letter 24, 1907, p. 3. (To Elder A. G. Daniells, February 4, 1907.)}

Tu vidimo jasno da stari temelji, u koje spada odbijanje Trojstva, nikad nisu uklonjeni niti “prepoznata” potreba njihove zamene zarad Trojstva! Ellen White je umrla 1915. godine. Čak i nekoliko godina nakon njene smrti nauka o Trojstvu je još uvek bila izuzetno sporna. Poznato je da su tadašnji začetnici Trojstva, u njenim poslednjim godinama života, u ličnom kontaktu sa njom, postigli malo manje od ništa, ukoliko su ti razgovori uopšte vođeni. U svakom slučaju, 

Ellen White nikada nije napisala da je sa tim ljudima, kao npr. sa prof. Prescott-om, definisala neku teološku tačku u tom pravcu. Nosioci vere u Trojstvo citiraju neke sporne reči, ali očigledno da se niko od njih nije usudio da ode direktno kod Ellen White da bi je pitao šta je pod tim mislila ili da li je ona to stvarno napisala. 

Da li je ona branila crkvu od Trojstva? Kada je Paciffic Press 1892. godine u okviru štamparske usluge objavio knjigu o Trojstvu od NE-adventističkog autora Samuel T. Spear-a, ona je nakon povratka iz Australije odlučno ustala protiv štampanja tuđih knjiga u našim štamparijama. Upravo se ta knjiga druge crkve, tada štampana iz materijalnih razloga, uzima kao dokaz našeg tadašnjeg verovanja. To nam pojašnjava razlog tako duboke Božje kazne:

 • “Bog je želi da svaki postupak bude u skladu sa biblijskim principima. Tu nije smelo da postoji lukavo postupanje, čime je Bog bio uklonjen. U poslednjih 20 godina Bog je slao prekore i upozorenja povodom toga. Najgora stvar koja bi sada mogla biti urađena bi bilo da se office za Review and Herald ponovo izgradi u Battle Creeku. Za tu (štampariju) je put otvoren, da uništi svoju tamošnju zajednicu, zajednicu sa svetskim ljudima, koja mora biti prekinuta. Komercijalni biznis koji se ne može opravdati je vođen, zato što je bio potreban novac dobijan kroz njega…Pogubne stvari su štampane direktno u našoj štampariji, i ako je neki deo rada morao da bude odložen, to je bio rad na knjigama koje sadrže svetlost istine. Ovo je donelo veliko oneraspoloženje Gospoda.  Pripravnici su bili obrazovani sa lažnim doktrinama SADRŽANIH u unesenoj literaturi. A štamparija od Review and Herald je slala te lažne doktrine u svet.“ {Ellen White: MS 20, 1903, April 3, par. 8} 
 • “Uprkos stanju situacije u izdavačkoj kući, data je sugestija da se donese još više našeg posla u štampariju, i još više snage u Battle Creek. To me je jako alarmiralo, ali kada je vatra došla, ja sam disala lakše nego ranije…Iznova i iznova mi je Gospod pokazao, da će za SVAKI DOLAR koji je bi bio skupljen na nepravedan način, biti izgubljeno deset puta više.“ {Ellen White: MS 20, 1903, April 3, par. 7} 
 • Pre nego što je došla vatra da ukloni fabriku Review and Herald, bila sam zabrinuta mnogih dana…To je bilo tada kada sam videla prikaz opasnosti, i kad je mač vatre išao na sve strane…Sledeća vest je bila da je zgrada štamparije Review and Herald uništena vatrom, ali pri čemu ni jedan život nije bio izgubljen. U tome je Bog pokazao milost zajedno sa kaznom. Božja milost je bila pomešana sa sudom da poštedi živote radnika.“ {Ellen White: MS 20 1903,  April 3, par. 6} 

Kada je u poslednjoj fazi otpada prihvatio doslovno Trojstvo, dr Kellogg je uskoro sa bezbrojnim sledbenicima isključen iz Božje crkve. Njegovo isključenje je vodila Ellen White!Napadi na stare vizije Ellen White koje jasno poriču Trojstvo i govore da je Isus kao doslovni Sin uvek bio ispod Svog Oca, argumentuju se tvrdnjom da “ona nije shvatala da je Isus Božansko Biće već da je to tek kasnije prepoznala, prihvativši Trojstvo za “istinu”. 

U donjem citatu vidimo potpunu suprotnost, i možemo prepoznati da je ona i 1879. godine jasno pisala da je Isus Božansko a ne stvoreno Biće, iako je po mnogim citatima do svoje smrti pisala da je Isus doslovni Sin ispod Svog Oca. Pozicija Sina ispod Oca isključuje mogućnost Trojstva! 

Odbacivanje Trojstva i verovanje u nebesku hierarhiju ne znači odbacivanje istine da je Isus Božansko Biće!

 • “Pali ljudi nisu mogli da budu Hristovi sledbenici, zato što nisu bili u harmoniji sa Njegovom Božanskom prirodom i nisu mogli da dostignu zajednicu sa Spasiteljem sveta.“ {Ellen White: ST, December 11, 1879 par. 3} 
 • “Kao Jehovah, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje Samog Sebe.” {Ellen White: 9MR, p. 122, 1903}
 • Pali anđeli su želeli da sakriju činjenicu da je Isus jedinorodni Sin Božji i počeli su da smatraju nepotrebnim da Isusa pitaju za Njegovo mišljenje.“ {Ellen White: TDG, 128.2 1910!} 

Da li je EGW najavila da ćemo kasnije prepoznati novu istinu?

 • “Neka se niko ne usudi da sruši čvrste temelje našeg verovanja, temelje koji su uspostavljeni na početku našeg dela kroz istraživanje u Božjoj reči uz molitvu i kroz Otkrivenje.“ {Ellen White: GW, p. 307} 

Kada naši pioniri, nakon dubokog i predanog istraživanja praćenog zajedničkom molitvom na kolenima, nisu znali kako dalje, Ellen White je dobijala odgovor lično od Boga. Tada su prepoznavali značenje istraživanih stihova u Bibliji. Ellen White je bila otvorena za novo svetlo. Ali je istovremeno takođe govorila da se nove istine mogu bazirati samo na produbljenju već otkrivenih temelja koje ne smemo menjati!

 • Vodeće tačke naše vere, koje danas držimo su već definisane. Jedna tačka nakon druge (a ne umesto druge!) je bila jasno definisana, i svi vernici su došli do harmonije. Bilo je i takvih, koji su dolazili sa čudnim naukama, ali se mi nismo nikad bojali da ih sretnemo. Naše iskustvo je bilo predivno izgrađeno kroz otkrivenje svetog Duha.“ {Ellen White: 3MR 412.4 1903}

Jedna tačka nakon sledeće ne znači jedna tačka umesto druge. Da li ova gornja izjava možda govori da se ona nije pobunila protiv bilo koje pogrešne nauke? 

Ove reči je napisala upravo u vreme kada je jasno podigla glas protiv dr Kellogg-a, a zatim istovremeno uzdigla „Danilo i Otkrivenje“ od Uriah Smith-a kao najvažniju knjigu pored Velike Borbe. Ta knjiga je u originalu bila izričito protiv Trojstva! Šta Bog treba još da nam poruči da bi smo se na vreme osvestili?

 • “Teret upozorenja, koji će ka Božjem narodu doći iz blizine i daljine je treća anđeoska vest. A oni, koji traže put da razumeju ovu poruku neće biti vođeni od Boga da donose svoja tumačenja Njegove reči, koja bi napala fundamente i uklonila stubove našeg verovanja, koji su od Adventista napravili to, što danas jesu.“ {Ellen White: 2SM, p. 103. 1896}

Upravo je gornja izjava glavni razlog pokušaja da se svim snagama „dokaže“, da je ona u to vreme „prihvatila“ Trojstvo, što nije istina. Ipak se u tom kontekstu zloupotrebljava donji citat, sa tumačenjem da je Ellen White proročki „najavila“ da ćemo na kraju „shvatiti“ i Trojstvo:

 • “Ne postoji opravdanje da bilo ko drži poziciju da nema više istine za otkrivanje, i da Bibliju na svakom mestu tumačimo ispravno. Činjenica da je naš narod neke doktrine držao kao istinu nije dokaz da su naša učenja bez ikakve greške. Vreme neće nijednu zabludu pretvoriti u istinu, a istina je uvek ispravna. Nijedna ispravna doktrina neće kroz duboko ispitivanje izgubiti nešto od sebe “ {Ellen White: RH, 20. December 1892}

U ovim rečima čitamo da će svaka prava istina biti kroz ispit samo potvrđena, i da ćemo radi ličnog osvedočenja utvrditi da li je nešto istinito, pošto se sama istina nikada neće promeniti. Fundamenti ostaju fundamenti i nemaju veze sa tim da li smo sva mesta u Bibliji potpuno razumeli. Pre 1888. je verovanje bilo to da su samo obredni zakoni predstavljali senku i vaspitno vođstvo ka Isusu. Sve do tada što je prihvaćeno, bilo je i ispravno, jedino što nije bilo shvaćeno da u to spadaju i 10 zapovesti. 

Bog je 1888. godine preko Waggoner-a i Jones-a pokazao potpunu dubinu, koja se nije suprotila starom gledištu, već se upotpunila. Ranije izostavljanje deset zapovesti iz tog konteksta nije značilo njihovo nedržanje niti neku novu suprotnu i neistinitu nauku. To je samo značilo da sve do tada umovi naših pionira nisu bili spremni da shvate potpunu širinu neizmenjene istine, koja je i posle produbljenja ostala ista.

 • „Ovde je baš taj posao koji je na nama da izvršimo. Ja vas molim, ne slušajte neverstvo koje će biti usađeno u vaš um, i lukavstva. Neki su odstupili od vere. Gde su oni? Ko su oni? Ko odstupa od vere koja je postavljena, samih temelja koji su postojali pre celog veka? Mi smo na istim temeljima, mi imamo iste dokaze, i radili smo dan i noć, da znamo u vezi Svetinje, i u vezi Božje Ličnosti i Hristove, i svih ostalih tema.“ {Ellen White: Ms 138, 24. Mart, 1906}

Duh Proroštva kaže potpuno jasno da su naše tačke istine o Božjoj Ličnosti i Hristovoj Ličnosti (tj. nepostojanja Trojstva) kao i o Svetinji potpuno definisane, i da njihovo odbacivanje predstavlja jasan otpad, a to je upravo ono što se sada dešava. Trojstvo donosi jednu, za 180 stepeni zaokrenutu i potpuno suprotnu definiciju prirode i nebeske slike Oca i Sina, uz dodatak trećeg Boga koji ne postoji! 

Trojstvo odbija Isusovu žrtvu sa tvrdnjom da je Isus na krstu nije doslovno umro! Ali samo Isusova potpuna smrt nam je mogla doneti večno spasenje! U donjem citatu Ellen White naglašava da njene reči ne znače da smemo da poništimo  stubove naše vere!

 • “Postoje mnogi koji su duhovno u opasnoj poziciji – mnogi koji su ’spremni da pomru.‘ Otkrivatelju (Jovan) je rečeno da napiše crkvi u Sardu ‚ Tako govori Onaj što ima sedam Duhova Božjih, i sedam zvezda: znam tvoja dela, da imaš ime da si živ, a mrtav si. Straži, i utvrđuj ostale koji hoće da pomru; jer ne nađoh tvoja dela savršena pred Bogom svojim. Opominji se dakle, kako si primio i kako si čuo, i drži i pokaj se.‘ Osuda stoji na onima koji su čuli istinu, primili istinu, i koji su nakon toga se ponašali kao duhovno mrtvi. ‚Opomeni se dakle‘ U našem radu mi ne smemo biti uvučeni u primamljive teorije koje će dovesti do negiranja naše stare vere u istinu koju smo čuli i zagovarali. ‚Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Ali imaš malo imena i u Sardu, koji ne opoganiše svojih haljina, i hodiće sa Mnom u belima, jer su dostojni.’ ‚Štaviše, Ja ču učiniti zavet mira s njima, to će biti večni zavet sa njima, i Ja ću ih postaviti, i umnožiti ih, i postaviću Moju Svetinju među njima zauvek. I Moj šator će biti među njima, Ja ću biti njiihov Bog i oni će biti Moj Narod.“ {Ellen White: Lt 230, 5. July 1906}
 • “U svakom dobu postoji novi razvoj istine, Božja poruka narodu te generacije. Sve stare istine su suštinske; nova istina nije nezavisna od stare, nego razvoj stare. Samo kada razumemo staru istinu možemo razumeti novu… Ali svetlo koje blešti u novom razvoju istine je ono što proslavlja staru. Onaj ko odbacuje ili zapostavlja novu, ne poseduje ni staru. Za njega ona gubi vitalnu silu i postaje beživotna forma.” {Ellen White: COL, 127.4} 
 • “Božja Reč nosi istoriju od stvaranja pa sve do dolaska Sina čovečjega na nebeskim oblacima. Ali i više. Ona pokreće naše misli dalje ka budućem životu, pre nego što je slava raja ponovo obnovljena. U SVIM vremenima Božja istina ostaje ista. Šta je već na početku bila istina, i sada je istina. Iako se sledećim generacijama otvara razumevanje za nove i važne istine, te prepoznate nove istine ne smeju da protivureče starim. Svaka novoshvaćena istina samo dodatno naglašava one stare.“ {Ellen White: RH March 2, 1886, par. 6} 

I na ovom mestu možemo ponovo videti da se istina može prepoznati tek nakon potpunog studiranja svih citata povezanih sa ovom tematikom, zato što bi inače citati istrgnuti iz konteksta mogli dokazati pogrešna gledišta. Po poslednjoj proročkoj izjavi je nemoguće da smo decenijama odlučno odbijali Trojstvo, a onda odjednom „prepoznali potpuno drugačiju istinu“, koja je po svim tačkama vere pionira potpuna suprotnost, i predstavlja povratak učenju crkava u Vavilonu.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku