EKUMENIZAM, PRIDRUŽENJE VAVILONU I NOVI LOGO CRKVE ASD

Ökumenische Bewegung – Wikipedia
 • Umesto da svet vodi da se vrati poslušnosti Božjem zakonu, crkva se ujedinjuje sve više i više sa svetom u njegovom kršenju. Crkva svakodnevno postaje preobraćena ka svetu.“ {Ellen White: 8T 119} ”Instead of leading the world to render obedience to God’s law, the church is uniting more and more closely with the world in transgression. Daily the church is becoming converted to the world.”

Nakon našeg zvaničnog prihvatanja Trojstva, ostale crkve su momentalno zvanično izjavile da više nismo sekta. Nakon prvog koraka se u međuvremenu od nas traži i ekumenizam, distanca od Duha Proroštva kao i odbacivanje Trostruke anđeoske vesti, što se trenutno sve brže tj. u krajnjoj fazi implementira od strane određenih delova našeg vođstva. 

Da li je crkva pitana za pristanak, kada je jedan propovednik sa visokog položaja iz Amerike predao papi Jovanu Pavlu II blagoslov Adventističke crkve i zlatni medaljon na katoličkom ekumenskom sastanku? 

Kasniji argumenti GK da je on to uradio samostalno, su besmisleni. Da li je on zlatni poklon sa ugraviranim simbolima naše crkve napravio sam? Da li se možda mogao samostalno najaviti kod pape kao predstavnik naše crkve bez akreditacije? 

Da li je nakon toga snosio neke konsekvence? Ne, već je pri poseti pape u SAD bio zadužen za susret sa katoličkim predstavnicima, gde je pored govora ekumenskog tipa, papu nazvao „vaša svetost“. Prema Bibliji i Duhu Proroštva je papa zastupnik druge strane! 

Osim toga, titula „vaša svetost“ ne pripada smrtnom čoveku! Simbol tog ekumenskog sastanka su bile krive linije. Da li se crkva „prilagodila“ i tome? 

Naravno da smo to uradili, i kroz dubinu otpada bili među najaktivnijim crkvama u propagiranju najvažnije ekumenske ideje svetskog saveza crkava sa tim papskim simbolom, koja je izneta kroz ovaj dokument iz 1982. godine. Samo 13 crkava je pisalo taj dokument!

Vodstvo crkve je potpisalo ekumenski dokument, u kojem jasno stoji da ne smemo da misioniramo članovima drugih crkava! Sa zadnje strane se može pročitati da je naša crkva bila među samo 13 najvažnijih ekumenskih potpisnika koje su potpisali zajedno sa papom! Time smo otišli i dalje nego mnoge protestantske crkve Amerike koje još uvek odbijaju papstvo! Da li naš zadatak više nije da objavimo trostruku anđeosku vest sa pozivom na izlazak iz Vavilona? 

Očigledno ne, jer ovim ekumenskim potezima pozivamo ka povratku u Vavilon, kao za vreme Mojsija u Egipat! Da li ovaj znak sa krivim linijama na naslovnoj stranici ove knjige izgleda slično našem aktuelnom simbolu? 

Aktuelni logo naše crkve, sa uvedenim krivim linijama ekumenskog značenja koje su samo okrenute za 90°, je odlukom vrha GK zamenio stari bez ikakvog glasanja crkve. Da li je to bilo toliko hitno pa zato nije stavljeno pred crkvu pre promene? Kroz novi znak su tri anđela sa trubama uklonjeni, a za tri linije je navedeno, da one kao moderna verzija predstavljaju takođe tri anđela sa trubama. Kao što tri anđela simbolišu širenje istine, neprijatelj je kroz ekumenski simbol želeo da pred celim svemirom pokaže da je Božju crkvu vratio na put ka Vavilonu. 

Ali kao kod svakog otpada, i ovaj nebiblijski postupak nije bio završni! Ohrabreni kroz ćutanje mlakog verništva, 2015. godine je u savezu samo Luteranske i Adventističke crkve sa Papstvom, u okviru produbljenja nezamislivo dubokog odpada, dogovoreno da jedan trg u Vatikanu dobije ime Trg Lutera. 

Ta simbolika pokazuje svetu da se reformna crkva posle 500 godina lutanja vratila svojoj pravoj „majci“ crkvi, kao i da je Katolička crkva posle toliko godina ponovo povratila kontrolu nad odvojenim crkvama u okviru pripreme za žig zveri! Još jedan korak ka ujedinjenju: Papa Franja je 31. oktobra 2016. održao sastanak sa Luteranskom crkvom u Švedskom gradu Lundu.

Šta Isus kaže u Bibliji povodom odnosa sa drugim crkvama poslednjeg vremena? 

 • „I povika jakim glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica svih ptica nečistih i mrskih; jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode; I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine. I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode Moj, da se ne pomešate u grehe njezine, i da vam ne naude zla njezina.“ {Otkrivenje 18,2-4}

Šta mi radimo umesto toga? Mi ponosno, zvanično i u najvišljem krugu podržavamo suprotnu stranu u njenoj pripremi žiga zverinog, slično kao što je Juda izdajom hteo prisiliti Isusa da napravi carstvo u Izraelu! 

Mi potpisujemo, kao prava Božja crkva poslednjih dana, da pristajemo na to da ne smemo više da misioniramo! Mi izražavamo pozitivne emocije radi zajedničke saradnje i učešća na Bogosluženjima! 

Time u stvari biramo put u suprotnom smeru, iako nas je Bog potpuno jasno pozvao da ostavimo i upozorimo ovaj svet i uputimo glasan poziv Božjoj deci da napuste Vavilon, tj. da celom svetu iznesemo trostruku anđeosku vest. 

Po Otkrivenju, Vavilon predstavljaju sve druge crkve sa nebiblijskom teologijje, predvodjene Papstvom. Danas neki teolozi tvrde da papstvo više nije zver, već je to Islam! Otpad koji je krenuo sve je dublji i širi a vernici u sve većem slepilu. 

Kada smo posle smrti Ellen White krenuli pogrešnim putem, prirodno je da smo u sledećem koraku postepeno preuzeli Trojstvo, isto kao i nekadašnja kompromisna crkva 321. godine nedelju i 325. – 381. Trojstvo. Da li smo krenuli tim putem? 

Zato je potpuno jasno zašto je umesto originalne Velike Borbe, čija je podela bila planirana u milionskom tiražu upravo od gornjih krugova sprečena, a umesto nje odštampana i proširena knjiga „Great Hope“ – Velika Nada, iz koje su uklonjene sve istine trostruke anđeoske vesti, koje pokazuju da je Papa zver iz Otkrivenja! 

Ova knjiga ne vređa ekumenske osećaje! Izgovor da za kompletnu Veliku Borbu nisu postojala dovoljna sredstva je besmislen, jer u isto vreme milijarde dolara naše crkve stoje uložene u dugoročne štedne uloge, kao zakopano blago kako je to sam Isus definisao! 

Žalosno je koliko smo ostavili naš zadatak, i zakopali talante, a sa druge strane doživljavamo poslednje dane kada se istina može propovedati slobodno. 

Veoma skoro će biti zabranjeno svako propovedanje istine i širenje Velike Borbe, jer je Papa Franja indirektno stavio do znanja da će takvi ljudi biti oštro progonjeni, isto kao i u srednjem veku:

 • „Istina je da ne smete reagovati nasilno na uvredu, ali ako meni neko opsuje majku, on mora očekivati udarac i to je sasvim normalno. Ne možete provocirati, ne možete vredjati tudju veru. [..] U slobodi izražavanja postoje granice.“ {Pope Francis: Aboard the papal plane, Jan 15, 2015.} ”It’s true that you cannot react violently. But, if Dr. Gasbarri, my great friend, says something against my mother, he can expect a punch. It’s normal. It’s normal. You cannot provoke, you cannot insult the faith of others, you cannot make fun of the faith. [..]in the freedom of expression there are limits.”

Portparol Vatikana je kasnije dodao da njegove reči ne smeju biti shvaćene kao opravdanje za terorističke napade. Papa je pojasnio da nam je potrebna svetska religija, što predstavlja ispunjenje proročanstva iz Otkrivenja!

Ispunjenje proročanstva o rimskom paganstvu u crkvi „adventistička“ Knjiga „Trinity – Trojstvo“

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image-1.png
 • „Slediće pravac sličan onome od Rimskih Katolika.“ {Ellen White: 9MR, p.179 Letter 53, 1894} ”Men are pursuing a similar course to that of the Roman Catholics.”

Knjiga „Trinity” – „Trojstvo”, od Woodrow Whidden, Jerry Moon i John Reeve, koja se u međuvremenu koristi kao referenca za istoimenu tematiku, nema slučajno papski pagansko-druidski simbol na naslovnoj stranici. To je jedan od originalnih simbola druidsko-keltskog Trojstva, koji je postao deo simbola katoličke crkve! 

Time smo priznali i papsku krunu! Taj simbol u centru slike je markiran svetlijom žutom bojom, pošto druga strana želi da pokaže sa podsmehom koliko je duboko preuzela slepu crkvu. Zato je Isus u Otkrivenju rekao da nam je potrebna mast za oči. 

Stara keltska religija slavi izričito demonske „Bogove“ i nalazi se među najjačim preostalim magijsko-ezoteričnim kultovima u celoj Evropi. 

Time smo otišli tako daleko da slavimo lažne „Bogove“, samo da bi odbranili „istinu“, te stigli na istu poziciju kao i stari Izrael koji je nekada slavio Vala. I oni su tada tvrdili da se klanjaju Jehova, pošto imaju Stari Zavet i zvanični status Božjeg naroda, a da ti „Bogovi“ predstavljaju samo „praktičnu ilustraciju“, slično kao i kod klanjanja teletu kod Sinaja. 

Iz tog razloga sam Isus govori da će nas (apsolutnu većinu) izbljuvati iz Svojih usta. U gore pomenutoj knjizi je kao kod paganskog Izraela i dr Kellogg-a, istina pomešana sa lažnim naukama. 

U njoj se koriste citati od EGW i kaleme na to opisi njenih navodnih  gledišta, koja ne stoje ni u jednom njenom spisu. Knjiga sadrži delove istine bez ikakve analize, ukoliko služi željenoj svrsi po principu raspeća, „Njegova krv na nas“. Ta knjiga treba u stvari da nam služi kao potresno upozorenje, koliko se može otići daleko, kada istina bude odbijena. Mi smo stigli do direktnog preuzimanja paganizma! 

Kako naći slike druidskih simbola gde ćemo videti da je to jedan od tzv. Triquetras simbola njihovog paganskog Trojstva? Da bi smo potpuno videli tu istinu, možemo u Google potražiti te simbole i ubaciti kao pretragu: “druiden+triquetras pictures“ i prelistati sve slike koje u osnovi imaju isti znak.  

Ova knjiga sadrži interesantnu izjavu njenih autora, koja bi trebala da nas pokrene na razmišljanje:

 • „Kako jedna struja rasuđivanja ide, ili su pioniri grešili i današnja crkva je u pravu, ili su pioniri bili u pravu a današnja crkva je otpala od Biblijske istine.“ {Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190} “As one line of reasoning goes, either the pioneers were wrong and the present church is right, or the pioneers were right and the present Seventh-day Adventist Churhc has apostatized from biblical truth.“

Knjiga sadrži ilustracije sa čovekom, ruku podignutih gore ka suncu, koje predstavljaju pagansko obožavanje sunca, iako se to demantuje time da je to slika molitve i čekanje na Isusov dolazak. Ta forma simbola na naslovnim stranicama, iz harizmatičkih krugova, i to nije slučajnost. Nažalost veliki broj naših aktuelnih knjiga i izdanja sadrži takav vid paganskoh izražavanja.

 • Studirajte devetu glavu proroka Jezekilja. Te reči će doslovno biti ispunjene. Vreme sada prolazi a ljudi su uspavani. Oni odbijaju da pokore svoje duše i da se obrate. Bog neće još dugo podnositi ljude koji imaju imaju tako silnu i važnu otkrivenu istinu, ali koji odbijaju da unesu te istine u svoje lične živote. Vreme je kratko. Bog zove; Da li to želite da čujete?“ {Ellen White: Letter 106, 1909} ”Study the ninth chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled; yet the time is passing, and the people are asleep. They refuse to humble their souls and to be converted. Not a great while longer will the Lord bear with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring these truths into their individual experience. The time is short. God is calling. Will you hear?”
 • „Gospod je objavio da će se istorija iz prošlosti ponoviti kad se približimo završetku dela. Svaka istina koju je dao za ove poslednje dane treba da se objavi svetu. Svaki stub koji je On postavio treba da se učvrsti. Ne možemo sada napustiti temelj koji je Bog postavio. Ne možemo sada ući u bilo koju novu organizaciju; jer bi to značilo otpasti od istine.“ {Ellen White: 2SM 390.1} “The Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Every truth that He has given for these last days is to be proclaimed to the world. Every pillar that He has established is to be strengthened. We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization; for this would mean apostasy from the truth.“

PAPSTVO I ADVENTISTI – Izjava u jednom KATOLIČKOM ČASOPISU:

 • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MIS -TERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechisam 234}
 • „Formulacija “JEDAN BOG U TRI OSOBE” NIJE bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru PRE KRAJA 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogme. Medju APOSTOLSKIM ocima, NIJE BILO ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}

Adventisti:

 • „Adventisti Sedmoga Dana su u HARMONIJI sa kredom donešenim na saboru u Nikeji (325. godine) kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog Duha, donešenim u Konstantinopolju (381. godine).“ {G. W. R.: A Brief Introduction to their Beliefs} 

Stari Adventisti i Ellen White: 

 • „Samo jedno Biće u svemiru pored Oca nosi Božansko ime, i to je Njegov Sin, Isus Hristos.“ {James Edson White: The Coming King, p. 27, 1913}
 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me zapanjile i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935}

Ellen White je proročki najavila, da će njen sin William White OSTATI na istini:

 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je POKAZANO da će ga Gospod voditi, i DA NEĆE SKRENUTI SA PUTA, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz PANTEIZAM i druge forme otpada; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću SVOG Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55

Jedan od najvažnijih pionira J. Andrews, čije ime nosi najveći adventistički univerzitet, je napisao:

 • „Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. godine. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu postidi.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855} 

Ellen White je 1906. godine jasno i direktno potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Sina, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906} 
 • „Uveravam ih da je poruka koju ona (EGW) danas nosi ona ista koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}

Šta je zaista bilo njeno verovanje?

 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162}
 • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
 • „Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493}  
 • „Hristos, Reč, jedinorođeni Božji SIN, bio je jedno s večnim OCEM, jedne prirode, karaktera i namere, JEDINO BIĆE koje je moglo sudelovati u svim Božjim (Bog Otac) namerama i savetovanjima.“ {Ellen White: PP, p. 34.1}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}                                        

Uprkos UPOZORENJU da je ćutanje zlato, Isusov Duh je proglašen trećim Bogom koji ne postoji!

Ellen White je najavila uništenje istine kroz uticaj katoličke crkve:

 • „Videla sam nominalnu CRKVU i nominalne ADVENTISTE kao Judu, kako će nas ZAVESTI ka KATOLICIMA da prihvatimo njihov uticaj i da ustanemo PROTIV ISTINE.“ {Ellen White: Spalding Magan Unpublished Testimonies, p. 1}
 • „SLEDIĆE pravac sličan onome od Rimskih KATOLIKA.“ {Ellen White: 9MR, p.179 Letter 53, 1894}
 • “Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. GOVORIM vam SADA, da će se, KADA odem na POČINAK, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve UPOZORIM na ĐAVOLOVE lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno upozorila.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. February 1915} 
 • „Ti ljudi su govorili uporno: „BOG JE SA NAMA. Mi stojimo u SVETLOSTI. Mi imamo ISTINU.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to PROPOVEDNICI I VOĐE, koji su sami ODBACILI SVETLOST, i koji sami ne žele, da drugi to shvate.“ {Ellen White: EW, p. 240.2} 
 • „Mi još uvek slušamo da je glas KONFERENCIJE GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}
 • „Hiljade imaju pogrešno viđenje o Bogu i svojstvima Njegovog Bića. Oni jednako služe LAŽNOM BOGU kao obožavatelji Vala.“ {Ellen White: RH, December 03, 1908, par. 2} 
 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Studirajte 9. glavu knjige JEZEKILJA. Ove reči ĆE se DOSLOVNO ISPUNITI.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „Osnivači tog sistema (otpada) će ići u gradove, i beležiće začuđujuće uspehe.“ {Ellen White: 1AB206  1 AB206 1SM 204.2; FG1.215.2}

Proročka najava velikog otpada se potpuno ispunila. Izjava bivšeg predsednika Generalne Konferencije, oca od Ted Wilson:

 • „Istinito je da je POSTOJALO VREME u postojanju ADVENTISTA sedmog dana, kada je bilo prihvaćeno ANTIKATOLIČKO gledište, a izraz hijerarhija korišćen u negativnom kontekstu, da bi se time nazvala papska forma crkvene vladavine. To gledište naše crkve nije u stvari bilo ništa drugo nego izraz jednog široko prihvaćenog ODBIJANJA PAPSTVA kod konzervativnih protestantskih crkava krajem prošlog i početkom ovog (20.) veka, koji su sada, barem što se tiče ADVENTISTIČKE crkve bačeni na SMEĆE ISTORIJE.“ {Neil Wilson: EEOC vs PPPA and GC, Civil Case #74-2025 CBR 1975}

Taj današnji “napredak” “razumevanja” u stvari predstavlja povratak Vavilonu i njegovim lažnim naukama! Zato nije ni čudo da je naša crkva jedna od najaktivnijih na ekumenskim sastancima (gde se slavi Trojstvo) organizovanim od strane katoličke crkve! Bog nam je kroz Svoju reč uputio potpuno suprotnu poruku:

-“I čuh glas drugi s neba koji govori: IZIĐITE iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina.“ {Otkrivenje 18,4}

Izjave oficijelnih adventističkih teologa o „razvoju“ našeg verovanja:

 • „1930. godina je predstavljala jednu dodatnu prekretnicu u oblikovanju adventističkog verovanja…Uz ZAOBILAŽENJE PUNOG ODBORA GENERALNE KONFERENCIJE je u godišnju knjigu 1931. godine dospeo nacrt 22 fundamentalna verovanja (Fundamental Beliefs), koji je pripremljen od strane urednika Francis M. Wilcox-a zajedno sa tri druga teologa, među kojima je bio i predsednik Generalne Konferencije Charles H. Watson. Prema izjavi adventističkog istoričara LeRoy E. Froom-a, IZA te AKCIJE IZNENAĐENJA stojala je namera da se izbegne otpor tradicionalnih krugova vodstva crkve. Nova verzija, koja se nije implicitno podrazumevala kao čvrsto formulisan credo je po PRVI PUT sadržavala PRIZNANJE TROJSTVA i iskazivala se kroz veliku hristocentričnost. Decenijski uticaj Uriah Smith-a i njegovih sledbenika je time bio savladan. 1932. godine je sledilo preuzimanje fundamentalnih verovanja u novo kreiranu knjigu crkve. Ona su dobila još veću snagu, zato što je POSTALA MERILO merilo pripreme za KRŠTENJE.“ {ADVENTECHO Deutschland, April 1998, Seite 11+12}
 • „TEK nakon smrti starije generacije adventističkih teologa se „razumevanje“ TRINITARIJANSTVA moglo potpuno PROBITI, a PRVI PUT je formulisano 1931 godine u našim Fundamental Beliefs. 1944. godine su sve antitrinitarijarne i semiarijanske izjave iz štampanih knjiga od Uriah-e Smith-a, ukoliko su kasnije štampane, promenjene ili uklonjene.” {Prof. M. Böttcher} 
 • „Kako jedna struja rasuđivanja ide, ILI su SU PIONIRI GREŠILI i današnja crkva je u pravu, ILI su pioniri bili u pravu a DANAŠNJA CRKVA je OTPALA od Biblijske istine.“ {Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190}
 • „VEĆINA PIONIRA ADVENTISTA NE bi danas mogli da postanu ČLANOVI Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. ODBILI tačku 2 „TROJSTVO“. {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p.10}

“ADVENTISTIČKO” TROJSTVO?                                                                    

Da li je tvrdnja da “adventističko” Trojstvo ne predstavlja katoličkog slepljenog Boga tj. formu Trojstva drugih crkava, i da je “jedino adventističko Trojstvo „ispravno“, jer „ne“ sadrži učenje o trojedinom Bogu nego samo verovanje u Oca, Sina i svetog Duha” istinita? 

Ova tvrdnja suproti činjenicama: Tačka 2 verovanja Adventističke Crkve pod naslovom ´Trojstvo´ sadrži istu veru u JEDNOG trojedinog slepljenog Boga kao i kod drugih crkava:

 • -„Postoji JEDAN BOG: Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. BOG je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. ON je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o SEBI. ON je večno dostojan da GA sva stvorenja poštuju, obožavaju i da MU služe.“

Izrazi „JEDAN” i „TROJEDINI” poseduju nakon dublje analize identično značenje, zato što oba pojma opisuju istog JEDNOG fuzioniranog Boga Trojstva u kojem se nalazi lažni Bog sveti Duh! 

U Bibliji i EGW tekstovima izraz „JEDAN tj. JEDINI Bog” označava UVEK Boga Oca a NIGDE jednog slepljenog trojstvenog “Boga”:

 • -„Neka misionari krsta objave da postoji JEDAN Bog, i JEDAN Zastupnik između Boga i ljudi, Koji je Isus Hristos, Sin beskonačnog Boga.“ {Ellen White: 1888 Materials, p. 886, 1891} 
 • -„Oni će imati eksperimentalno poznanje JEDINOG PRAVOG Boga I Isusa Hrista Koga je On poslao.’’ {Ellen White: SW, Oct. 25,1898} 

Pored „argumenta“ o različitosti naziva „JEDAN BOG“ (koji obuhvata tri Bića) u adventističkoj crkvi, nasuprot nazivu „TROJEDINI BOG“ u mnogim drugim crkvama, se isto tako uzimaju i tačke verovanja adventističke crkve 3,4 i 5 gde se Otac, Sin i sveti Duh eksplicitno opisuju kao posebna Bića. Ali i pale crkve isto tako imaju i verovanje i u tri Bića, nezavisno od toga, da li to stoji ili ne stoji u listi njihovih verovanja, jer se to podrazumeva. 

Poenta svega nije samo pitanje opisa (od strane adventističkih teologa) verovanja u tri Božanska Bića, nego učenje da su Oni DEO tog JEDNOG tj. trojedinog Boga. Takođe su i „argumenti“ o „dualnosti prirode“ (koji se koriste pri „tumačenju“ biblijskih stihova i citata Ellen White, koji posebno jasno pokazuju da Trojstvo nije istina) potpuno besmisleni, jer jedno apsolutno isključuje drugo! 

Da li je ovaj tekst napad na našu crkvu, ili jedno opravdano upozorenje, koje predstavlja našu dužnost pred Bogom?

 • „A kada učitelji i ljudi na VLASTI na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i IZVRNUTA tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ĆUTIMO, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše OBMANJUJU?“ {Ellen White:  ChL, p. 62.1}
 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga NE OPOMENU, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću KRV NJEGOVU iskati IZ TVOJE RUKE. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Jezekilj 3, 20.21}
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Zašto te osobe trebaju da vrate istinu nazad, ako smo mi postepeno prepoznali sve dublju i širu „istinu“? Naša današnja crkva se nalazi u istom stanju otpada kao za vreme proroka Ilije, kada su samo 7000. ljudi iz tog velikog naroda ostali verni pravom Bogu. 

Upravo iz tog razloga naša crkva nije dobila pozni dažd, jer je to nemoguće ukoliko verujemo u lažnog Boga Trojstva i time odbijamo PRVU ZAPOVEST!

 • „Ja svečano objavljujem ozbiljnu opomenu crkvi, da ni jedan od dvadeset čija se imena nalaze na listi članova crkve, ne bi bio spreman da završi svoj život na zemlji, jer bi bio bez Boga i bez nade kao i drugi grešnici u ovom svetu.“ {Ellen White: DC 52.4, 1893}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku