KO JE JEHOVAH?

Samo Bog Otac ´VELIKI Jehovah ´ je vrhovni autoritet, oduvek iznad Isusa i jedini izvor svega:

 • Veliki Stvoritelj je okupio nebeske vojske, da bi mogao u prisutnosti svih anđela dodeliti posebne počasti Svom Sinu (oduvek Sin!). Sin je seo na presto sa Ocem i nebeska gomila svetih anđela se okupila oko njih. Tada je Otac objavio da je Hrista, Svog Sina, izjednačio sa Sobom; tako da gde god je prisutan Njegov sin, to je kao da je sam Bog prisutan. Sinovljeva reč se imala poštovati kao i Očeva. On je PREDAO autoritet na Svog Sina da komanduje nebeskim vojskama. Pogotovu je bio važan zadatak da Sin sarađuje sa Njim u stvaranju zemlje i svakog živog stvorenja koje će postojati na toj zemlji. Njegov Sin će sprovoditi Njegovu volju i zamisli, ali ništa neće činiti Sam od Sebe. Očeva volja će se ispuniti u Njemu.” {Ellen White: 1SP, p. 17.2 1870}
 • Hristos je bio pozvan na poseban savet sa Bogom, vezano za Njegov plan, dok Sotona nije bio upoznat sa tim planom. Nije razumeo, niti mu je bilo dozvoljeno da zna Božje namere. Ali Hristos je bio priznati Vladar nebesa, Njegova moć i autoritet je bio isti kao Samoga Boga (Oca).” {Ellen White: 1SP, p. 18, 1870}
 • “Adamu i Evi su rekli da se najuzvišeniji anđeo, sledeći do Hrista, pobunio protiv Božjeg zakona koji je On (Otac) ustanovio za nebeska bića; da je ova pobuna izazvala rat na nebesima koji je rezultovao izbacivanjem pobunjenika i da je sa njim isteran svaki anđeo koji se ujedinio sa njim u neposlušnosti autoriteta VELIKOG Jehovah (Oca); i da je ovaj otpali anđeo sada neprijatelj svima koji su poslušni Ocu i Njegovom dragom Sinu.” {Ellen White: 1SP, p. 33.2 1870}

Gde je u gornjem citatu sveti Duh, ako je treće Božansko biće?

 • Pitala sam Isusa da li Otac ima formu kao i On. On je rekao da ima, ali da je ja ne mogu videti, jer, rekao je: „Ako bi jednom pogledala slavu Njegove Ličnosti, prestala bi da postojiš.“ – ” {Ellen White: EW, p. 54.2}

Kada bi Otac i Sin bili isti, EGW bi morala da umre i kroz gledanje Isusa na nebu!

 • Bog je moralni upravitelj i Otac.” {Ellen White: 12MR, p. 208.2, 1876}
 • Veliki Jehovah je objavio sa Svog prestola ‘Ovo je Moj ljubljeni Sin’.-“ {Ellen White: DA, p. 579.4}
 • Božji Sin je bio sledeći po autoritetu pored velikog Zakonodavca. On je znao da jedino Njegov život može biti dovoljan za otkup otpalih ljudi. Bio je toliko vredniji od ljudi, koliko je Njegov plemeniti karakter bez mrlje i uzdignut položaj komandanta nebeske vojske bio iznad poslova ljudi. On je bio preslikana priroda svog Oca, ne samo po crtama lica i tela, već i po savršenstvu karaktera.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} 
 • “Oni koji gaze Božji autoritet i pokazuju otvoren prezir prema zakonu koji je dat na tako veličanstven način na Sinaju, bukvalno prezire Zakonodavca, velikog Jehovah.” {Ellen White: 3SG, p. 294, 1864}
 • Bog (Otac) je VELIKI Ja Sam, Izvor SVEGA, CENTAR autoriteta i moći.” {Ellen White: LP, p. 296.2, 1883}
 • “Mladi koji nisu ustanovljeni i ukorenjeni u istini, biće iskvareni i odvedeni slepim vođama i bezbožnima, mrziteljima koji lutaju i nestaju, koji preziru suverenitet Starca i postavljaju na tron lažnog Boga, BIĆE koje sami definišu, BIĆE koje je kao i oni sami – ovi će biti agenti u Sotoninim rukama koji će iskvariti veru nepripremljenih.” {Ellen White: 1888 Materials, p. 484.3 1889}
 • Starac od Davnina je Bog Otac.” {Ellen White: GC 1888, p. 479.2}
 • “Pred sakupljenim stanovnicima neba, Kralj je obznanio da NIKO osim Hrista, jedinorodnog od Boga, ne može potpuno biti uključen u SVE Njegove namere, i Njemu je dato da izvrši moćne planove Njegove volje.” {Ellen White: PP, p. 36.2, 1890}

Uključen u sve namere znači i znati sve namere Boga Oca. Zar nije čudno, da trojstveni sveti Duh ipak ne zna namere Oca?

 • Sve stvari je Hristos dobio od Oca, ali je uzeo da daje. Tako da u nebeskim odajama u svom svešteničkom poslu za sva stvorena bića; kroz voljenog Sina, Očev život struji ka svima; plima ljubavi se kroz Sina vraća kroz radosnu molitvu punu hvale, velikom Izvoru (Ocu) svega.“ {Ellen White: DA, p. 21.2}
 • “Jer kako što Otac ima ´život u Sebi´, tako DADE i Sinu da ima ´život u sebi´.“ {Jovan 5,26}
 • SAMO (Ocu) Jehovah, večnom, samoegzistirajućem, ne stvorenom, Koji je SAM IZVOR i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: Patriarchs and Prophets, 305} {7ABC 439.2}

Ko je Taj samoegzistencijelni Bog, Koji je u gornjem citatu opisan? Kome pripada najviša molitva: Ocu ili Sinu? Ko je Izvor svega pa i Isusovog života u sebi? 

Upravo izraz ´život u sebi´ označava Božansku formu života, koju je Isus Svojim nebeskim rođenjem dobio, tako da takođe ima samoegzistirajući ´život u sebi´ kao i Otac.

 • “Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i večnost i čast, i sve što je na nebu i na zemlji; Tvoje je, Gospode, carstvo, i Ti si uzvišen svrh SVEGA Poglavar;“ {1. Dnevnika 29,11-13} 
 • “Čekajući blažena nada i javljanja slave velikoga Boga I Spasa našega Isusa Hrista.“ {Titu 2,13}

Veliki Bog je Otac, a Isus je naš Spas.

 • “Idem k Ocu; jer je Otac Moj veći od Mene.“ {Jovan 14,28}
 • “Reče joj Isus: ne dohvataj se do Mene, jer se još ne vratih k Ocu Svojemu; nego idi k braći Mojoj, i kaži im: vraćam se k Ocu Svojemu i Ocu vašemu, i Bogu Svojemu i Bogu vašemu.“ {Jovan 20,17}
 • “I reče im: čašu dakle Moju ispićete, i krstićete se krštenjem kojim se Ja krstim; ali da sednete s desne strane Meni i s leve, ne mogu Ja dati, nego kome je ugotovio Otac Moj.“ {Matej 20,23}
 • Bog (Otac) kao VRHOVNI Vladar univerzuma je uvek tražio trenutnu i neupitnu poslušnost. Čak I Hristos je, u danima Svoga oteloveljenja, bio poslušan Očevom zakonu.” {Ellen White: ST, July 22, 1886 par. 2}
 • Bog je Hristov Otac; Hristos je Božji Sin. Hristu je dato uzvišeno mesto. Načinjen je jednakim Ocu. Svi Božji saveti su otvoreni Njegovom Sinu.” {Ellen White: 8T, p. 268.3, 1904}

Isus je oduvek bio Sin!

 • “A Gospod pošto im izgovori uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.“ {Marko 16,19}
 • “Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je Glava Hristu.“ {1. Korinćanima 11,3}
 • Jedino Biće, Koje je jedno sa Bogom i Koje je po zakonu živelo u ljudskoj formi na zemlji, snizilo se kroz život najjednostavnijeg radnika i radilo je sa Svojim zemaljskim ocem kao stolar.“ {Ellen White: ST, October 14, 1897 par. 3} 
 • “…Bog, jedini pravi živ Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}
 • Jehovah je jedini pravi Bog i Njega moramo poštovati i obožavati.” {Ellen White: 6T, p. 166, 1901}
 • “Reče joj Isus: ne dohvataj se do Mene, jer se još ne vratih k Ocu Svojemu; nego idi k braći Mojoj, i kaži im: vraćam se k Ocu Svojemu i Ocu vašemu, i Bogu Svojemu i Bogu vašemu.“ {Jovan 20,17}

Ko je Bog Jehovah?

 • Kao Jehovah, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje Samog Sebe.” {Ellen  White: 9MR, p. 122.3, 1903}

Božja izjava da je Isus Njegov Sin odnosi se na to da je On Njegov nebeski Otac, a Isus Njegov nebeski Sin, a ne samo na zemlji u „okviru uloge“. 

Zato je Apostol Pavle, nakon što je Isus već bio na nebu, rekao da je Otac iznad Svog Sina! Na zemlji je ulogu zemaljskog Oca imao Josif.

Isus i ime Jehovah. Da li ga je dobio od Oca, Koji isto nosi ime Jehova? Da li ono donosi isti nivo autoriteta sa Ocem?

Da li je Isus ime ‘Jehovah’ dobio, i da li je to ime Isusu donelo jednaki nivo autoriteta kao i kod Oca? Neki tumače jasne reči, da je Bog Jehova ´Izvor svemu´ tako, da to označava i Isusa, zato što Isus nosi ime Jehova.  

Neki idu i dalje pa tvrde da ime Jehova „označava Trojstvo“. Prava istina je da Otac nosi ime Jehovah, i to kao njegov Izvor! Isus je to ime dobio od Oca. Jedan Izvor svega je i Izvor datog imena. A onaj koji prima nikada nije Izvor svega!

 • VELIKI Jehovah je objavio sa Svog prestola ‘Ovo je Moj ljubljeni Sin‘.“ {Ellen White: DA p. 579.4}
 • Jehovah je ime, kojeg je Isus DOBIO.“ {Ellen White: ST, 3. May, 1899, par 18}
 • “Kad se nađoše reči Tvoje, pojedoh ih, i reč Tvoja bi Mi radost i veselje srcu Mojemu, jer je ime Tvoje prizvano (dato) na Me, Gospode Bože nad vojskama.“  {Jeremija 15,16}
 • Hristos nije bio samo Vodič Jevrejima u pustinji, Anđeo U Kome je bilo (Očevo) ime Jehovah, i Koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom, ali On je bio Taj Koji je dao (u ime Oca) zakon Izrailju.” {Ellen White: PP, p. 366.2, 1890}
 • “Evo, Ja šaljem Anđela Svog pred tobom … jer je Moje ime u Njemu.“ {2. Mojsijeva 23,20.21}
 • “Za vreme Isusovog krštenja se i Sotona nalazio među svedocima. On je video Božju slavu, kojom je Otac obasjao Svog Sina. On je čuo glas Jehovah (Oca), Koji je posvedočio Isusovo Božanstvo.“ {Ellen White: DA, p. 116.2}
 • “Kada je Božanski Mučenik visio na krstu, anđeli su se skupili oko Njega, i kada su Ga pogledali i videli Njegove suze, pitali su sa uzdrmanim emocijama: zar Ga (Isusa) Gospod Jehovah (Otac) neće spasiti?“ {Ellen White: FLB 76.3}

Ako i Otac i Sin nose ime Jehova, a u citiranom opisu to ime označava Onoga Koji je apsolutni Izvor svega, onda se to može odnositi samo na Oca Jehova. Duh Proroštva pravi razliku i naziva Oca Veliki Jehova, jer je On iznad Svog Sina Isusa Jehova:

 • SAMO Jehovah, Večnom, Samoegzistirajućem, ne Stvorenom, Koji je Sam (jedini) IZVOR i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: Patriarchs and Prophets, 305} {7ABC 439.2}

Bog Otac Jehova je izvor svega, pa i Božanskog života Svog Sina!

 • Kao Jehovah, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje Samog Sebe.” {Ellen  White: Manuscript Releases Volume 9, p. 122.3, 1903}
 • “Ovo je Sin Moj ljubazni Koji je po MOJOJ volji.“ {Matej 3,17}
 • “Oni koji gaze Božji autoritet i pokazuju otvoren prezir prema zakonu koji je dat na tako veličanstven način na Sinaju, bukvalno prezire Zakonodavca, Velikog Jehovah.” {Ellen White: 3SG, p. 294, 1864}
 • Božji Sin je po autoritetu bio sledeći pored VELIKOG Zakonodavca.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} {2SP 9}
 • “Gospod Bog nebesa je naš Vođa. On je Vođa kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, kroz Koga komunicira sa svetom.” {Ellen White, 1BC, p. 1117.9, 1903}
 • “Reče joj Isus: ne dohvataj se do Mene, jer se još ne vratih k Ocu Svojemu; nego idi k braći Mojoj, i kaži im: vraćam se k Ocu Svojemu i Ocu vašemu, i Bogu Svojemu i Bogu vašemu.“ {Jovan 20,17}

Uprkos tome što je Isus po autoritetu ispod Svog Oca, Isus je takođe Božanske prirode! U donjem citatu iz 1879 možemo da vidimo, da je Ellen White Isusa uvek posmatrala kao Božansko Biće, iako po hierarhiji ispod Oca. Bog nosi ime JEDINI Bog, a Isus u određenim momentima nosi isto titulu Bog, ali NE i JEDINI (pravi) Bog, Koji je samo Bog Otac.

 • “Pali ljudi nisu mogli biti Isusovi sledbenici, zato što nisu mogli da dostignu harmoniju sa Njegovom Božanskom prirodom, i da ostvare zajednicu sa Spasiteljem sveta.“ {Ellen White: ST, December 11, 1879 par. 3}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku