ELLEN WHITE: JEHOVAH, JEHOVA ILI JAHVE?

Nijedan hrišćanski teolog ili jevrejski sveštenik nije danas u mogućnosti da ime JHVH ispravno pročita jer u jevrejskom jeziku ne postoje međuslova, a originalna forma je zaboravljena, zato što su zavedeni sveštenici izdali zabranu da se Božje ime izgovara. To se nije desilo slučajno, jer je Sotona i na taj način napao Boga i Njegov autoritet i pravo Božje ime učinio nerazumljivim i neprepoznatljivim. U sledećem koraku je Božje ime zamenio svojim imenom JAHWE, koje u stvari potiče iz paganskih krugova od imena JOUWE = “Bog” Jupiter – Lucifer.

Bog je u Otkrivenju najavio, da će poslednja generacija Njegovog naroda odbaciti svaku lažnu nauku i greh, i u okviru toga je preko Svog proroka Ellen White objavio Svoje pravo ime! A ono glasi JEHOVAH a ne Jahve! Ime Jahve je u adventističkim krugovima prodrlo tek nakon smrti Ellen White, zajedno sa Trojstvom i drugim otpadnim naukama.

Ellen White je zajedno sa pionirima koristila samo pravo Božje ime:

  • „Kao JEHOVAH, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje Samog Sebe.” {Ellen White: 9MR, p. 122.3, 1903} “As JEHOVAH, the supreme Ruler, God could not personally communicate with sinful men, but He so loved the world that He sent Jesus to our world as a revelation of Himself.”
  • VELIKI JEHOVAH je objavio sa Svog prestola ‘Ovo je Moj ljubljeni Sin‘.“ {Ellen White: DA p. 579.4} “The great Jehovah has proclaimed from His throne, “This is My beloved Son.”-”
  • SAMO JEHOVAH, Večnom, Samoegzistirajućem, ne Stvorenom, Koji je Sam (jedini) IZVOR i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: Patriarchs and Prophets, 305} {7ABC 439.2} “Jehovah, the eternal, self-existent, uncreated One, Himself the Source and Sustainer of all, is alone entitled to supreme reverence and worship.”
  • „Oni koji gaze Božji autoritet i pokazuju otvoren prezir prema zakonu koji je dat na tako veličanstven način na Sinaju, bukvalno prezire Zakonodavca, Velikog JEHOVAH.” {Ellen White: 3SG, p. 294, 1864} “Those who trample upon God’s authority, and show open contempt to the law given in such grandeur at Sinai, virtually despise the Lawgiver, the great Jehovah.”
  • JEHOVAH je ime, kojeg je Isus DOBIO.“ {Ellen White: ST, 3. May, 1899, par 18} “Jehovah is the name given to Christ.”
  • Hristos nije bio samo Vodič Jevrejima u pustinji, Anđeo U Kome je bilo (Očevo) ime JEHOVAH, i Koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom, ali On je bio Taj Koji je dao (u ime Oca) zakon Izrailju.” {Ellen White: PP, p. 366.2, 1890} “Christ was not only the leader of the Hebrews in the wilderness—the Angel in whom was the name of Jehovah, and who, veiled in the cloudy pillar, went before the host—but it was He who gave the law to Israel.”
  • „Evo, Ja šaljem Anđela Svog pred tobom … jer je Moje ime u Njemu.“ {2. Mojsijeva 23,20.21}
  • „Za vreme Isusovog krštenja se i Sotona nalazio među svedocima. On je video Božju slavu, kojom je Otac obasjao Svog Sina. On je čuo glas JEHOVAH (Oca), Koji je posvedočio Isusovo Božanstvo.“ {Ellen White: DA, p. 116.2} “At the Saviour’s baptism, Satan was among the witnesses. He saw the Father’s glory overshadowing His Son. He heard the voice of Jehovah testifying to the divinity of Jesus.”
  • „Kada je Božanski Mučenik visio na krstu, anđeli su se skupili oko Njega, i kada su Ga pogledali i videli Njegove suze, pitali su sa uzdrmanim emocijama: zar Ga (Isusa) Gospod JEHOVAH (Otac) neće spasiti?“ {Ellen White: FLB 76.3} “As the divine Sufferer hung upon the cross, angels gathered about Him, and as they looked upon Him, and heard His cry, they asked, with intense emotion, “Will not the Lord Jehovah save Him?”
  • Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio JEHOVAH rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU.“ {James White: Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour} “We believe Him to be the divine person addressed by JEHOVAH in the words, ” Let us make man.” He was with the Father before the world was. [..] We have not as much sympathy with Unitarians that deny the divinity of Christ, as with Trinitarians who hold that the Son is the eternal Father, and talk so mistily about the three-one God. Give the Master all that divinity with which the holy Scriptures clothe him.“ {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf}

Zašto u imenu JEHOVAH stoji H kao poslednje slovo? Zato što je H poslednje slovo i u skraćenom imenu JHVH. Isto tako i slovo W ne postoji u jevrejskom jeziku. Zato forma JHWH tj. Jehowah nije ispravna, nego samo JHVH tj. Jehovah.

Jevrejski teolog Nehemia Gordon je precizno objasnio i dokazao ove gore navedene činjenice:

www.nehemiaswall.com/nehemia-gordon-name-god

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku