ISTORIJA NAŠE VERE U DOBA PIONIRA

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi “NAPREDAK” u spoznaji “ISTINE” ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE staviti na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Stara istina:

Sin od Ellen White Edson White je 1913 godine napisao da u celom svemiru postoje samo dva Božanska Bića, Otac i Sin:

 • „Samo jedno Biće u svemiru pored Oca nosi Božansko ime, i to je Njegov Sin, Isus Hristos.“ {James Edson White: The Coming King, p. 27, 1913} 

Zašto Ellen White nije na to reagovala, ako je tada zaista verovala u Trojstvo? Upravo u tim danima je postojala velika borba između dva tabora, i takva izjava je imala veliki uticaj, posebno što je došla od strane sina Ellen White!

Šta je kasnije napisao drugi sin od Ellen White, William White, što se tiče unošenja nauke o Trojstvu u adventističku crkvu?

 • Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me zapanjile i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935

Zašto se William White borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

 • “Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz panteizam (p.p. Trojstvo) i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

 • Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10} 

Koje osobe nisu pripadale toj većini? To su bili teolozi koji su nažalost u drugoj fazi postali zagovornici Trojstva, i koji su postepeno uneli taj otpad u adventističku crkvu:

Dr. J. H. Kellog (glava 69), A. T. Jones, Prof. W. W. Prescott (glava 65), A. G. Daniells, Francis Wilcox, kasnije podržani od strane Dr. LeRoy Froom (glave 69+70) i predsednik Generalne Konferencije Charles Whatson, koji su 1931. godine uspeli da konačno unesu ovo učenje u listu naših verovanja.

Neki Adventisti u današnjem vremenu iznose pretpostavke, da su naši pioniri odbijali samo katoličku formu Trojstva. U donjem citatu, u kojem je protokoliran jedan razgovor u kojem je učestvovala i Ellen White, vidimo da ove izjave nisu istinite:

 • “…Ovde, u vozu, upoznali smo čoveka sa vidnim fizičkim i mentalnim moćima, koji se upravo vraćao sa njegovog misionskog polja u Kini. [..] Dok smo razgovarali sa ovim gospodinom, osećanja dubokog poštovanja su bila probuđena prema žrtvovanju koje je on napravio, i još uvek rastu….Ali pošto nas je ispitivao (katehizirao, orig. eng.) o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo Njega da je On Božanska Osoba Kome se obratio Jehova rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi nemamo toliko naklonosti prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, kao ni sa Trinitarijancima koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o trojedinom Bogu. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {RH, 6. June, 1871, p. 196, Western Tour} {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf

Isto tako dolaze i tvrdnje, da su NEKI pioniri Adventizma dolazili iz religioznih grupa gde je Trojstvo bilo odbijano, i da samo zato ta doktrina nije odmah uneta u crkvu. Ali da li to znači da bi trebali odbiti i krštenje, jer su ga doneli Baptisti? Ili Isusov drugi dolazak pošto je to učio William Miller? Mi smo kao poslednja prava crkva do tada poznatu istinu kroz vođstvo Duha Proroštva preuzeli sa više strana, a pogrešna suštinska verovanja drugih crkava zamenili biblijskom istinom. Trojstvo nije bila nauka koju smo tek trebali shvatiti, već je to bila nebiblijska nauka apsolutne većine drugih crkava koju smo izlaskom iz Vavilona ostavili! Zato su tadašnji Adventisti tu istinu branili jednako vatreno kao i subotu i Isusov dolazak!

U donjim citatima starih pionira iz vremena Ellen White stoji, šta je u tada u još ne pogaženoj crkvi nošeno kao istina, a kojoj ona nikad nije protivurečila. Tvrdnja da su to bili samo neki pioniri, a da je i tada većina crkve verovala u Trojstvo je direktna neistina. Ti pioniri su vodili i nosili našu crkvu i teologiju. Oni nisu bili neke nebitne osobe marginalnog mišljenja! Ali sotona pokušava da izvrne čak i tako jasne činjenice!

Iako katoličko Trojstvo uči besmislenu nauku da se Isus kao Sin rađa uvek iznova, ono istovremeno priznaje da je Isus doslovni Sin, a ne samo u okviru misije spasenja. Pioniri su pored jasnog verovanja da postoje samo dva Božanska Bića, sa savetom u Dvoje, odbacivali i današnju adventističku formu Trojstva, koja uči da Isus nije doslovno umro na krstu (već samo haljina ljudskog mesa i da je Isus Sam Sebe vaskrsnuo) i time direktno odbija Isusovu žrtvu na krstu. Naši pioniri su verovali da je Isus, iako Božansko Biće, doslovni Sin sa doslovnim početkom, nebeskim rođenjem. Ellen White nikada nije opovrgla njihove stavove, nego ih je sama podržavala.

Da li je Ellen White u bilo kom smislu pobila reči ovih pionira? Oni su odlučno upozoravali na opasnost Trojstva! Ona sve do svoje smrti nikad nije napisala nijednu reč protiv odbijanja Trojstva. Za svog muža, koji se do kraja života odlučno borio protiv Trojstva, napisala je da je njegova jedina greška bila, što se fizički preopteretio i time umro prerano. Isto tako je i gore citirane propovednike Waggoner-a i Jones-a (u PRVOJ FAZI PRE OTPADA) posebno uzdigla kao nosioce baklje istine i sa njima zajedno posetila puno crkava. A upravo u to vreme su oni u našim časopisima i knjigama posebno odbijali Trojstvo kao nauku druge strane. 

Na ovu jasnu činjenicu nam dolazi primedba, da Waggoner i Jones u tom periodu „nisu potpuno razumeli istinu“, tako da njihove izjave nemaju nikakvu težinu. Kao argumenti se iznose činjenice da su Uriah Smith i A. T. Jones u listi 10 kraljevstva naveli različite narode, i to Hune ili Alemane. Ali to ne menja ni u jednom aspektu ni jednu teološku tačku! 

Čak i u Bibliji stoje različite liste 12 plemena. Da li Biblija nije Božja reč? To naravno ne znači da su ovi pioniri proroci. Stvar je u tome da se u Bibliji, gde takođe na različitim mestima 12 plemena nisu uvek lista istih, jer se u tom smislu naglašavaju različiti aspekti, kao što su učinili naši moderni pioniri. Ali time broj plemena nije promenjen. Sama Ellen White se nije nikad izjasnila u kontekstu imena tih naroda. Nakon toga ponovo dolazi primedba, da Waggoner i Jones, 1888. nisu imali potpuno ispravnu nauku, i da ih je Ellen White opomenula, da pored ceremonijalnog zakona i 10 Zapovesti spadaju u kontekst tada shvaćene istine. 

Ali oni su upravo to i učili! Pre toga je smatrano da se poruka u poslanici Galatima odnosi samo na ceremonijalne zakone, koji su kao senka ukazivali na Isusovu žrtvu i milost, ali da se to ne odnosi na 10 zapovesti. Ali upravo njih dvojica su doneli tu potpunu istinu i sklonili zavesu sa reči apostola Pavla, da i 10 zapovesti vode ka Božjoj milosti, i da je njihovo držanje samo posledica prihvatanja te milosti i novorođenja. To produbljenje biblijske nauke je nažalost tada bilo odbijeno od većine.

Upravo zato je Ellen White tu opomenu uputila celoj crkvi, i podupirala ih time što je putovala od crkve do crkve zajedno sa njima. Tvrdnja da je tu opomenu usmerila ka njima nema nikakvog logičnog smisla, i uništava ogromni trud koji su njih troje uložili objašnjavajući u puno lokalnih crkava tu važnu istinu. Time možemo još jednom da vidimo koliko su argumenti drugog gledišta besmisleni, u kojima se navodi da ona te pionire nije demantovala da ne bi unela rasprave u crkvu. 

To nije istina! Ona je potpuno jasno i bez kompromisa ustajala na lažne nauke i pogrešna gledišta! Zašto se toliko odlučno borila protiv otpadne nauke o Svetom Duhu koju je širio dr Kellogg? Zato što joj je po njenom izveštaju to naložio sam Bog. Zašto joj Bog nije ništa naložio u kontekstu izuzetno izraženog odbijanja Trojstva? Ovde se radi o najvažnijem temelju jedne religije, i to Kome se molimo! To nije nebitno pitanje sa strane da li Huni ili Alemani spadaju u tih 10 kraljevstva.

Uprkos tako jasnoj istini dolazi tvrdnja, da ona ipak nije sve demantovala. Kao podrška toj tvrdnji dolaze izjave, da su neki pioniri navodno jeli čak i nečisto meso kao npr. zečeve. Da li je ona reagovala, ukoliko je to bila istina? Naravno da jeste, pošto je na puno mesta napisala da Božji narod poslednjih dana neće jesti ništa životinjsko. Ona je samo jednom svom mužu, kada je bio na samrti dala supu od mesa, zato što u hitnom slučaju samo meso može dati brzo snagu, iako je u svakodnevnoj ishrani u svakom smislu štetno. Da li je ona sama i kasnije jela meso kao što neki tvrde? Ona bi onda bila licemer, kada ne bi držala ono što je sama napisala:

 • “Da su brat (Urija) i sestra Smit ujedinili svoje stavove i negovali ih po pitanju zdravstvene reforme, kao što im je Bog dao svetlost, bili bi jačeg zdravstvenog i duhovnog stanja. [..] O mesu mrtvih životinja, koje fermentira i truli u stomaku, dok prolazi kroz ceo sistem, nije prijatno da se razmišlja, niti doživi.” {Ellen White: PH123, p. 41-43}
 • Nijedan od naših propovednika ne sme da pruža loš primer kroz jedenje mesa! Neka naši propovednici i njihove porodice žive prema principima zdravstvene reforme. Naši propovednici ne smeju svoju i prirodu svoje dece praviti životinjskom.“ {Ellen White: SpM 211.3 Massage 133, 1902

Potpuno je bez sumnje jasno, da je ona sve pionire i kod malih tačaka upozorila da ne rade ispravno. Ako je ona Uriah Smith-a tako oštro upozorila za meso i mnoge druge stvari, stvarno je čudno da ga nije upozorila kod fundamentalne tačke, a to je – Kome se molimo!

Ali čak i nakon toga, dolazi primedba da je ona u 1. knjizi svedočanstava (indirektno) podržavala jedenje svinjskog mesa, pošto je odbila brzu zdravstvenu reformu, koje neki zloupotrebljavaju da dokažu da ona nije prorok! To nekima služi kao dokaz da je i sa “kasnijim shvatanjem prave prirode Svetog Duha” bio isti slučaj. Zašto je ona napisala tu izjavu da ostavljanje svinjskog mesa nije potrebno, a knjigu o zdravoj ishrani sa ispravnim stavom tek par godina kasnije?

Mi svi znamo da dug boravak u potpuno mračnoj prostoriji čini da nam se oči priviknu i zenice potpuno otvore ne bi li neki tračak svetlosti opazili. Paljenje lampe ili hitan izlazak na svetlost, uzrokuje trenutno slepilo. Ista situacija je bila i kod prvih pionira koji su tek izašli iz Vavilona, gde se nije radilo o principima religije, već o pratećim životnim aspektima. Oni su na početku tražili pravu istinu a istovremeno držali u ruci cigarete i alkohol. 

Radi toga je Bog čekao i dao Svom proroku zadatak, da ih na početku vodi polako, sve dok ne budu u stanju da prihvate celu istinu. Ali to neznanje sigurno ne dotiče stub jedne religije, a to je prva zapovest, sa odlukom Kome da se klanjamo! 

Ako je kasnije već samo kod mesa davala tako oštre opomene, koliko bi tek one bile stroge, kada bi Trojstvo bilo istina, jer su se pioniri sve vreme tako odlučno borili protiv te nauke. I sledeća primedba, da i kasnije izjave pionira protiv Trojstva ne spadaju pod istinu, predstavlja samo pokušaj odbrane tog lažnog verovanja. Da li su pioniri vođeni Božjim Duhom, kada su se 1846-48. nakon dubokog proučavanja odlučili da subotu počinju uvek u 18 časova, iako su neki shvatili da je zalazak sunca ispravno vreme? 

Ovo sigurno ne znači da su kroz neznanje pogrešnim vremenom početka pravog Božjeg dana „odbili“ našeg Stvoritelja i Njegov dan! Na početku je prvenstveno bilo važno da se prihvati pravi dan iz 10 zapovesti, i ostavi nedelja koja slavi drugu stranu. Pristalice Trojstva koriste ovo kao dokaz da ne možemo sve izjave od Ellen White i pionira prihvatiti kao definitivnu istinu, pošto je ona zajedno sa Joseph Bates-om 1855. protestvovala protiv promene prakse početka subote u 18 časova.

 • “Ukazano mi je na vreme kada su adventisti kao Božji narod prvi put prihvatili subotu i pratila sam ih od tada, ali nisam videla da je Gospod bio nezadovoljan ili da se gnevio na njih. Upitala sam zašto tek sada moramo da menjamo vreme početka subote. Anđeo reče: „Razumećeš, ali sada još ne, još ne.” Zatim nastavi: „Ako svetlost dođe, i bude odbačena ili prezrena, onda dolazi osuda i Božji gnjev; ali dok svetlost nije data, nema ni greha, jer nije bilo svetlosti koju bi ljudi mogli da odbace.” Neki misle da je meni Gospod pokazao da subota počinje u šest časova uveče, dok je meni u stvari pokazano samo da početak subote pada „u veče” a oni su sami izvukli zaključak da to znači u šest časova po podne. Pokazano mi je da se sluge Božje moraju zbližiti međusobno i zbiti svoje redove.” {Ellen White: 1T, p. 116}

Takav način posmatranja njenih izjava bi značio da je ona u ranijim izjavama u „Svedočanstvima za crkvu“ bila lažni prorok. Ako taj navedeni tekst pogledamo dublje, možemo jasno pročitati da je ona napisala da joj je Anđeo rekao da će joj pravi način početka subote biti pokazan tek kasnije, a nije potvrdila da je tim povodom dobila pogrešne vizije. Što se tiče samog svinjskog mesa, tu se radilo samo o tome da Bog nije dopustio da koraci ka sporednim istinama budu prebrzi i time ne ometu bitnije shvatanje glavnih istina. Kada bi sve imalo drugačije značenje, to bi onda ukazivalo da je ona lažan prorok!

Sledeća tačka, kojom se Trojstvo dokazuje kao istina je činjenica da na početku nije postojao jasan stav o desetku. Ali da ponovimo još jednom: Šta te sporedne tačke vere imaju sa najvažnijih 10 zapovesti, gde u prvoj zapovesti jasno stoji da se smemo i trebamo moliti samo pravom Bogu! A upravo područje Trojstva predstavlja prekršaj prve zapovesti! 10 zapovesti su osnova što se tiče obožavanja i prihvatanja pravog Boga, i predstavljaju apsolutni početak svake religije.

Kada je Izrael napustio Egipat, dobio je prvo 10 zapovesti na Sinaju, a svi ostali zakoni (kao npr. danas pitanje desetka ili u koliko sati započeti pravi Božji dan) su došli naknadno, kao produbljivanje vaspitanja Božje dece. Da li je držanje 10 zapovesti, sa prvom tačkom, Kome se molimo, samo jedno prateće produbljivanje istine? Uprkos tim jasnim principima dolaze tvrdnje da je Ellen White većinu vremena pisala pogrešnu nauku protiv Trojstva, sve do 1890. godine kada je prepoznala pravu istinu. Grešno odbijanje Božjih proroka iz Starog Zaveta i njihovih jasnih reči ponavlja se i danas:

 • “A oni rekoše: hodite da smislimo što Jeremiji, jer neće nestati zakona svešteniku ni sveta mudracu ni reči proroku; hodite ubijmo ga jezikom i ne pazimo na reči njegove.“ {Jeremija 18,18}

Pristalice te otpale religije su prinuđeni ka takvom izvrtanju detalja, pošto je Ellen White jasno napisala da je u viziji videla da je (nasuprot Trojstvu) Isus bio doslovni Sin i pre Svog dolaska na zemlju. To nije bilo privremeno ili nepotpuno shvaćeno gledište, nego od Boga inspirisana potvrda istine, a koju su i pioniri pratili kroz svoje spise i učenja.

Poslednji argument već sada potpune besmislenosti glasi, da se ipak može videti da je i kod prvih Adventista bilo prihvaćeno pravo Trojstvo, “osim kod onih nekoliko ekstremista oko Ellen White”. Kao primer se uzima William Miller. Kao prvo, on nikad nije postao Adventista, i nije shvatio čak ni subotu. Kao drugi primer, navodi se pristupanje nekoliko Baptista već u ranim godinama, a koji su verovali u Trojstvo. I ovde se radi o samo nekoliko ljudi koji nisu prihvatili i shvatili celu istinu. 

Šta su kod nas o tome učili imali smo priliku da pročitamo u citatima nosećih pionira! Sa takvim metodama se može dokazati da smo i nedelju držali! Ellen White je tada napisala da imamo potpunu istinu o Bogu i nebeskom poretku, koja ne sme biti promenjena, nego samo produbljena u istom pravcu. Istina o Bogu pripada jezgru istine svakog vremena i bila je i ostaće uvek ista. Da li smo pre Trojstva obožavali nepotpunog Boga? Sigurno ne! Trojstvo je uništilo obožavanje potpunog Boga!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku