1. JOVANOVA 5,7 COMMA JOHANEUM

Troje na nebu?

 • „Jer je Troje što svedoči na NEBU: Otac, Reč, i sveti Duh; i ovo je Troje Jedno.“ {1. Jovanova 5,7} 

Kao i kod drugih pitanja, mnogi stih iz 1. Jovanove 5,7 uzimaju u obzir kao dokaz , iako je i sama katolička crkva morala priznati da ga je naknadno dodala. Vulgata već od 1979. više ne sadrži ovaj tekst.

Katolički humanista i teolog Desiderius Erasmus iz Roterdama je Comma Johanneum sa tim promenjenim rečima po prvi put 1516. godine umetnuo u posvećen Novi Zavet pape Lava X. Navodno zato što su se iznenada pojavili rukopisi od „grčkih izbeglica“ iz Konsantinopolja. Metodom paleografije utvrđeno je da ovi rukopisi (Minuscule 61 – Codex Montfortianus) datiraju iz 16 veka! 

To je bio prvi grčki rukopis koji je sadržio Comma Johanneum u 1. Jovanovoj 5,7.8. Svi ostali rukopisi sa tim stihom su se posle toga naprasno pojavili. Kao argument za njih se navodi da je: „iako je tačno da mnogobrojni rukopisi ne sadrže ovaj stih – to nije dokaz falsifikata“. Slično se ponašaju i Evolucionisti, koji ne traže iskreno istinu već očajnički prepravljaju dokaze u korist njihovoj pretpostavci.

U Luterovu Bibliju je gornja forma stiha uneta tek nakon njegove smrti, a 1611. godine, kada je prvi put je izdat prevod King James Bible, je nažalost preuzeo taj stih iz Luterove Biblije 1581. Originalna Luterova Biblija iz 1545 godine ne sadrži te falsifikovane reči, nego samo Duh i Voda i Krv umesto nabrajanja Trojstva:

 • Jer su tri koji svedoče na ZEMLJI‚ Duh i Voda i Krv.“ „Denn drey sind die da zeugen auff Erden / Der Geist vnd das Wasser / vnd das Blut / “ {1. Jovanova 5,7} (Luther Bibel, Original iz 1545. godine)

Ovi stihovi se odnose na Hristovu žrtvu na ovoj Zemlji a ne na Trojstvo!  Tu Jovan ponavlja ono što je zapisao i u Evanđelju:

 • „Nego jedan od vojnika probode Mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda.“ {Jovan 19,34} 

Uprkos svemu, u međuvremenu je iz većine svetskih prevoda uklonjen izraz Comma Johanneum i vraćena stara istinita forma, jer je pritisak dokaza u javnosti postao prejak.

I crkva ASD je morala da ovaj tekst deklariše kao falsifikat: 

 • „´Jer je Troje´. Jevrejska praksa, bazirana na 5. knjizi Mojsijevoj 17,6; 19,5; itd. demantuje konzistentnost svedočanstva od dva ili tri svedoka pre nego što je delovanje bilo preduzeto kao siguran pravni spor. Jovan ovde citira tri Svedoka kao podršku Božanstva Gospoda (1. Jovanova 5,5; 6,8) šta njegove čitaoce osvedočava o istinitosti njegove izjave. Dokaz tekstualnog ispitivanja potvrđuje nepostojanje reči: „na nebu, Otac, Reč i sveti Duh; i ovo Troje je Jedno. I Troje je što svedoči na zemlji“. Pravi rezultati čitanja 7. i 8. stiha su ono što sledi: „Jer je Troje što svedoči na nebu: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno“. Pasaž dodat u KJV nije Grčki manuskript stariji od 15. ili 16. veka. Sporne reči su našle svoj put u KJV preko Grčkog teksta od Erazma Roterdamskog. Rečeno je da je Erazmo nudio da uključi te sporne reči u svoj Grčki Novi Zavet ako bi bio pronađen jedan Grčki manuskript u kojem se one nalaze. Biblioteka u Dublin-u je napravila takav manuskript (poznat kao 34), i Erazmo je stavio taj pasaž u svoj tekst. Danas se veruje da su kasnije edicije Vulgate preuzele taj pasaž kroz „grešku jednog pisara, koji je ubacio jedan egzogeni marginalan komentar u Biblijski tekst koji je kopirao. Ove sporne reči su korištene široko kao podrška doktrine o Trojstvu, ali kod ovako neoborivog dokaza protiv njegove autentičnosti, njegova podrška je bezvredna i ne treba da bude korišćena. Uprkos njegovoj prisutnosti u Vulgati, katoličkom komentaru Svetog Pisma, on slobodno nestaje gledajući sledeće reči: „Sada se generalno drži da je ovaj pasaž, nazvan Comma Johanneum, jedno „objašnjenje“ koje se uvuklo u tekst Old Latin i Vulgate jednog ranijeg datuma, ali on je našao svoj put u Grčki tekst tek u 15. i 16. veku.“ {Thomas Nelson and Sons, 1951, p. 1186} emphasis supplied.“ {The Seventh Day Adventist Bible Commentary – Vol 7. p. 675 – 1962 edition emphasis supplied} i {Biblijska pouka 2009. treće izdanje 26. Avgust} 

Subotna pouka ASD iz 2009. kaže sledeće:

 • “U nekim izdanjima Biblije reči “Jer je troje što svedoči na nebu; Otac, Reč, i sveti Duh; i ovo je Troje jedno. I Troje je što svedoči na zemlji” su reči koje nalazimo u 1. Jovanovoj 5,7.8. Problem je u tome što se one nalaze u kasnijim izdanjima, dok u originalnim rukopisima ne postoje.” {Sabbath school lesson, 26. August 2009.}

Ako se neki zvanični stav u odbrani Trojstva ne uklapa, onda se i on stavlja na stranu. Tako je i Ted Wilson na skupu GK citirao taj stih u trojstvenoj formi, iako dobro zna da taj stih nije original!

Dokazi stručnjaka tj. eksperata tog područja i njihovi stavovi o 1. Jovanovoj 5:7, tj. da li je to pravi stih ili je falsifikat:

Brooke F. Westcott je dao dugačak esej i rezime o 1. Jovanovoj 5,7 kroz reči:

 • „Ove REČI NISU PRONAĐENE“ “The Words are not found“
 • „U bilo kom nezavisnom grčkom manuskriptu (više od 180 manuskripata i 50 lekcionara je citirano). Oba kasnija manuskripta koja ga sadrže nesumnjivo su modifikovana latinskom Vulgatom.“ “In any independent Greek MS (more than 180 MSS and 50 Lectionaries are quoted). Both the late MS which contain it have unquestionably been modified by the Latin Vulgate.“
 • „Kod svakog nezavisnog grčkog pisca. Vrlo mali broj grčkih pisaca koji koriste ove reči svoje znanje o njima izvode iz latinskog (ne u Ir Cl.Al Orig Did Athan Bas Greg. Naz Cir.Al)“ “In any independent Greek writer. The very few Greek writers who make use of the words derived their knowledge of them from the Latin (not in Ir Cl.Al Orig Did Athan Bas Greg. Naz Cyr.Al)“
 • „Ni u jednoj drevnoj verziji osim u latinskoj; i nije pronađen u Staroj Latinskoj u svom ranom obliku (Tert Cipr Aug), ili (b) u Vulgati koju je izdao Jeronim (Codd. Am fuld ili (c) kako je revidirao Alkuin (Cod. Vallicell))“ “Not in any ancient version except the Latin; and it was not found in the Old Latin in its early form (Tert Cypr Aug), or (b) in the Vulgate as issued by Jerome (Codd. Am fuld or (c) as revised by Alcuin (Cod. Vallicell)”
 • „U bilo kom latinskom ocu pre Viktora Vitensisa ili Vigiliusa Tapsensisa (ne u Tert Cipr Hil Ambr Hier Aug Leo)“ “In any Latin Father earlier than Victor Vitensis or Vigilius Tapsensis (not in Tert Cypr Hil Ambr Hier Aug Leo)“ 

Henri S. Fransis:

 • „Dogmu o Trojstvu tri lica u jednom Bogu – je formulisao sveti Avgustin.” “The dogma of the Trinity three persons in one God – was formulated by St.Augistine.”

Prof. Keith Ward:

 • „Crkvi su bile potrebne stotine godina da razvije ono što sada smatramo doktrinom o Trojstvu.“ “It took the church hundreds of years to develop what we now think of as the doctrine of the Trinity.”

Jonathan Hill:

 • „Zapamtiće se da su u drugom veku hrišćanski teolozi kao što je Justin Mučenik koristili staru ideju ’logosa’ – na kraju preuzetu iz paganske filozofije – da pokušaju da izraze ovaj odnos. Hrist je bio „logos“, neka vrsta kvazi-Boga koji funkcioniše kao Božji agent. Ovo je formiralo osnovu za razvoj onoga što će postati doktrina o Trojstvu.” “It will be remembered that in the second century, Christian theologians such as Justin Martyr had used the old ‘logos’ idea – ultimately taken from pagan philosophy – to try express this relationship. Christ was the ‘logos’, a sort of Qausi-God who functions as Gods agent. This had formed the basis for the development of what would become the doctrine of the Trinity.”

Bruce Metzger:

 • „Među kritikama upućenim Erazmu, jedna od najozbiljnijih je bila optužba Stunice, jednog od urednika Himenesa komplutenzijanskog poliglota, da je u njegovom tekstu nedostajao deo završnog poglavlja 1. Jovanove, odnosno Trinitarna izjava koja glasi: ‘Otac, reč i Sveti Duh, i ovo troje su jedno. I tri su koja svedoče na zemlji’ (1. Jovanova 7-8, KJV). Erazmus je odgovorio da NIJE pronašao nijedan grčki rukopis koji sadrži ove reči… Erazmus je obećao da će ubaciti Jovanov zarez (Comma Johanneum), kako se zove u budućim izdanjima, ako se pronađe jedan grčki rukopis koji sadrži taj odlomak… Kako sada izgleda, grčke manuskripte je verovatno napisao na Oksfordu oko 1520. godine franjevački fratar po imenu Froy, koji je sporne reči preuzeo iz latinske Vulgate… Među hiljadama grčkih rukopisa Novog zaveta pregledanih od vremena Erazma, poznato je da samo tri druga sadrže ovaj lažni odlomak. Oni su Greg. 88, rukopis iz dvanaestog veka koji ima zarez napisan na margini rukom iz sedamnaestog veka; Tisch. W 110, koji je rukopisna kopija komplutenzijanskog poliglotskog grčkog teksta iz šesnaestog veka… Zarez je verovatno nastao kao deo alegorijske egzegeze tri svedoka i možda je napisan kao marginalni sjaj u latinskim rukopisima 1. Jovanove, odakle je uzeta u tekst Stare Latinske Biblije tokom petog veka. Odlomak se NE pojavljuje u rukopisima latinske Vulgate pre oko 800. godine nove ere.“ „Among the criticism levelled at Erasmus one of the most serious appeared to be the charge of Stunica, one of the editors of Ximenes Complutensian Polyglot, that his Text lacked part of the Final chapter of 1: John, namely the Trinitarian statement concerning Father, the word and the holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth’ (1 John v.7-8 King James Version). Erasmus replied that he had NOT found any Greek manuscripts containing these words... Erasmus promised that he would insert the Comma Johanneum, as it is called in future editions if a single Greek manuscripts could be found that contained the passage…As it now appears, the Greek manuscripts had probably been written in Oxford about 1520 by a Franciscan friar named Froy (or Roy), who took the disputed words from the Latin Vulgate…. Among the thousands of Greek manuscripts of the New Testament examined since time of Erasmus only three others are known to contain this spurious passage They are Greg. 88, a twelfth-century manuscript which has the comma written in the margin in a seventeenth-century hand; Tisch. W 110, which is a sixteenth-century manuscript copy of the Complutensian Polyglot Greek Text… The Comma probably originated as a piece of allegorical exegesis of the three witnesses and may have been written as a marginal gloss in a Latin Manuscripts of 1 John, whence it was taken into the text of the Old Latin Bible during the fifth century. The passage does NOT appear in Manuscripts of the Latin Vulgate before about A.D. 800.”

Joseph Priestley:

 • „Pokazalo se da u Svetom pismu ne postoji takva doktrina kao što je ona o Trojstvu, ali sada ću dodati da, ako je tamo pronađena, razuman čovek ne bi mogao da veruje u nju, jer implicira kontradikciju koju nikakva čuda ne mogu dokazati.“ “It has been shown that there is no such doctrine as that of the Trinity in the Scriptures, but I will now add that, if it had been found there, it would have been impossible for a reasonable man to believe it, as it implies a contradiction which no miracles can prove.”

Ezra Abot:

 • „…Ovde ću jednostavno podsetiti čitaoca da je Erazmo uveo pasus u svoje treće izdanje Grčkog Zaveta 1522. godine, a Luter je umro 1546. godine…. Luter, nakon što je citirao odlomak tri nebeska svedoka, primećuje: „Ove reči se ne nalaze u grčkim Biblijama; ali izgleda kao da su ovaj stih ubacili Pravoslavci protiv Arijanaca….. Na kraju možemo primetiti da su drugi rani reformatori i Luterovi prijatelji generalno odbacili ovaj pasus; pa Cvingli, Bulinger, Ekolampadius, Bugenhagen (Rickli, ubi supra, str. 35, 36). Tako, takođe, prema Ketneru (Histpria dicti Johannei… 1. Jovan v. 7 etc., 1713, cap. 13), Melanhton, Crucigner, Justus Jonas, Forester, Aurogal. (videti Semler, Hist. U krit. Sammulugun uber 1 John v. 7, 1. 248.) Bugenhagen je, kao što smo videli, bio posebno žestok protiv toga (vidi njegov Ekposito Jona, 1550, koji citira Rikli, str. 39). Takođe je izostavljena u Proslavljenoj Latinskoj verziji Biblije od strane Lava Judea, Pelikanusa, Pitera Kolina, Rudolfa Gualtera i drugih, štampanoj u Cirihu 1543. Fol., i obično se naziva Ciriška Biblija ili verzija Tigurina. Napomena na margini objašnjava razlog njenog odbijanja… Da bi se pratila istorija ove grube iskvarenosti teksta u savremenim prevodima, katehizisima i ispovedanjima vere, posebno u grčkoj crkvi od šesnaestog veka, i u savremenim izdanjima nekih drevnih verzija, kao što su Pešitski sirijski, jermenski i slovenski, može biti zanimljivo i poučno, kako psihološki tako i kritički; ali za to ovde nema mesta.” “…I will here simply remind the reader that Erasmus introduced the passage into his third edition of the Greek Testament in 1522 abd Luther died in 1546…. Luther after quoting the passage of three heavenly witnesses, remarks:- ‘These words are not found in the Greek Bibles; but it seems as if this verse had been inserted by the Orthodox against the Arians….. We may observe finally that the other early reformers and friends of Luther generally rejected the passage; so Zwingli, Bullinger, Ecolampadius, Bugenhagen (Rickli, ubi supra, pp. 35, 36). So, also, according to Kettner (Histpria dicti Johannei… 1 John v. 7 etc., 1713, cap. 13), Melanchthon, Crucigner), Justus Jonas, Forester, Aurogallus. (see Semler, Hist. U krit. Sammulugun uber 1 John v. 7, 1. 248.) Bugenhagen, as we have seen, was especially strenuous against it; see his Exposito Jona, 1550, cited by Rickli, p. 39. It was also omitted in the Celebrated Lati version of the Bible by Leo Judae, Pellicanus, Peter Cholin, Rudolph Gualther, and others printed at Zürich in 1543. Fol., and commonly called the Zurich Bible or version Tigurina. A Marginal note explains the reason for its rejection…. To trace the history of this gross corruption of the Text in modern Translations, Catechisms and confessions of Faith, especially in the Greek church since the sixteenth century, and in modern editions of some ancient versions, as Peshito Syriac, Armenian and Slavonic, might be interesting and instructive, psychologically as well as critically; but there is no room for it here.”

Pulpit Commentary:

 • „Stih 7. – Jer oni koji svedoče su trojica, i tako predstavljaju puno pravno svedočanstvo (Ponovljeni zakoni 17,6; Ponovljeni zakoni 19,15; Matej 18,16; 2. Korinćanima 13,1). Ovde će se pretpostaviti, bez diskusije, da su ostatak ovog stiha i prva klauzula stiha 8 lažni. Reči koje se ne nalaze ni u jednom grčkom uncijalnom rukopisu, niti u jednom grčkom kurzivu pre četrnaestog veka (dve koje sadrže odlomak su očigledno prevedene iz Vulgate), niti ih citira jedan grčki otac tokom cele trojstvene kontroverze, niti se nalaze u bilo kom autoritetu sve do kasnog petog veka, ne mogu biti istinite.” “Verse 7. – For those who bear witness are three, and thus constitute full legal testimony (Deuteronomy 17:6; Deuteronomy 19:15; Matthew 18:16; 2 Corinthians 13:1). It will be assumed here, without discussion, that the remainder of this verse and the first clause of verse 8 are spurious. Words which are not contained in a single Greek uncial manuscript, nor in a single Greek cursive earlier than the fourteenth century (the two which contain the passage being evidently translated from the Vulgate), nor are quoted by a single Greek Father during the whole of the Trinitarian controversy, nor are found in any authority until late in the fifth century, cannot be genuine.”

Theodore D. Beacon:

 • „Opšte je poznato da doktrina o trojstvu nije direktno poučena u Bibliji, ali se tvrdilo da tamo nalazimo sa velikom ozbiljnošću izložene različite elemente, raspršene fragmente (disjecta membra), kako ih nazivaju, iz kojih je doktrina izgrađena.“ “It is generally recognized that the doctrine of the trinity is not directly taught in the Bible, but it was claimed that we do find there set forth with great earnestness the various elements, the disjecta membra, as they are called, from which the doctrine was built up.

Edward Gibbon:

 • „Zapamćeni tekst koji potvrđuje jedinstvo TROJICE koji svedoče na nebu osuđen je univerzalnim ćutanjem pravoslavnih otaca, drevnim verzijama i autentičnim rukopisima. Prvi su to naveli katolički biskupi koje je Hunerik pozvao na konferenciju u Kartagini. Alegorijsko tumačenje u vidu, možda, marginalne beleške, ušlo je u tekst latinskih Biblija koje su obnavljane i ispravljane u mračnom periodu od deset vekova. Nakon pronalaska štampe, urednici grčkog zaveta popustili su sopstvenim predrasudama, ili predrasudama tog vremena; a pobožna prevara, koja je s jednakim žarom prihvaćena u Rimu i u Ženevi, beskonačno je umnožena u svakoj zemlji i svakom jeziku moderne Evrope.“ “The Memorable text which asserts the unity of the THREE who bear witness in heaven is condemned by the universal silence of the Orthodox fathers, ancient versions and authentic manuscripts. It was first alleged by the Catholic bishops Whom Huneric summoned to the conference of Carthage. An allegorical interpretation in the form, perhaps, of a marginal note invaded the text of the Latin Bibles which were renewed and corrected in the dark period of ten centuries. After the invention of printing, the editors of the Greek Testament yielded to their own prejudices, or those of the times; and the pious fraud, which was embraced with equal zeal at Rome and at Geneva, has been indefinitely multiplied in every country and every language of modern Europe.” It is quite clear from all the above scholarly statements that 1 John 5:7 is a falsification, and it originally was not part of Bible but was added. Let us now quote references and see where did the Trinity come from? Is the Trinity in the Bible? Did the Triune – God formula come from Jesus teachings or someone else i.e. the Church Fathers?“ 

Svi primeri koje su citirali stručnjaci dokazali su da je 1. Jovanova 5,7 promnjena od strane Erazmusa u 15. veku. Reči koje KJV citira za 1. Jovanovu 5,7 ne nalaze se ni u jednom grčkom manuskriptu.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku