ISAIJA 9,6-7 = ISUSOV POLOŽAJ ISPOD OCA

Dobijena i položena vlast:

U okviru hipoteze o Trojstvu dolazi do tvrdnje, da je Isus „samo” u okviru plana spasenja dobio „ulogu” položaja ispod Svog Oca, sve do dana kada rat dobra i zla bude završen.

 • “Onda krajkad (Isus) preda carstvo Bogu i Ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Jer Njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje Svoje pod noge Svoje. A poslednji će se neprijatelj ukinuti smrt. Jer sve pokori pod noge Njegove. Ali kad veli da je sve Njemu pokoreno, pokazuje se da je osim Onoga Koji Mu pokori sve. A kad Mu sve pokori, ONDA ĆE SE I SAM SIN POKORITI Onome Koji Mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu.” {1. Korinćanima 15,24-28}

Bog Otac je „sve u svemu“:

 • “Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svog. Jedan Gospod (Isus), jedna vera, jedno krštenje, Jedan Bog (Otac) i Otac svih, Koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.” {Efescima 4,4-6}
 • “Darovi su različni, ali je duh jedan. I različne su službe, ali je jedan Gospod (Isus). I različne su sile, ali je jedanBog (Otac) Koji čini sve u svemu.” {1. Korinćanima 12,4-6}
 • “I opet uvodeći Prvorođenoga u svet govori: i da Mu se poklone svi anđeli Božji. Tako i anđelima govori: Koji čini anđele svoje duhove, i sluge svoje plamen ognjeni. A Sinu: prestol je Tvoj, Bože (θεοζ) va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvoga. Omilela Ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza Te, Bože (Gospodar – Adonei) (θεοζ), Bog (Jehova) (θεον) Tvoj uljem radosti većma od drugova Tvojih.“ {Jevrejima 1, 6-9}
 • “Reče (Otac JHWH LORD) GOSPOD Gospodu (Isusu ADONAI Lord) mojemu: SEDI Meni s desne strane, DOK položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojima. Skiptar sile DAJE Ti Gospod sa Siona: VLADAJ sred neprijatelja Svojih.” {Psalam 110,1.2}

U originalnoj Bibliji na Jevrejskom jeziku NE stoji izraz Bog Bogu, nego Bog (JHWH) Gospodu (ADONAI). Reč Adonai označava titulu (našeg) Gospodara tj. Gospoda i ne znači Bog. Gospod napisan MALIM slovima je u Bibliji oznaka Sina Isusa, a velikim slovima Boga Oca. Današnji teolozi uzimaju sebi za „pravo“, da oni bolje „razumeju“ Jevrejski jezik i tadašnje značenje imena Adonai od samih Jevreja, koji su to ime koristili da bi pokazali da Isus nije taj ´jedini pravi večni Bog´. 

Teolozi palog Hrišćanstva izjednačavaju značenje tog imena sa imenom JHWH Jehova, da bi dokazali Trojstvo sa tri JEDNAKA Boga. Iz tog razloga im je toliko potrebno lažno učenje da je Isus jednak Bog kao i Bog Otac, i da „nije“ doslovan nebeski Sin od večnosti nego samo „simboličan“ zemaljski Sin. 

Tvrdnja da Adonai ima isto značenje kao Jehova je apsurdno, jer bi to značilo da su i Jevreji u verovali u 3 Boga. Nijedna religija nije nosila toliko odlučujuće verovanje da postoji samo JEDAN Bog kao jedno biće tj. jedna osoba ili jedna ličnost koji sigurno nije pagansko Trojstvo! 

Ko je MOJ Gospod u Psalmu 110, Koga GOSPOD SVEGA POZIVA na SVOJ presto? Sigurno ne David:

 • “Hristu je data uzvišena pozicija. Načinjen je jednakim Ocu.” {Ellen White: 8T 268.3, 1904}
 • “I pristupivši Isus reče im govoreći: DADE Mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.” {Matej 28,18}

U svim ovim stihovima i citatima Duha Proroštva vidimo da je Otac oduvek iznad Svog Sina, i da je nakon nastanka greha pozvao Svog Sina da sedne na Njegov (Očev) presto, sve dok Otac nije položio Isusove neprijatelje pred Njegove (Isusove) noge. Isus je tu moć već dobio sa početkom greha, kako na nebu tako i na zemlji, i imaće je sve do konačne pobede sotone i njegove večne smrti! 

Besmislenom postavkom da Isus dobija vlast nazad nakon pobede nad grehom, iako u Božjoj reči piše obrnuto, da Isus tada predaje vlast nazad Ocu, zastupnici Trojstva pokušavaju da objasne Njegovu „ulogu“ Sina ispod Oca, jer pravi Sin znači, da Trojstvo tri jednaka Bića na tri trona ne postoji. 

Na našoj planeti postoje dva carstva. Carstvo našeg Boga, na čijem prestolu Isus privremeno nosi krunu, i carstvo sotone. Isus je dobio moć zato što je Otac od samog početka bio okrivljen, da „nije” pravedan. Čak i sada je ceo univerzum svedok, šta su principi sotoninog carstva, a šta su prinicipi Božjeg carstva. 

Kada vremenski raspon koji je za to određen da se svaki pripadnik oba carstva pred svemirom u potpunosti pokaže u pravom svetlu bude završen, onda će stanovnici svih planeta doneti lični sud koje je carstvo pravedno. I onda će Sin dati sve Svom Ocu nazad. 

A to je sve što je bilo izgubljeno, tj. ceo univerzum zajedno sa svetovima koji nikad nisu pali u greh, jer je postojao rizik da u jednom trenutku večnosti nastave ovu pobunu. Dakle, kada je taj veliki rat između Božjeg i sotoninog carstva završen, takav rizik više ne postoji, jer su svi potpuno jasno videli principe sotoninog carstva. 

Onda će Bog Otac biti sve u svemu! Ovo nam pomaže da shvatimo, da Isusovo krunisanje u novom Jerusalimu, neposredno pred uništenje Sotone, palih anđela i ljudi, ne znači izjednačenje sa Ocem, nego znak Njegove žrtve za nas i pobede nad carstvom greha pred celim svemirom!

 • “Biblija nam jasno otkriva odnos između Boga i Hrista i oni jasno pokazuju ličnost i individualnost Obojice. [na ovom mestu stoje stihovi Jevrejima 1,1-5]. Bog je Hristov Otac; Hristos je Božji Sin. Hristu je dato uzvišeno mesto. Načinjen je jednakim Ocu. Svi Božji saveti su otvoreni Njegovom Sinu.” {Ellen White: Testimonies for the Church, Volume 8, p. 268, 1904
 • Sotona i njegovi simpatizeri su se pobunili protiv autoriteta Sina.“ {Ellen White: 1SP 19, 1870} 
 • Božji Sin je bio SLEDEĆI po autoritetu PORED VELIKOG ZAKONODAVCA.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} {Ellen White: 2SP 9} 
 • Hristos je naš primer. On je bio SLEDEĆI do Boga (Oca) u nebeskim dvorima.“ {Ellen White: Notebook Leaflets from the Elmshaven Library, vol. 1, p. 114,115 – Letter 48, 1902
 • “Neki anđeli su Sotoninu pobunu posmatrali blagonaklono, drugi su se odlučno borili za Božju čast i mudrost, da je Svom Sinu dao toliki autoritet. Među anđelima je postojao raskol. Sotona i oni koji su se sa njim slagali su se borili da Božju vladavinu reformišu. Oni su želeli da prodru u Njegovu neistraživu mudrost i da shvate, zašto je Isusa tako uzdigao i dao mu takvu neograničenu moć i vlast. ONI SU USTALI PROTIV AUTORITETA SINA. Svi stanovnici neba su bili pozvani da se pojave pred Ocem, da bi svaki slučaj bio odlučen.” {Ellen White, EW, p. 145.2 1858}

Šta znači ‚va vek veka‘, tj. bez kraja? U poglavlju – Isusova večnost i početak, možemo da vidimo da ovaj izraz označava i nedvosmislene vremenske periode, i da zato značenje konkretnog stiha kao ovaj moramo da tražimo u kompletnom aspektu konkretne Biblijske poruke.

 • “A Sinu: presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog.” {Jevrejima 1,8}

Svi ovi proročki tekstovi nam pomažu da razumemo šta je prorok Isaija mislio sa donjim rečima:

 • “Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, Kojemu je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silniOtac večni, Knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovu (Davidovu) da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada doveka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.” {Isaija 9,6-7}
 • „Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, Kojemu je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni (jevrejski: ‘el’) Otac večni (jevrejski: ‘ad-ab’), Knez mirni.” {Isaija 9,6}“  

Jevrejska reč ‘el‘ (u većini Biblija prevedena kao Bog) se takođe može potpuno drugačije prevesti: (prema ESmS br. 422 i 425) takođe sa rečima ‘moć‘, ‘sila‘, ‘snaga‘ ili ‘božanski heroj‘ ili (prema Buber-Rosenzweig-u) sa ‘savetnik‘, ili (prema Eduard Rupprecht-u) sa ‘moć‘ i ‘heroj‘, ili (prema konkordantu) ‘Onaj koji donosi savet Svemogućem‘, ili (prema Bibliji Gute Nachricht) ‘moćni heroj’, zato što se ova reč odnosi na Sina Božijeg Isusa!

Takođe i ime Večni Otacad-ab‘ je tendencijalno prevedeno u pravcu Trojstva! Iako se Jevrejska reč ‘ad‘ u Isaiji 9:6-7 (prema ESmS br. 5814/5815) uglavnom prevodi kao ‘večan’, ona znači isto i ‘uvek‘, ‘neprekidno‘ ili ‘plen‘ jer reč ‘večno’ na jevrejskom glasi ‘olam‘ (ESmS br. 5886)! Jevrejska reč ‘ab‘ takođe znači ne samo ‘otac‘ već (prema ESmS br. 1) i ‘izvornik (plena)‘. Dr. der Wette je to preveo sa rečju „otac plena“. Prof. dr Naftali Herz (Tur-Sinai) ga prevodi kao ‘otac plena‘. Martin Buber i Franz Rosenzweig prevode ovaj termin u knjizi „Die Schrift“ kao ‘otac pobede (plena)‘, što se odnosi samo na Isusa, pošto je samo On rođen i umro za nas da bismo imali večni život. Ime „Bog Otac“ nikada nije Isusovo ime, već samo Njegovog Oca, jer nijedan sin ne može istovremeno biti svoj otac! Svi stihovi u Bibliji gde je Isus označen imenom Bog u originalu sadrže drugu reč, jer reč Bog dotiče uvek i bez izuzetka samo Boga Oca! Samo Isusov Otac je po Bibliji i Ellen White jedini pravi Bog i jedini pravi Otac svih bića u celom svemiru.

 • Hristos je naš primer. On je bio SLEDEĆI do Boga (Oca) u nebeskim dvorima.“ {Ellen White: Notebook Leaflets from the Elmshaven Library, vol. 1, p. 114,115 – Letter 48, 1902}
 • „Oni će imati eksperimentalno poznanje jedinog pravog Boga (Oca) I Isusa Hrista Koga je On poslao’’! {Ellen White: SW, Oct. 25, 1898}
 • Božji Sin je bio SLEDEĆI po autoritetu PORED VELIKOG ZAKONODAVCA.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} {Ellen White: 2SP 9}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku