PRIČE SOLOMUNOVE 8,22-30 ROĐENJE PRE POČETKA VREMENA

Isusovo rođenje pre početka vremena

Ellen White piše da su donji stihovi direktna izjava Isusa, gde on govori o Sebi samome. Ona spaja izraze „Sin Božji govori o Sebi“ sa rečima iz Biblije „Gospod me je imao“.

  • “Kroz Solomuna nam Hristos objavljuje: (reči Ellen White) (Biblijski nastavak njenog citata→) „Gospod Me je imao u početku puta Svojega, pre dela Svojih, pre svakoga vremena. Pre vekova postavljena sam, PRE POČETKA, pre postanja zemlje. Kad jošte ne beše bezdana, rodila sam se, kad još ne bijaše izvora obilatih vodom. Pre nego se gore osnovaše, pre humova Ja sam se rodila; Još ne beše načinio zemlje ni polja ni početka prahu vasiljenskom; Kad je uređivao nebesa, onde bijah; kad je razmeravao krug nad bezdanom. Kad je utvrđivao oblake gore i krepio izvore bezdanu; Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovesti Njegove, kad je postavljao temelje zemlji; Tada bijah kod Njega Hranjenica, bijah Mu milina svaki dan, i veseljah se pred Njim svagda.“ {Priče Solomunove 8,22-30}“ {Ellen White: ST, 29. August 1900, par. 14} 
  • „A Sin Božji govori Sam O Sebi:“ – „Gospod Me je imao u početku puta Svojega, pre dela Svojih, pre svakoga vremena….“ {Priče Solomunove 8,22-30} – „ {Ellen White: PP p. 34}
  • “Ko je izašao na nebo i opet sišao? Ko je skupio vetar u pregršti Svoje? Ko je svezao vode u plašt Svoj? Ko je utvrdio sve krajeve zemlji? Kako Mu je ime (Bog Otac)? I kako je ime Sinu Njegovu? Znaš li?“ {Priče Solomunove 30,4}

Uprkos tako jasnim rečima u Bibliji, koje umesto da budu u poniznosti prihvaćene, dolazi opet do raznih tvrdnji teologa da one to “ne govore“. Jedna od tvrdnji je da je reč ´rođen´ (u svim Biblijama na našoj planeti!) „tendeciozno prevedena“, jer ona na Jevrejskom ima paralelno i značenje čekati. U Pričama Solomunovim ima više od jedne reči koja je upotrebljena za rođenje, i kada ih sve uporedimo jedini zaključak je rođen.

  • “Gospod Me je imao (qā-nā-nî קָנָנִי) u početku puta Svog, pre dela Svojih, pre svakog vremena. Pre vekova postavljena (nis-sak-tî נִסַּכְתִּי) sam, pre početka, pre postanja zemlje. Kad još ne beše bezdana, rodila (ḥō-w-lā-lə-tî; חוֹלָלְתִּי) sam se, kad još ne beše izvora obilatih vodom. Pre nego se gore osnovaše, pre humova Ja sam se rodila (Originalna reč: ḥō-w-lā-lə-tî.  חוֹלָלְתִּי)” {Priče Solomunove 8,22-25}

qā-nā-nî קָנָנִי dolazi od qanah = dobiti, oblikovati, steći, kupiti

  • “Iza toga Adam pozna Evu ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: dobih (qanah) čoveka od Gospoda.” {1. Mojsijeva 4,1}

ḥō·w·lā·lə·tî  חוֹלָלְתִּי dolazi od chuwl = vrtiti, roditi, izneti, pasti u bolu

  • “Gle, u bezakonju rodih (originalna reč: ḥō·w·lā·lə·tîחוֹלָלְתִּי) se, i u grehu zatrudne mati Moja sa Mnom.” {Psalam 51,5}

U Stihovima iz Priča Solominovih 8,22-30 je potpuno jasno da Isus Sam za Sebe nekoliko puta kaže da je rođen pre svega! Stari Zavet stavlja još preciznije od Novog Zaveta stavlja akcenat na to da je Isus od samog početka doslovni Sin. Ovde stoji jasno da je Isus, oduvek kao Sin, rođen pre svega što postoji, i da time ovaj opis ne govori o Njegovom rođenju na zemlji! Sa druge strane Bog isto tako nije rodio Svoju mudrost, jer ona nema početka kao ni On Sam! Ovaj stih ne može da govori o mudrosti!

Izraz ´pre vekova´ potvrđuje da izraz ´večnost i vreme´ predstavljaju kategoriju stvorenog svemira a da Bog Otac stoji iznad svega, pa tako i iznad vremena, koje je nastalo kroz stvaranje svemira. Zato i diskusija o citatima u kojima u kontekstu Isusovog života stoji reč večnost dotiče samo dubinu i dužinu Njegove egzistencije koju ne možemo da shvatimo.  Da li Isus ima ili nema početak, daju nam drugi citati, kao i ovaj stih, u kojem potpuno jasno piše da je Isus rođen pre početka vremena, pre početka stvaranja koje je došlo kroz Njega:

  • “Hristos je BIO Božji Sin; On je bio jedno sa Njim PRE nego što su anđeli stvoreni. On oduvek stoji sa desne strane Bogu.” {Ellen White: PP, p. 38} 
  • “Posvećenost Provorođenog je imalo svoje korene u NAJRANIJIM VREMENIMA. Bog je obećao da će dati NEBESKOG PRVOROĐENOG da spasi grešnika.” {Ellen White: DA, p. 51} 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku