NEBESKI TRIO – TRI ŽIVE OSOBE?

Falsifikat:

 • „Postoje TRI ŽIVE Osobe nebeskog TRIJA; u ime ove tri velike velike sile, Oca, Sina i svetog Duha, su kršteni oni koji primaju Hrista kroz živu veru.“ {Ellen White: Testimonies for the Church, Series B, No. 7, 63, 1905. Evangelism, p. 615}

Ove reči su falsifikat sa posebno hulnim napadom na istinitog Boga. One suprote posebno jako Božjoj reči, koja u Otkrivenju govori o pečatu JEDINOG pravog ŽIVOG Boga, i ukazuje na potrebu naše odluke, kojem Bogu ćemo služiti, i čiji pečat ćemo privatiti. 

Kroz titulu „TRI ŽIVE osobe“ je došao pokušaj od druge strane, da se tim rečima „dokaže“, da je pečat živog Boga Oca u stvari pečatživogTrojstva. Ko je pravi Vlasnik titule „jedini živi“ Bog?

Original:

 • „A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, SIN Boga ŽIVOGA.“ {Matej 16,16}
 • „…da služite BOGU ŽIVOM i istinitom, i da čekate SINA Njegova….“ {1. Solunjanima 1, 9.10}
 • „Ovo je BOG (Otac), JEDINI istiniti ŽIVI Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti BOGA niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}

Pečat živoga Boga pripada Bogu Ocu a ne nekom„živom“ Trojstvu. Tajpečat pokazuje ime i identitet njegovog Vlasnika.

 • „I videh drugoga Anđela gde se penje od istoka sunčanoga koji imaše PEČAT Boga živoga ….Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima.“ {Otkrivenje 7, 2.3}
 • „I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori Sionskoj, i sa Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu IME OCA Njegova napisano na ČELIMA svojim.“ {Otkrivenje 14,1}

Bog Otac je Vlasnik tog Pečata, a Njegov Sin Isus je jedini put ka Ocu  i Njegovom pečatu:

 • „Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći ka Ocu do kroza Me.“ {Jovan 14, 6}

U Otkrivenju Jovanovom, poslednjoj knjizi Biblije, koja po zastupnicima Trojstva predstavlja vrhunac shvatanja istine, celo četvrto i peto poglavlje opisuju ‘Onoga što sedi na prestolu’ i jagnje. Iz ova dva poglavlja, kao i ostatka Otkrivenja, nemoguće je proizvesti bilo kakvo Trojstvo, nezavisno od toga što je za Isusa upotrebljen slikovit opis jagnjeta, da bi naglasio Njegovu žrtvu za nas! 

Mnogi zastupnici Trojstva, u pokušaju da unište ovako jasan dokaz, na žalost tekst tumače da na prestolu sedi Trojstvo dok jagnje predstavlja samo žrtvu. Zaista besmisleno, jer tu piše da se Onome (jednina! tj. Bog Otac) I Jagnjetu ukazuje ČAST. Čast se ukazuje samo jednom Biću, Koje je dalo žrtvu, a ne samoj žrtvi!

 • „I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prestolu, i Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka.” {Otkrivenje 5,13}

Istina stoji i na drugim mestima u Bibliji:

 • „Jedno telo i jedan duh (sloge) kao što smo i pozvani u jednom nadu zvanja svojega. Jedan Gospod (Isus) jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, Koji je nad svima, i kroza sve, i U svima nama.”  {Efescima 4,4-6}

I njeni ostali citati potvrđuju i produbljuju ovu istinu šta je ona podrazumevala pod nebeskim Triom i tri naviše sile na nebu:

 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
 • Sveti Duh je lično On, (Isus) odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON (Isus) je SVEPRISUTAN kroz Svog svetog Duha.“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Sveti Duh je Božanska sila, manifestovana na drugačiji, nama nerazumljiv način. Da nije tako, Božji prorok ne bi napisao 1903. i 1905. godine da je najvažnija knjiga, pored Velike Borbe, knjiga “Danilo i Otkrivenje“ od Uriah Smith-a, koja nosi arijanski koncept – koji izričito odbija Trojstvo

Još jednom: pošto u Bibliji postoje na prvi pogled mnoge podrške različitih lažnih nauka, mi odgovore značenja suprotnih izjava samo možemo da tražimo u analizi kompletne poruke, bez vađenja iz konteksta.

 • „Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}
 • Bog je Hristov Otac;  Hristos je Božji Sin. Hristu je dat uzvišen položaj. On je načinjen jednakim Ocu. Svi nebeski saveti Oca su otvoreni Sinu.” {Ellen White, Testimonies Volume 8, p. 268}
 • Božji Duh, kojeg je Iskupitelj sveta obećao da će ga poslati je prisutnost i SILA Božja (Oca i Sina).” {Ellen White: ST, November 23, 1891}
 • „Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika. “ {W. C. White 1935 Letter to H. W. Carr}

Kada povežemo sve citate zajedno, jedini odgovor koji ostaje, glasi da je Otac ta moć, da je Sin ta moć, i da je sveti Duh moć Oca i Sina!

 • „Hristos je obećao da će, nakon svog vaznesenja, poslati svojoj crkvi kao krunski poklon, utešitelja, da zauzme Njegovo mesto. Utešitelj je sveti Duh, – duša Njegovog (Isusovog) života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Sa Svojim Duhom, Hristos šalje uticaj pomirenja i moć koja uzima greh.” {Ellen White: RH, 19. May 1904. par. 1}
 • Hristos im daje dah Svog SOPSTVENOG Duha, život Svog sopstvenog života. Sveti Duh ulaže sve Svoje napore da radi u srcu i umu.“ {Ellen White: DA, p. 827}
 • „I ovo rekavši dunu, i reče im: primite Duh sveti.“ {Jovan 20,22}

Da li možda sa druge strane mi tvrdimo da je sveti Duh svugde raširena „mrtva energija“? Pošto je sveti Duh lično Bog Otac i Isus, on mora biti svestan i živ. Koga dobijamo po ovom citatu? Samog Isusa. Zašto Njega a ne doslovni Trio? 

Zato što je sam Isus odvojen od Svog tela na nama neshvatljiv način – istovremeno sveprisutan kao Njegov sveti Duh. A ako nešto ne razumemo, onda trebamo prihvatiti ono što u apsolutnoj većini stihova i ostalih citata Ellen White doslovno piše, bez filozofiranja i bez istrgnutih citata iz konteksta! Donji citat nam omogućuje da dublje shvatimo šta je zaista nebeski Trio, da je Sveti Duh kao treća osoba tj. ličnost na nama nerazumljiv način pripada Ocu i Sinu, te da predstavlja Njihovu manifestaciju.

 • „Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i Spasa Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg. Budući da su nam sve Božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.“ {2. Petrova 1,1-4}
 • Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je On to.“ {Ellen White: 8MR, p. 49, 1892}
 • „Hristos nam kaže da je Sveti Duh utešitelj, i da je utešitelj Sveti Duh. ´Duh istine, kojeg će Otac poslati u Moje ime.´Ovo se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha, Koji se zove Utešitelj.” {Ellen White: 14MR, p. 179}

Ovo su potpuno jasne izjave, koje predstavljaju dublju definiciju i potpuno objašnjavaju značenje citata kao Godhead, Trio itd. Mi shvatamo šta je nebeski Trio. Da nije tako, onda bi mogli uzeti stih o Avramovom krilu ili Samuilovom „duhu“ i time dokazati zagrobni život. Ellen White je u smislu broja definisala veći broj od jedan, jer su pored dr Kellogg-a i neki drugi tadašnji teolozi počeli da iznose lažne nauke kao npr. o „fuzioniranom“ Bogu. William Edwin Boardman je tada širio katoličku zabludu da te tri Ličnosti postoje kao jedan Bog. Ellen White je to odlučno odbila i objasnila, da su Oni nebeski Trio, a ne tri „stopljene“ Osobe. Trio znači 3 a ne 1. U stvari, upravo ova nauka je danas prisutna kod većine, kao sledeći stadijum otpada, kada je na GK 1980. „definisano“ da je jedan Bog = Otac Sin i sveti Duh. 

Neki u tom pogrešnom pravcu idu i dalje, pa tvrde da su Otac, Sin i sveti Duh „potpuno jedan“ Bog, i da ove tri Ličnosti u stvari predstavljaju “različite forme Njegove manifestacije u okviru plana spasenja, gde samo igraju različite uloge“. Ovo je protiv bilo kog stuba Biblijske istine, pošto Isus kaže jasno „tako stoji napisano“. A u Bibliji stoji da postoji jedan Bog, i to Otac, jedan Sin, i jedan Duh. Jedan Bog označava uvek i isključivo Oca.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku