TRI NOSIOCA ČASTI = TRI VELIKODOJSTVENIKA?

Originalna istina:

 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}
 • „Ali u prestupu čoveka (samo) Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {Ellen White: ST, December 12, 1895, par. 7} 
 • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • „Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}

U svim originalnim citatima čitamo da samo Otac i Sin nose čast i slavu, i da samo Njima pripada uzdignuće kao nebeskih Vladara. Sa druge strane čitamo da sveti Duh ne govori sam OD SEBE, i da nema znanje čak ni o tome koliko su ljudske duše koštale, što bi, kada bi zaista bio Bog, morao posedovati!

Falsifikati:

 • Večni nebeski Velikodostojnici – Bog, Hristos i sveti Duh – naoružali su ih (učenike) sa mnogo više od smrtnih mogućnosti,… i radili su sa njima na tome da osvedoče svet o grehu” {Ellen White: Ms 145, 1901. Evangelism, p. 616.4}
 • „Otac, Sin i sveti Duh, tri sveta nebeska Velikodojstvenika, su izjavili da će Oni dati ljudima snagu da pobede sile tame. I sva nebeska sredstva stoje na raspolaganju onima koji su krštenjem ušli u zavet sa Bogom.“ {Ellen White: Ms 92, 1901: 5BC 1110.9} 

Alternativno tumačenje:

U nastavku ovog teksta stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada, na prvi pogled trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga sadrži jasne dokaze postojanja falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

Da li su tri ‘Nosioca časti’ po Božjem proroku takođe i tri Bića?

 • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Ograničen ljudskom prirodom Hristos nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno Lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im svetog Duha kao Njegovog Zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično ON (Isus), odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON (Isus) je SVEPRISUTAN kroz Svog svetog Duha.“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}
 • „Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}

To su ta tri nebeska Velikodostojnika! Otac, Sin i Njihov Duh, Isusova i Božja svemoćna i svesna živa prisutnost u nama! Da li je samo nabrajanje njih Troje pokazatelj da su svo Troje Božanska Bića, ili nam je na drugim mestima rečeno kakav je odnos između Njih Troje? Upravo nam gornja tri citata daju dublje značenja citata u kojima su Oni samo nabrojani.

 • „Svedočanstva će, sama sebi, biti ključ koji će objasniti poruku koja je data, kao što se pismo pismom dokazuje.” “Po pitanju svedočanstava, ništa nije ignorisano, odbačeno, već se moraju uzeti u obzir vreme i mesto.“ {Ellen White: 1SM, p. 42, 57} 

Upravo zato i donje citate smemo da tumačimo samo u skladu sa ostatkom Biblije i Duha Proroštva. Neki zastupnici Trojstva izričito naglašavaju da je Ellen White Božji prorok samo starog vremena, te da smo mi sada “dublje shvatili biblijsku istinu“. Ipak, oni uzimaju ove citate istrgnute iz konteksta na koje kaleme proročki autoritet, dok Božjeg proroka odbacuju kada ih dublje istraživanje dovede do činjenice da je ona do kraja života odbacivala Trojstvo.

 • Večni nebeski Velikodostojnici – Bog, Hristos i sveti Duh – naoružali su ih (učenike) sa mnogo više od smrtnih mogućnosti,… i radili su sa njima na tome da osvedoče svet o grehu” {Ellen White: Ms 145, 1901. Evangelism, p. 616.4} 
 • „Otac, Sin i sveti Duh, tri sveta nebeska Velikodojstvenika, su objavili da će Oni dati ljudima snagu da pobede sile tame. I sva nebeska sredstva stoje na raspolaganju onima koji su krštenjem ušli u zavet sa Bogom.“ {Ellen White: Ms 92, 1901: 5BC 1110.9} 

Zar Očev i Isusov Duh, koji proizilazi od Njih i čini Ih sveprisutnim u celom svemiru, nema dostojanstvo i čast? Zar Otac i Sin ne govore Svojim svetim Duhom, koji nosi Njihovu slavu? Da li je ličnost svetog Duha, koja proizilazi iz Njih na nama nerazumljiv način, bez časti? U tom slučaju ta ličnost ne bi posedovala Božansko poreklo!

Onaj Koji nosi vrhovnu čast na prestolu jeste Otac, a ne Trojstvo. Božji prorok piše jasno da samo Ocu i Sinu pripada čast i slava! Gornja izjava nam ne govori o odnosu Oca, Sina i Svetog Duha. Ne govori nam dali su tri Bića. Ne govori nam da je sveti Duh jednako biće kao Bog i Hristos. Ne govori nam da je Isus rođen od Oca. Ta izjava nam samo govori da ih je troje! Definiciju tih karakteristika dobijamo na drugim mestima:

 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama. ” {Ellen White: Bible Echo and Signs of the Times, January 15, 1893 par. 8}
 • „Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika.“ {W.C. White1935, Letter to H.W. Carr} 

Da li Bog Otac ima višu čast od Isusa? Po Njegovom proroku apsolutno da:

 • Bog (Otac) je jedini pravi živ Bog, Kome pripada  naša molitva i poslušnost. Ljudi tog vremena, koje ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao…Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}
 • „I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prijestolu seđaše Neko. I Onaj što seđaše bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sard.“ {Otkrivenje 4,2.3}
 • VELIKI Jehova je objavio sa Svog prestola ‚Ovo je Moj ljubljeni Sin‚.“ {Ellen White: DA, p. 579.4}
 • „Ali u prestupu čoveka (samo) Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {Ellen White: ST, December 12, 1895par. 7}

Zašto sveti Duh nije bio obeščašćen ako je treće Biće? Zašto nije bio proslavljen pre nastanka greha niti posle njegovog uništenja? Zašto ni u jednoj izjavi Biblije i Duha Proroštva nije nazvan bićem, dok su sa druge strane Otac i Sin na mnogo mesta nazvani Bićima? U Otkrivenju Jovanovom, koja po zastupnicima Trojstva predstavlja vrhunac dubine razvoja shvatanja istine, celo četvrto i peto poglavlje opisuju ‚Onoga što sedi na prestolu‘ i Jagnje Koje stoji. 

Iz ova dva poglavlja kao i iz ostatka knjige Otkrivenja, nemoguće je proizvesti Trojstvo, nezavisno od toga što je za Isusa upotrebljen slikoviti opis žrtvenog Jagnjeta! Opisi Biblije i Duha Proroštva u kontekstu večnosti takođe govore samo o Ocu i Sinu, Koji će jedini biti SLAVLJENI kroz celu večnost, i da SAMO OTAC i SIN nose Božansku ČAST!

 • „I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome (Ocu) što sedi na prestolu, i Jagnjetu (Isusu) blagoslov i čast i slava i država va vek veka.” {Otkrivenje 5,13}
 • „U vašim rukama će se nalaziti zlatne harfe, i dok budete dodirivali žice, ujedinićete se sa svim spasenima u pesmi, koja će na celom nebu slaviti Boga i Njegovog Sina.“ {Ellen White: AUCR January 15, 1903, par. 14} 
 • „Čas radosnoj pesmi u slavu Boga i Njegovog dragog Sina je došao. Sotona je poveo nebeski hor. Zapevao je prvu notu, a tada su sve nebeske vojske udružile sa njim i veličanstvene note su odzvanjale nebesima u čast Boga i Njegovog dragog Sina. Ali, sada, umesto divne muzike, razdor i besne reči se čuju od vođe pobunjenika.” {Ellen White: 1SP, p. 28, 1870} 
 • „Svi spaseni sveti će videti kao nikada pre ljubav Oca i Sina, i pesmama će Ih slaviti iz njihovih besmrtnih usta.“ {Ellen White: TMK, p. 371} 
 • „Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909}

Budući da Sveti Duh proizilazi od Oca i Sina i da je sveprisutan na nebu i zemlji, da li je on bez znanja i moći koju Otac i Sin poseduju? Ako je Ellen White, Oca, Sina i Svetoga Duha nazvala „tri Zastupnika nebeskog autoriteta“ u {6MR 29.3}, da li to potvrđuje Trojstvo? Ako su Otac i Sin Nosioci nebeskog autoriteta, zašto onda Njihov sveti Duh, koji proizilazi iz Njih ne bi zastupao nebeski autoritet?

U priči o Vinogradaru i njegovom vinogradu (Matej 21,33-39) vidimo jasnu paralelu da su poslate sluge – proroci Izraela, zastupali vinogradara. Sluga, prorok nadahnut svetim Duhom, nikada ne zauzima poziciju svog Gospodara, već je verno zastupa. Sa druge strane je vinogradarev sin ovde nazvan naslednikom vinograda.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku