KNJIGA: PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO?

Prva Zapovest ILI Trojstvo – Enciklopedija Dokaza Stare Pregažene Istine Svih Područja Goran Šušljić 342 stranice DOWNLOAD PDF prvih 35 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

Alternativno ime iste knjige:

Enciklopedija Dokaza Stare Pregažene Istine Svih Područja Goran Šušljić 342 stranice DOWNLOAD PDF prvih 35 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

U gornjoj knjizi na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku

Drugi jezici:

Slovenščina

Deutsch

English

  • „A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista.” {Jovan 17,3}
  • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, OD Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, KROZ Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
  • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} „The people come unprepared for the visitation of God’s holy Spirit.”
  • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18} „We want the holy Spirit, which is Jesus Christ.”

Trojstvo je nauka koju je u hrišćanstvo uneo “obraćen” car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time je stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “Boga” sunca! 

Sama katolička crkva potvrđuje, da Trojstvo nije biblijska nauka, i da nije postojalo među apostolima, nego da je uneseno u hrišćanstvo u 4. veku:

  • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}
  • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Matej 28,18,19 je 325. godine promejen u pravcu Trojstva 

1. Jovanova 5,7 je tek 1516. godine promenjena u pravcu Trojstva 

Jovan 14,16-20 ko je taj drugi Utešitelj? Tu stoji, da je taj “drugi” Utešitelj sam Isus, ovaj put u duhovnoj a ne telesnoj formi, i zato stoji “drugi” (druga forma manifestacije) 

77 biblijskih razloga zašto Trojstvo ne postoji 

Vera u Trojstvo – Trio sa lažnim trećim „bogom“ (sveti Duh Trojstva) predstavlja direktni prekršaj prve zapovesti, koja nas poziva da se molimo samo pravom Bogu. U celoj Bibliji ne postoji reč Trojstvo! Za svetog Duha u Bibliji stoji samo izraz Božji Duh i Isusov Duh, a nigde ne stoji izraz „Bog“ sveti Duh. Sveti Duh je po Biblji samo manifestacija Boga Oca i Sina u nama, kao Njihova lična i svesna sveprisutnost. U Bibliji stoji i izraz ljudski duh, koji nije neko drugo biće nego deo svakog čoveka. Sam Lucifer se sakrio iza imena „bog“ sveti Duh (Trojstva), da bi hrišćane zaveo da ga obožavaju.

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava