WESCOTT I HORT 1885 – CODEX SINAITICUS = MANIPULACIJA BIBLIJE

U današnjem vremenu su skoro svi prevodi Biblije usklađeni sa Codex Siniaticus i Codex Vaticanus. Da li ova tendecija dolazi od strane Boga? Poreklo Codex Siniaticus, koji je pronađen na Sinaju, je bio grad Aleksandrija, tadašnji centar mistično-spritističkih (palih) hrišćana. 

Kroz drugačiju formulaciju nekih izraza je promenjeno značenje mnogih stihova, tako da je npr. istina da je Isus doslovni Božji Sin pregažena. Interesantna činjenica je da se ovaj Codex pojavio upravo 1844 godine, kada je Bog podigao Svoj poslednji narod i proroka Ellen White. Da li je to bilo slučajno?

Wecott i Hort su promenili King James Bible (1881 Novi Zavet i 1884 Stari Zavet) i uklonili staru protestansku bazu Codex Receptus, koju su zamenili sa Codex Siniaticus i sa Codex Vaticanus, koji od početka dvadesetog veka služe kao baza prevoda skoro svih Biblija. Nova verzija King James Bibel 1885 je označena sa Revised Version.

Teolog dr James R. White, vođa „Alpha i Omega Ministry“, je izneo sledeće činjenice o modernom prevodu “King James“ Biblije od Westcott-a i Hort-a: 

  • „Westcott i Hort koriste (Codex) Sinaiticus i Vaticanus da pripreme svoj Novi Zavet, rad koji uklanja tekst koji se koristi kod King James Bible, kasnije poznatog u naučnim studijama kao Textus Receptus.” {James R. White: The King James Only Controversy, p. 33}
  • „Mi vidimo rad Westcott-a i Hort-a na grčkom Novom Zavetu kao centralnu tačku napora da se KJV skine sa „prestola“ i da se njena baza grčki tekst Textus Receptus zameni.“ {James R. White: The King James Only Controversy, p. 99}

Da li su ovakve manipulacije Novog Zaveta od strane Wescott-a i Hort-a ostavile posledice? To nam najbolje objašnjava sama Wikipedia:

  • „Internacionalni komitet koji je napravio grčki Novi Zavet od United Bible Societies Greek New Testament, nije samo usvojio ediciju Westcott-a i Hort-a kao tekstualnu osnovu, nego je sledio i njihovu metodologiju…“ {Wikipedia: „The New Testament in the Original Greek“ }

Dali postoje dokazi, da Codex Siniaticus dolazi od druge strane?

Helena P. Blavatsky, osnivač Antropozofa i poznata spiritiskinja („slučajno“ baš iz vremena Ellen White) je na mnogim mestima otvoreno napisala da je njen „Bog“ sam Lucifer. 

Ona je vodila spiritističke seanse sa Westcott-om i Hort-om, kao i sa Charles Darvin-om. 

Ona je napisala da su Westcott i Hort istiniti učenici koji su omogućili uklanjanje „grešaka“ u King James Bibliji, i da je „istinita“ verzija Biblije na bazi Codex Sinaiticus i Codex Vaticanus otkrivenje 20 veka, koja je time postala puno „razumljivija“, pošto je stara protestantska verzija od KJV bila „nekompatibilna“ sa kodeksom iz Aleksandrije.

U njenom tekstu isto tako stoje reči, da su samo okultisti bili u stanju da „spasu“ (tj. ubace) „ispravnu“ formu Biblije, i da je kroz novi prevod uklonjena veza sa starom King James Bibel, koja je samo donosila „haos“ starih prevodioca.

Nažalost upravo današnji teolozi koriste taj novootkriveni Codex Siniaticus  spiritističkog porekla kao „dokaz“, da je Isus samo „simbolično“ jedinorodni Sin.

Isto tako je interesantan pristup u kontestu fraze „u skladu sa Biblijom“ pri argumentaciji Trojstva u našoj crkvi. U Bibliji NE POSTOJI reč Trojstvo, niti postoji opis „Boga“ koji se manifestuje na tri načina ili opis tri „Boga“ koji se manifestuju u jednom Bogu, niti reč „Bog“ Sveti Duh, nego upravno suprotno, Božji (Očev) Duh i Isusov Duh. Zato je upravo neshvatljiva tvrdnja da su takve nauke kompatibilne sa Biblijom.

Činjenica je da su Trojstvo i lažni Bog Sveti Duh uneti u hrišćanstvo TEK 325. a definitivno potvrđeni tek 381. godine, što čak i Katolici priznaju, a da je u Adventizmu „Bog“ Sveti Duh u visokom stilu ušao u crkvu tek 1931. godine. Interesantno je da se ta činjenica objavljuje u našoj crkvi, nego upravo suprotno, gde se iznose samo stavovi nekoliko vođa tadašnjeg omega otpada kao „dokazi“ da smo mi i ranije verovali u „ispravnu formu“ Trojstva.

Neshvatljiva činjenica je, da smo 1844. izlaskom iz Vavilona ostavili nedelju i Trojstvo palih crkava, a da smo onda posle toga ponovo „shvatili“ „dublju“ istinu da je Trojstvo palog hrišćanstva „prava istina“. Time smo se ponovo vratili u Vavilon i kao logična posledica došli u ekumenske krugove. Tvrdnja da smo samo „gosti i posmatrači“ su besmislene, jer je upravo naša crkva jedna od najaktivnijih i najprisutnijih 10 crkava u tim krugovima!

Ogromna je zaslepljenost većine poslednjeg Božjeg naroda na svim nivoima. Ali i to je EGW najavila.

Ali da nije tako, onda Biblija ne bi bila istinita, jer i ona vrlo jasno opisuje potpuni otpad Laodikeje. U poslednjoj fazi današnjeg otpada je Ellen White decentno uklonjena kao prorok poslednjih dana, i stavljena u fioku „tadašnje“ istine. Po takvim gledištima je i Otkrivenje netačno, jer ono JASNO opisuje poslednji Božji narod koji drži subotu i prvi put nakon apostolske crkva ima Isusovo svedočanstvo tj. DUH PROROŠTVA!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku