POSLEDNJA OPOMENA

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi “NAPREDAK” u spoznaji “ISTINE” ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Mi se danas nalazimo pred samim krajem vremena, koji po Ellen White sadrži i završnu fazu omega otpada u Laodikeji. Zašto završnu fazu? Za vreme 1880-tih godina je uski krug otpalih teologa iz vodstva tada još decentno započeo „projekat“ unošenja učenja o Trojstvu. Ellen White je iz tog razloga 1888. godine u Veliku Borbu dodala reči JEDINO (Božansko) BIĆE u CELOM SVEMIRU (PORED Boga Oca), da bi time osporila lažne citate o TRI Božanska BIĆA:

 • “Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493} 

Ellen White u istoj knjizi navela neoborivo jasnu činjenicu, da ćemo u celoj večnosti biti zajedno samo sa Bogom Ocem i Njegovim Sinom Isusom! Sveti Duh ne postoji kao treće biće u opisu večnosti, jer on nije treći Bog, nego samo Duh Oca i Sina i Njihovo doslovno i svesno prisustvo u nama! 

 • Slava Božja i Jagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koja nikada neće utrnuti. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez sunčane svetlosti. „I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.“ Otkrivenje 21, 22. Božji narod uživa preimućstvo neposredne zajednice sa OCEM i SINOM.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 676.3+4}
 • „Dok godine večnosti budu prolazile dobijaćemo sve dublja i slavnija otkrivenja BOGA I HRISTA.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 678.1} 

Ellen White je 1891. (jun) godine dublje precizirala zašto nauka o Trojstvu nije istinita, i objasnila, da pitanje nerazumevanja ove tajne u smislu prirode svetog Duha NE dotiče ČINJENICU da je sveti DuhISUSOVDUH, a ne treće nezavisno Božansko Biće tj. osoba nepostojećeg Trojstva.

 • “Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}

Uprkos UPOZORENJU da je ćutanje zlato, Isusov Duh je proglašen trećim Bogom koji ne postoji.Vođe otpada su EGW radi te borbe za istinu 1891. (septembar) godine protiv Božje i njene volje poslaliu Australiju, da bi na miru mogli da knjigu „Život Isusa Hrista“ dopune sa falsifikatima o svetom Duhu tj. Trojstvu. Novo izdanje je izašlo 1898. godine pod imenom „Čežnja vekova“.

 • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“ {Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4} 

Kada se Ellen White 1900. godine vratila u USA, širenje otpadnih nauka je već postalo snažno i nezaustavljivo…

 • Ovo je donelo veliko oneraspoloženje GospodaPRIPRAVNICI su bili OBRAZOVANI sa LAŽNIM DOKTRINAMA SADRŽANIH u unesenoj literaturi. A štamparija od REVIEW and HERALD je slala te LAŽNE doktrine u svet.“ {Ellen White: MS 20, 1903, April 3, par. 8} 

Dole stoji izjava jednog od najvažnijih adventističkih pionira J. N. Andrews, čije ime nosi najveći adventistički univerzitet. Kroz nju možemo da prepoznamo, da je originalna vera adventista odbijala svaku formu Trojstva, a ne samo katoličku:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. godine. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSAHrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. ANDREWS: RH, March 6, 1855}

Ellen White je i posle 1900.  godine potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata, i upozorila crkvu:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Hrista, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906
 • “Uveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ista koju je nosila 60. godina svog javnog propovedanja.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20} 
 • „U knjizi “Živi Hram“ dr Kellogg-a vidimo pred svojim očima POČETAK JEDNE smrtonosne hereze. Njegov završetak će slediti i biti prihvaćen od strane onih, koji nisu spremni da prihvate od Boga upućena upozorenja.“ {Ellen White: Special Testimonies Series B No. 2, page 50, letter, August 7th 1904 ‘Beware’} 
 • Mi stojimo SADA u Alpha-i ove opasnosti. Omega će imati zastrašujuću prirodu.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No. 2, p. 16, written July 24, 1904}  
 • “Knjiga “Živi hram“ sadrži ALFU OVIH Teorija. Ja sam znala, da OMEGA nastupa JAKO BRZO nakon toga, i drhtala sam radi Božjeg naroda! Spisi koji se koriste za potvrdu tih učenja su zloupotrebljeni.“ {Ellen White: SpTB02 53.2} 

Alfa otpad je nosio primarno pitanje o svetom Duhu i tvrdnju dr Kelloga da je on Bog, a ne samo lažno objašenjenje načina njegove sveprisutnosti i delovanja u panteističkom smislu, kao što se danas deformišu stare činjenice. 

 • “On (dr Kellog) mi je rekao da SADA veruje u Oca, Sina I svetoga Duha (Trojstvo), i da je po NJEGOVOM VIĐENJU Bog sveti Duh, a ne Bog Otac, onaj koji ispunjava svemir i svaku živu tvar.“ {Letter by A. G. Daniells to W. C. White on October 29, 1903} 

Nauka o TROJSTVU je direktan PREKRŠAJ PRVE ZAPOVESTI! Ellen White je 1915. godine najavila, da će Omega otpad, baziran na ISTOM području, ubrzo nakon njene smrti biti potpuno proširen!

 • “Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, KADA odem na POČINAK, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}

Kako je zaista teklo (postepeno) oficijelno odbacivanje istine

Danas se u celom svetu citiraju reči jednog od glavnih nosilaca otpada Francis M. Wilcox-a iz 1913. godine kao „dokaz“ da je „pravo“ Trojstvo uvek bilo deo naše religije, gde je on kao glavni urednik našeg časopisa Paciffic Press napisao da je naše verovanje Trojstvo. Sa druge strane se istovremeno „slučajno“ ne citira, da je u Yearbook 1914. godine adventistička crkva to odlučno demantovala i objavila listu naših učenja. Tačke 1 i 2 oficijelnog verovanja su 1872. i 1914. godine bile identične. 1872. godine nije postojao ni jedan trag verovanja u Trojstvo! 

Godine 1919. je među vodećim teolozima u GK došlo do prvog pokušaja oficijelnog uvođenja Trojstva, predvođenog od strane starešina Prescott-a, Lacey-a i Daniells-a. Taj pokušaj je tada od strane većine teologa bio odlučno odbijen! Prodor je došao tek 1931. godine, nakon što je većina starih pionira umrla. Tada je nauka o Trojstvu usvojena decentno i poluoficijelno. Glavni nosilac uvođenja Trojstva bio je Francis M. Wilcox, podržan od strane predsednika GK Charles H. Watson-a i dr Froom-a u pozadini. Dr Froom je tada bio u najužem timu za pripremu 22 tačaka verovanja. U njegovoj knjizi ´Movement of Destiny´ stoji, da do tada u literaturi nije postajalo ništa o temi Trojstva:

 • “Mogu li da dam jedno iskreno priznanje? Kada su me, negde između 1926. i 1928. godine naše vođe pitale da održim seriju predavanja na temu svetog Duha, kojim bih pokrio severno američku uniju propovedničkih instituta 1928. godine, našao sam da, osim neprocenjivih uputa iz Duha Proroštva, praktično nije postojalo ničega u našoj literaturi koje bi poduprlo Bibliju na ovom ogromnom polju. Nije bilo prethodnih knjiga na ovu temu u našoj literaturi.” {Dr. LeRoy Edwin Froom: Movement of Destiny, page 322-324, 1971} 
 • “Sledeći neizbežan korak je bio da naše nauke budu „uniformisane“. To je zahtevalo korekture naše STANDARDNE literature i uklanjanje delova koje sadrže i uče „pogrešne“ nauke o Bogu.“ {Dr. L. Froom: Movement Of Destiny p. 422, 1971} 
 • “1930. godina je predstavljala jednu dodatnu prekretnicu u oblikovanju adventističkog verovanja…Uz zaobilaženje punog odbora Generalne Konferencije je u godišnju knjigu 1931. godine dospeo nacrt 22 fundamentalna verovanja (Fundamental Beliefs), koji je pripremljen od strane urednika Francis M. Wilcox-a zajedno sa tri druga teologa, među kojima je bio i predsednik Generalne Konferencije Charles H. Watson. Prema izjavi adventističkog istoričara LeRoy E. Froom-a, iza te akcije iznenađenjastojala je namera da se izbegne otpor tradicionalnih krugova vodstva crkve. Nova verzija, koja se nije implicitno podrazumevala kao čvrsto formulisan credo je po PRVI PUT sadržavala PRIZNANJE TROJSTVA i iskazivala se kroz veliku hristocentričnost. Decenijski uticaj Uriah Smith-a i njegovih sledbenika je time bio savladan. 1932. godine je sledilo preuzimanje fundamentalnih verovanja u novo kreiranu knjigu crkve. Ona su dobila još veću snagu, zato što je postala merilo pripreme za krštenje.“ {ADVENTECHO Deutschland, April 1998, Seite 11+12} 
 • „VEĆINA pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbilitačku 2„Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p.10} 

William Clarence White, sin od Ellen White, je 1935. godine dao tužnu izjavu:

 • Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me zapanjile i čine me često tužnim.“ {Letter from (sin od EGW) William C. White to H. W. Carr April 30th, 1935}
 • Bilo mi je pokazano da će ga (William C. White) Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta,“ {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55} 

Kada bi današnji teolozi ZAISTA dobili SVE podatke, i stvarne dokaze o falsifikatima, sigurno bi to pitanje posmatrali iz drugačije perspektive. Posebno zato što i u samoj Bibliji ne postoji reč Trostvo, niti jedan jedini stih koji govori BOG sveti Duh, nego umesto toga stoji BOŽJI Duh! Pošto Biblija spominje i ljudski duh, da li je i naš duh jedno nezavisno biće?

 • „I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6}
 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „Ja, Ja ću moliti Oca; On će vam dati drugog Branitelja (Isusov Duh) koji će s vama ostati zauvek.To je onaj Duh istine, onaj kojeg je svijet nemoćan prihvatiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi, vi GA POZNAJETE, JER STOJI KOD VASi on je u vama. JA (Isus) vas neću ostaviti siročićima, JA (sam Isus u formi sveprisutnosti, a ne treći Bog) ću doći k vama.“ {Ivan 14,16-18 prevod Tomislav Dretar}
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18} 

Ellen White je još 1893. godine upozorila crkvu, da ni jedan od dvadeset adventista ne bi bio spasen kada bi tog trenutka umro:

 • „Ja svečano objavljujem ozbiljnu opomenu crkvi, da ni jedan od dvadeset čija se imena nalaze na listi članova crkve, ne bi bio spreman da završi svoj život na zemlji, jer bi bio bez Boga i bez nade kao i drugi grešnici u ovom svetu.“ {Ellen White: DC 52.4, 1893}{Ellen White: ChS 41.1}

Da li je današnja crkva u dubljoj zajednici sa Bogom nego tada? Zašto onda automatski preuzimamo stavove današnje većine kao nedodirljivu istinu? 99,9 procenata citata od Ellen White su sve do njene smrti 1915. godine 180 stepeni suprotni onima koje se pri odbrani Trojstva citiraju. Božja reč sigurno ne suproti sebi samoj! Primeri falsifikata:

Original: JEDINA odbrana protiv greha je ISUS (u harmoniji sa ostalim citatima od Ellen White):

 • HRISTOS je izvor svakog ispravnog impulsa. On je JEDINI Koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prema GREHU. On je Izvor naše sile ako želimo da budemo spaseni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božjeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5} 
 • JEDINA ODBRANA od GREHA je HRISTOS U srcu kroz veru u Njegovu pravednost.“ {Ellen White: DA, p. 324} 
 • “Naše stanje kroz greh je postalo neprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo JEDNA sila može prekinuti sveze ZLA u ljudskim srcima, a to je BOŽJA SILA kroz ISUSA HRISTA.“ {Ellen White: 8T, p. 291 1904

Falsifikati: JEDINA odbrana protiv greha je SVETI DUH:

 • GREH je mogao biti prevaziđen JEDINO kroz službu TREĆE Osobe Božanstva, koja bi došla sa silom Božje punine.” {Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3} 
 • “Princ SILA ZLA može biti ZADRŽAN JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj TREĆOJ Osobi Božanstva, u SVETOM DUHU.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617} 

Dok u samoj Bibliji ne nalazimo ništa o Trojstvu ili trojedinom Bogu, nasuprot tome mnogi neznabožački narodi slave tzv. „božanske“ trijade. Rimljani su se molili Jupiteru, Junou i Minervi,  Egipćani su se molili Amunu Re i Ptah, Hindusi Brahmi, Vishnu i Shiva, Grci Zevsu, Posejdonu i Adonisu itd. Kada je nakon apostolskog vremena nastala Katolička crkva, tu nije prihvaćen samo kalendar sa nedeljom nego i paganski koncept Trojstva. Ovakva forma verovanja, dograđena grčkom filozofijom, je potpuno i konačno formulisan u Konstantinopolju (325.) 381. godine. 

Trojstvo je osnovni stub katoličkog verovanja, i sama katolička crkva daje sledeću definiciju: 

 • “Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234.}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude:

 • “Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary} 

Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte.   Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni molili direktno Valu! 

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga!Naša DUŽNOST pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti!

 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 zapovesti! 

 • Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i POKLONITE se ONOME Koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ {Otkrivenje 14,7}
 • „Oni koji veruju u Hrista i drže Njegove zapovesti nisu u ropstvu Božijeg zakona; jer za one koji su verni i pokorni, Njegov zakon nije zakon ropstva, već slobode. Svako ko veruje u Hrista, svako ko se oslanja na moć vaskrslog Spasitelja, Koji je pretrpeo kaznu izrečenu prestupniku, da ga sačuva, svako ko se odupre iskušenju i usred zla kopira uzor dat u Hristovom životu, će verom u iskupljujuću žrtvu Hristovu postati učesnik Božanske prirode, i izbeći pokvarenost koja je požudom ušla u svet. Svako ko se verom pokorava Božjim zapovestima, dostići će stanje BEZGREŠNOSTI u kome je Adam živeo pre svog prestupa.“ {Ellen White: ST July 23, 1902, par. 14} 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku