JOVAN 1,1 – KO JE TA REČ?

Da li donji stih govori da je Isus kao Reč isto tako večni Bog kao što je Bog Otac? 

Jovan 1,1 prevod Vuk-a Karadžić-a:

 • „U početku beše Reč, i Reč beše u Bogu, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga.“

Jedan precizniji nemački prevod Biblije od Ludwig Albrecht-a govori sledeće:

 • „Im Anfang war bereits das Wort; das Wort war eng vereint mit Gott, ja göttliches Wesen  hatte das Wort. Denn es ist vorzeitig und ewig. Dies war im Anfang eng vereint mit Gott.“ {Johannes 1,1.2} Ludwig Albrecht
 • “U početku već beše Reč, i Reč λογος beše usko povezana sa [τονBogom θεονi Reč beše Božansko Biće θεοζ. Jer je pre vremena i večna. Ona je na POČETKU bila usko povezana sa Bogom.“ {Jovan 1,1.2} Ludwig Albrecht

U originalnom stihu na starogrčkom jeziku samo pored imena Bog θεον (Otac) u nomitativnoj formi stoji dodatna reč ´τον´ (jedan tj. jedini ili taj). Kod Isusa (Reč) sa druge strane Njegovo Božansko ime stoji u akuzativnoj formi grčkog jezika θεοζ, čime je jasnije prepoznatljivo, da je u tom slučaju precizniji prevod ´Božansko Biće´. Pošto je Isusova Božanska titula u akuzativnom padežu, a isključivo Očevo ime u nominativnoj formi sa dodatkom τον, one definitivno ne poseduju isto značenje, nego dodatno naglašavaju različitost položaja Oca i Sina, iako Obojica nose Božansku prirodu.

Bog (Otac) θεον                                           

Božansko Biće (Isus) θεοζ  

A upravo ti manje precizni prevodi, u kojima za Reč tj. Isusa stoji da je Bog umesto da je Božansko Biće, služe kao „dokaz“ nauke o Trojstvu. Pored toga dolazi do tvrdnje, da Isus nema početak, iako u ovom stihu stoji reč „početak“! Samo Bog Otac kao večni Bog nema početak! Isus kao Njegov doslovni Sin ima početak iako je i On isto tako Božansko Biće. Tvrdnje da Isus nema početak su neophodne za nauku o Trojstvu, jer ona sadrži učenje o tri  jednaka Boga bez početka. Ali čak i ovaj inače dobar nemački prevod od Ludwig Albrecht-a nažalost ne sadrži i prevod člana τον, iako se on u originalnom grčkom tekstu nalazi pored imena Bog: τον θεον

Kompletan  stih na starogrčkom:

na εν  

početku αρχη 

beše ην 

jedna ο 

Reč (Isus) λογοζ  

i ϰαι 

jedna ο 

Reč (Isus) λογοζ  

beše ην 

kod προζ 

TOG ili  jedinog τον   

Boga  (Oca) Theoθεον      

i ϰαι 

Božansko Biće  (Isus) Theos θεοζ                                       

beše ην 

(ta) jedna ο 

Reč λογοζ  

Ko je ta Reč?

Nezavisno od doslovnog značenja izraza „reč“, Isus isto tako nosi ime „Reč“. Jedna doslovna reč kao izraz ne dolazi sama i ne govori u ime Boga Oca ili u Svoje ime. Jedna doslovna reč ne poseduje misli. To radi samo jedna Osoba.

 Da li je Isus zaista ta Reč?

 • „I Reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.“ {Jovan 1,14}

Isus kao Reč govori lično:

 • „Opet mi dođe Reč Gospodnja govoreći: Sine čovečji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevim, i prorokuj protiv njih.“ {Knjiga proroka Jezekilja 6,1.2}
 • “I dođe Reč Gospodnja Jeremiji govoreći: Pošlji ka svemu roblju i poruči: ovako veli Gospod.“ {Jeremija 29,30.31}

Isus kao Reč isto tako objavljuje reči Boga Oca: 

 • „Potom dođe mi Reč Gospodnja govoreći: Sine čovečji, ovako kaže Gospod Gospod (Bog Otac) za zemlju Izrailjevu:“ {Knjiga proroka Jezekilja 7,1.2}

Isus i u Otkrivenju nosi ime Reč:

 • “I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, IME se Njegovo zove: Reč Božja. I vojske nebeske iđahu za Njim na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu.“ {Otkrivenje 19,13.14}

Ellen White:

 • “Ko je Hristos? On je jedinorodni Sin živog Boga. On je Ocu kao misao koju izražava Reč, kao misao koja se čuje. Hristos je REČ Božja.” {Ellen White, YI, June 28, 1894 par. 9} 

U početku beše Reč

Kada je bio taj početak? 

 • „U početku beše Reč, i Reč beše u Bogu, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga.“ {Jovan 1,1}

Iako u gornjem stihu jasno čitamo, da je Isus imao početak, dolaze tvrdnje, da Isus nije imao početak! Samo Bog Otac kao večni Bog nema početak! Isus nije stvoreno nego Božansko Biće. On je postojao pre početka stvaranja bilo čega. Ovo nebesko rođenje nema nikakve veze sa Njegovim zemaljskim rođenjem.

 • “Koji je obličje Boga što se ne vidi, Koji je rođen pre svake tvari.“ {Kološanima 1,15}
 • “Posvećenost Provorođenog je imalo svoje korene u NAJRANIJIM VREMENIMA. Bog je obećao da će dati NEBESKOG PRVOROĐENOG da spasi grešnika.” {Ellen White: DA, p. 51}

Međutim, iako nam ova rečenica očigledno govori da je Eva bila čovek kao što je Adam čovek, da li nam ova rečenica govori da je Eva bila čovek u apsolutno svim aspektima kao što je Adam?

 • “U početku beše Reč, i Reč (Isus) beše („πρός“ – KODu (Vuk Karadžić) Boga (Oca), i Bog (Isus) beše Reč. Ona beše u početku („πρός“- kod) u Boga. I Reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga (Monogenes) od Oca.“ {Jovan 1,1.2.14}

Ovde čitamo da je Sin bio kod Oca, a ne Otac kod Sina. To potpuno učvršćuje istinu međusobne pozicije Oca i Sina. Grčka reč „πρός“ jasno označava „kod“ ili “sa” a ne „u nečem“. Uprkos tome mnogi „dokazuju“ Trojstvo sa tim da se Isus „nalazi u“ Bogu „Trojstva“. 

Biblijski izraz „kod“ označava pripadnost Deteta Ocu i Njegovu zavisnost od Njegovog Oca kod Kojeg se On nalazi! Isto smo i mi kao Božja zemaljska deca „εἰς“ „kod“ Njega ili „ka“ Njemu (umesto „u“ Njemu) i pokazujemo da Ga prihvatamo kao nebeskog Oca, i da smo Mu poslušni.

 • „Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, OD Kojega je SVE, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, KROZ Kojega je sve, i mi kroza (´εἰς´ = KOD) Nj.“ { 1. Korinćanima 8,6}

Još jedna dodatna potvrda istine, da je Isus iako Božansko Biće, Neko Ko nije su-večan sa Ocem. I u Aramejsko-Jevrejskoj Bibliji stoji „Reč beše kod ‚tog‘ Boga (Oca), i Bog (Isus) beše Reč. 

Član ‚taj‘ upravo stavlja razliku da je Bog Otac taj Bog, tj. taj jedan Bog, a Isus Bog, u smislu “božansko biće”, i Koji po izrazu „u početku“ proizilazi iz tog Boga Oca. Šta znači razlika postojanja određenog člana ‚Taj‘? Kod većine jezika isti izraz označava i odliku i osobu. 

Na primer, u engleskom jeziku reč „human“ znači istovremeno čovek i ljudskost, a ´the´ odlučuje da li je to samo osobina ljudskost ili konkretan, određeni čovek. Reči u Jovanu 1,1 jasno naglašavaju istinu, da pored tog Boga Oca, tog Boga celog svemira, i Isus isto predstavlja božansko a ne stvoreno Biće. 

Ali Isus prema tom originalnom Biblijskom tekstu nije TAJ jedan Bog, nego On nosi ime Božanska Reč, što je pravo značenje Njegovog imena bez člana ‚Taj‘. “Reč beše u (tog, određeni član) Boga”, sadrži određeni član, međutim “reč je bila Bog” ne sadrži određeni član. 

Znači Isus ne nosi ime jedan, tj. taj Bog, kao što je slučaj kod Boga Oca.

 • “- „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga.“ {Jovan 1,1.2} – Isus, Reč, Jedinorodni (begotten) Sin od živog Boga je bio jedno sa Svojim večnim Ocem. Jedno u prirodi, karakteru i namerama i jedino Biće koje je bilo upućeno u sve namere Boga (Oca).“ – „Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, Kojemu je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac (stvorenim bićima) večni, Knez mirni (ne Car kao Otac). {Isaija 9,6}“  „A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će Mi izaći Koji će biti Gospodar u Izrailju, Kojemu su IZLASCI od početkaod večnih vremena. {Mihej 5,2}“ – „ {Ellen White: PP p. 34} “ 

Ellen White u direktnom kontekstu Jovan 1,1.2. stiha kaže da je Isus jedinorodni (only begotten = monogenês) Sin, i da ima večnog Oca, i da samo On zna sve Očeve namere. Ovo ne „podrazumeva“ treće Biće! Poslednjim stihom ona ovo produbljuje i citira da su Isusovi izlasci tj. nebesko rođenje od početka i od večnih vremena!

Mi smo na zemlji videli onu Isusovu slavu koju je već imao, i koja Mu je kao Sinu oduvek i pripadala. Kada bi Bog bio Trojstvo, onda bi Bog pored Boga značilo dva Trojstva i da je Isus postojao istovremeno dva puta.  EGW piše da samo Bog Otac nema početak! Ona potrđuje bez dileme, da postoji trenutak, kada je Isus rođen na nebu, i da On ima Svoj početak!

 • “Iznova i iznova tokom mog iskustva u Gospodnjem delu, bila sam pozvana da se suprotstavim tim pogrešnim stavovima. U svakom slučaju, jasna, moćna svetlost je bila data da je Bog (Otac!) večni, samopostojeći. Od mog devojaštva su mi date jasne instrukcije da je Bog osoba, i da je Hristos ’savršena slika Njegove ličnosti‘(samo) Bog (Otac) je uvek postojaoOno što se nas ne tiče je kako ili zašto.“ {Ellen White: Manuscript 137, 12. November 1903
 • “Božji anđeli su gledali zadivljeno na Hrista, Koji je uzeo na Sebe ljudski oblik i ponizno spojio Svoje Božanstvo (Ličnost) sa ljudskošću (telesna priroda) da bi mogao služiti palim ljudima. Ovo je bilo čudo među nebeskim anđelima. Bog nam je rekao da je to uradio i naše je da prihvatimo reč Božju kao takvu i da je prihvatimo tačno kako piše. I iako se možemo truditi da shvatimo postojanje našeg Stvoritelja, koliko već dugo postoji, kada je zlo prvi put ušlo na naš svet, i sve te stvari, možemo se upinjati dok se ne onesvestimo i potpuno iscrpimo istraživanjem a tek predstoji večnost pred nama.” {Ellen White: 7BC, p. 919, 1888} 

Ellen White je 1905. godine napisala da je Uriah Smith pored nje bio najvažniji autor istine kojeg je Bog upotrebio kao Svoj kanal da prenese Svoju poruku! Šta je on pisao? 

 • Samo Bog (Otac) je bez početka. U najranijim vremenima, u kojim je početak mogao da postoji, u jednom tako udaljenom vremenskom periodu, koji u našem ograničenom umu znači večnost, je NASTALA Reč iz Jovana 1,1. Ta Reč Koja nije bila stvorena je bila jedno Biće. Njegov početak nije sličan ni jednom drugom biću u svemiru. [..] U istom trenutku je nastao i sveti Duh, kao Duh Božji i Duh Hristov i posrednik sile Obojice“ {Uriah Smith: Looking Unto Jesus, p. 10. 1898}  

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku