UTEŠITELJ I POSREDNIK

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč “osoba” ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva “jedini istiniti Bog“.

Ko je naš Utešitelj?

 • “Ovo dotiče sveprisutnost ISUSOVOG DUHA, koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive tajne, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE zlato.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}
 • “On (neprijatelj) je težio da ukloni Isusa iz njihovog vida, kao Utešitelja, kao Onog Koji ukorava, Koji upozorava, Koji opominje govoreći: „Ovo je put, hodite po njemu“ {Ellen White: RH, August 26, 1890}
 • Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je On TO.“ {Ellen White: Manuscript Releases Volume 8, p. 49, 1892}
 • „Želimo da čujemo pobedničke usklike onih koji su pobedili. Želimo da među nas slobodno dođe Hristov dragi Duh.” {Ellen White: Review and Herald, August 17, 1869 par. 10}
 • „Ja, Ja sam Utešitelj vaš.“ {Isaija 51,12}
 • „Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe, Koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas same Bog utešava. Jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama tako se i uteha naša umnožava kroz Hrista.“ {2. Korinćanima 1,3-5}
 • “Proučavajte sedamanaestu glavu jevanđelja po Jovanu i naučite kako da živite Hristovu molitvu. On je Utešitelj. On će počivati U vašim srcima, čineći vašu radost potpunom.” {Ellen White: RH, January 27, 1903}
 • “Hristos će biti poznat kao blagosloveno ime Utešitelj.“ {Ellen White: Manuscript 7, par. 10, 26. January 1902}
 • „Hristos dolazi kao Utešitelj kod svih koji veruju.“ {Ellen White: 8MR 57}

Dali zaista postoji drugi Utešitelj, ili je izraz “drugi” samo simbol drugačijeg prisustva samog Isusa?

 • „Nakon Njegove inauguracije je došao Duh, i Isus je zaista bio proslavljen, sa slavom, koju je od večnosti delio sa Ocem. Za vreme Njegovog poniženja na zemlji Duh nije došao sa puninom delovanja. Isus je najavio, da ako ne bude otišao, Duh neće doći, ali ako bude otišao, da će Ga poslati. To je bio opis NJEGA SAMOG,  nakon što je bio uzdignut, ON (Isus) se pokazao.“ {Ellen White: Signs of the Times, 17 May, 1899, par. 3 }
 • Isus kaže ´Ja ću vam poslati Utešitelja. Samo MOJ DUH je sposoban za zadatak spasenja sveta, ukoliko budu prihvatili uslove Moje milosti.´“{Ellen White: MS40-1890.60}
 • „Siromašnima i potlačenima na zemlji, Hristos kaže, ‘Ako Me ljubite, držite Moje zapovesti. I Ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog Utešitelja da bude s vama vavek: Duha istine, koji je HRISTOS U VAMA, nada slave, Kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.“ {Ellen White: Manuscript 24, 22. February, 1898}
 • „Hristos je objavio da će posle Svog vaznesenja, poslati Svojoj crkvi, krunski poklon, Utešitelja, koji će zauzeti Njegovo mesto. Ovaj Utešitelj je sveti Duh, duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Svojim Duhom Hristos šalje pomirujući uticaj i silu koja oduzima greh.” {Ellen White, Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}
 • „ – „Ja vas neću ostaviti bez utehe. JA ću doći.“ – sveti Duh, kojeg je Spasitelj ovog sveta obećao da će Ga poslati, jel lična prisutnost i moć Boga. Oni ne žele da upoznaju Boga, i oni ne žele da pogledaju Isusa. Isus poziva sve da Ga prihvate. I tamo gde je srce otvoreno da ga primi, On će u njega i ući, i našoj duši kroz svetlost radosti Njegove prisutnosti doneti sreću.“ {Ellen White: Signs of the Times, November 23, 1891}
 • „U davanju Njegove misije Svojim sledbenicima, Hrist im nije rekao da će biti ostavljeni sami. On ih je uverio da će On biti pored njih. On je govorio o Svojoj sveprisutnosti na POSEBAN (drugi Utešitelj) način. ‘Idite svim narodima’ rekao je On. ‘Idite u najdalje delove naseljene planete, ali znajte da će Moje prisustvo biti tamo. Radite u veri i sigurnosti, jer nikada neće doći vreme kada ću vas ostaviti.“ {Ellen White: Manuscript 138, 1897}
 • „ – „I Ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama vavek: Duha istine, kojega svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. {Jovan 14,16.17}“ – Ovo dotiče sveprisutnost HRISTOVOG Duha, koji je nazvan Utešitelj.“ {Ellen White: June 11, 1891, Manuscript Releases, vol.14, p. 179}
 • On nam danas dolazi Svojim svetim Duhom“! {Ellen White: RH, April. 30. 1901, par. 8}

Šta zaista čitamo zaista u stihovima u Jovanu, čiju je poruku EGW tako dobro objasnila u gornjim citatima?

 • „Ja, Ja ću moliti Oca; On će vam dati drugog Branitelja Koji će s vama ostati zauvijek. To je onaj Duh istine, onaj kojeg je svijet nemoćan prihvatiti jer Ga ne vidi i ne poznaje. Vi, vi GA POZNAJETE, JER STOJI KOD VAS i on je u vama. JA vas neću ostaviti siročićima, JA ću doći k vama. Još za malo i svijet me neće više vidjeti; vi, vi ćete me vidjeti živog i vi ćete također živjeti. U onaj dan, vi ćete spoznati da sam ja u svom Ocu i da ste vi u meni i ja u vama.“ {Ivan 14,16-20 prevod Tomislav Dretar}
 • „Ali Ga vi poznajete, zato što će OSTATI kod vas, i KASNIJE biti U vama. Ne, neću vas ostaviti siročadima, JA ću DOĆI kod vas.“ „Ihr aber kennt Ihn, weil Er bei euch bleibt und SPÄTER IN euch sein wird. Nein, Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen – ICH werde zu euch KOMMEN. “ {Johannes 14,17-18; Nemačka Biblija Neues Leben}
 • „ „Ali vi Ga znate; Zato što ŽIVI (tj. STANUJE) SA vama, i BIĆE U vama. Neću vas ostaviti neutešnim: JA ĆU DOĆI kod vas. “ „But ye know Him; for He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless: I will COME to you“ {John 14,17-18 KING JAMES BIBLE}
 • „A kad dođe Utešitelj, Koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji OD Oca IZLAZI, on će svedočiti za Mene.“ {Jovan 15,26}
 • „Nego vam Ja istinu govorim: bolje je za vas da Ja idem; jer ako Ja ne idem, Utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.“ {Jovan 16,7}
 • Hristos je obećao svima, da će primiti NJEGOV Duh.“ {Ellen White: The Signs of the Times, 7. August 1901
 • „Nakon Negove inauguracije je došao Duh, i Isus je zaista bio proslavljen, sa slavom, koju je od večnosti delio sa Ocem. Za vreme Njegovog poniženja na zemlji Duh nije došao sa puninom delovanja. Isus je najavio, da ako ne bude otišao, Duh (TO) neće doći, ali ako bude otišao, da će Ga (TO) poslati. To je bio opis Njega Samog!,  nakon što je bio uzdignut, On se pokazao.“ {Ellen White: Signs of the Times, 17 May, 1899, par. 3}
 • „I evo Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.“ {Matej 28,20} 

Ko može kod nekoga ostati? U preciznijim prevodima na mnogim jezicima piše: stoji sa vama i sa vama će i ostati. Samo Onaj koji se već tu nalazi. 

Zašto je Hristos istovremeno  drugi Utešitelj? Zato što nije više SA učenicima već sada U njima sveprisutan. Isus Sam Sebe naziva Utešitelj, na Starogrčkom ´παράκλητος´. 

Hristos Svog svetog Duha naziva ´λλος παράκλητος´. Reč ´Drugi – ´λλος´ znači Drugi iste vrste, a ne drugi različite vrste – ´τερος´. 

Ovim nam On dodatno pokazuje da sveti Duh pripada Njemu, i da u tom smislu nije nezavisno Biće druge vrste, nego Duh koji proizilazi iz Oca i zatim i iz Njega.

 • „Ko ima zapovesti Moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k Meni; a koji ima ljubav k Meni imaće k njemu ljubav Otac Moj; i Ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se Sam. I reče Mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svetu? Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i U njega ćemo se (NA) STANITI. Koji nema ljubavi k Meni ne drži Mojih reči; a reč što čujete nije Moja nego Oca koji Me posla. Ovo vam kazah dok sam s vama. A Utešitelj Duh sveti, Kojega će Otac poslati u ime Moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh. Mir vam ostavljam, mir Svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Čuste da vam Ja kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k Meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k Ocu; jer je Otac Moj veći od Mene. I sad vam kazah, pre dok se nije zbilo, da verujete kad se zbude.” {Jovan 14,23-29} 

Da li Isus pod izrazom „drugi“ Utešitelj sveti Duh zaista misli na drugo Biće, ili na samog Sebe, odvojenog od Svog fizičkog tela? Upravo smo pročitali, da je Isus rekao Svojim apostolima, da oni poznaju i vide svetog Duha tj. Njega, Kojega svet ne vidi ili ne poznaje, i da će On (Isus) OSTATI sa njima i U NJIMA. Koga oni poznaju i vide, kada sveti Duh još nije poslat? Ko je sada sa učenicima? 

Mi čitamo jasno da je dolazak svetog Duha najavljen, a da Isus istovremeno kaže da ostaje sa njima. Naravno da ostaje, ovaj put kroz Njegovog svetog Duha, koji je u stvari lično Isus, kao Njegova od tela odvojena sveprisutnosti. Da je sveti Duh nezavisno biće, onda on ne bi bio taj koji bi ostao, jer još nije ni došao! „Doći ću k vama“ označava Isusov dolazak kao sveti Duh na dan pedesetnice a ne Njegov drugi dolazak koji je tek kasnije najavljen! To je bio odgovor Judi koji nije razumeo o čemu se radi. Da bi sve pojasnio je Isus rekao da će On i Otac lično stanovati u svakome koji Ih prihvati! 

Ko stanuje u nama? Samo sveti Duh, a on je Očev i Hristov Duh! Dok je Isus  telesno u nebeskoj svetinji, on se nalazi u nama sa Svojim Duhom, i daje nam utehu. Da je Isus pod rečju „drugi“ nije hteo samo da pokaže osobinu da sada dolazi na drugi način, ispalo bi da postoje dva sveta Duha.

Ko je naš Zastupnik tj. Posrednik?

 • „Neka misionari krsta objave da postoji jedan Bog, i JEDAN Posrednik između Boga i ljudi, koji je Isus Hristos Sin beskonačnog Boga. Ovo treba objaviti u svakoj crkvi u našoj zemlji. Hrišćani moraju znati ovo i da ne stavljaju čoveka gde je Bogu mesto, da više ne budu idolopoklonici, već obožavatelji živog Boga. Idolopoklonstvo postoji u našim crkvama.“ {Ellen White, 1888 Materials, p. 886, 1891}

Kako je silna stvar imati svemoćnog Spasitelja, Utešitelja i Zastupnika tj. Posrednika Koji je umro za nas, Koji nas teši i molitvom zastupa kod nebeskog Oca:

 • „A tako i Duh pomaže nam u našijem slabostima: jer ne znamo za što ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanijem. A onaj što ispituje srca zna što je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.”  {Rimljanima 8,26.27}

Božja reč nas kod iskrene želje za istinom nikada ne ostavlja bez nje, i produbljuje u sledećim stihovima da je sveti Duh Koji se moli za nas sam Isus:

 • „Ko može stajati uz tebe u času žestokog sukoba kada si u borbi sa silama tame, sa Sotonom i njegovom vojskom nevidljivih saradnika? Ti ćeš, što se tiče ljudske pomoći ostati sama. Samo Gospod to razume. U Njega se možeš uzdati. Predaj čuvanje tvoje duše Onome Ko ti je dao specijalni posao da uradiš. Tvoj Posrednik, tvoj Utešitelj, te neće napustiti iako će Sotona umešati svoje prisustvo, svoje društvo. Ne boj se. Ja sam tvoj Otkupitelj Koji je kušan u svim tačkama kao što si ti kušan. Ja ću nadahnuti tvoj um i znaj uvek da te neću ostaviti ni odbaciti.“ {Ellen White: Ms154-1907 (March 1, 1907) par. 27}
 • „Koji, dakle, Svog Sina ne poštede, nego Ga predade za sve nas, kako dakle, da nam s Njim sve ne daruje? Ko će optužiti izabrane Božje? Bog koji pravda? Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, Koji je s desne strane Bogu, i moli  za nas? Ko će nas rastaviti od ljubavi Božje?… Ali, u svemu ovome pobeđujemo Onog radi koji nas je ljubio.” {Rimljanima 8,32-37}

Trojstvo stvara sliku da postoje dva Zastupnika između nas i Boga: Isus i sveti Duh. Biblija sa druge strane kaže jasno da postoji samo jedan Posrednik između Boga i čoveka a to je Njegov Sin Isus.

Ko kuca na vrata našeg srca i govori Svojoj crkvi kao sveti Duh?

 • Ko je, osim Isusa Hrista, Svojim svetim Duhom i nebeskom silom, vodio pero svetih istoričara koji su predstavili svetu dragocene zapise govora i dela Isusa Hrista?“ {Ellen White: Manuscript Releases Volume 2, p. 14, 1892}
 • „Sedoh s Ocem Svojim na prestolu Njegovu. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 3,21.22}

Duh govori poruku 7 crkava. Ko im se zaista lično obraća?

 • „I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se videh sedam svijećnjaka zlatnih, i usred sedam svećnjaka kao Sina Čovječijega.“ „bijah mrtav i evo sam živ“ „Napiši dakle što si vidio, i šta je, i šta će biti potom“ „Tajna sedam zvezda koje si vidio na desnici Mojoj, i sedam svećnjaka zlatnih: sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava“ „Anđelu Efeske crkve napiši: tako govori Onaj što drži sedam zvezda u desnici Svojoj, i što hodi posred sedam svećnjaka zlatnih.“ {Otkrivenje 1,12.18.19.20+2,1}

Da li se sam Isus obratio 7 crkava? Po Otkrivenju potpuno jasno da! Samo Otkrivenje nosi ime „Otkrivenje Isusa Hrista“! Drugi stihovi iste knjige produbljuju istinu da se sveti Duh obratio 7 crkava, i jasno potvrđuju da je Isus istovremeno i sveti Duh. Isus govori lično u Otkrivenju, kada govori sveti Duh!

 • „A vama govorim“ „Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 2, 24.29}
 • „Evo ću doći brzo….Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 3,11.13}
 • „Evo stojim na vratima (našeg srca) i kucam: ako ko čuje glas Moj (Isus) i otvori vrata, ući ću k njemu (u nas kao sveti Duh) i večeraću s njime, i on sa Mnom“ {Otkrivenje 3,20}

Sve ove jasne reči nam pomažu da shvatimo da sam Isus govori kao sveti Duh, i da su sledeće reči u Bibliji opisale ono što je sam Isus rekao Svojim Duhom. Po Bibliji je Isus Onaj Koji nas poziva tj. daje nam dobrovoljan zadatak u delu. Isus je taj sveti Duh Koji je pozvao apostole da odvoje Varnavu i Savla, i Hristos je Onaj Koji govori crkvi, kada sveti Duh govori!

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti DUH ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Ebelfelder 1905
 • „A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh sveti: odvojte mi Varnavu i Savla na djelo na koje ih pozvah.“ {Dela Apostolska 13.2} 

Poslednje reči gornjeg stiha “i Duh sveti im ne dade” glase u velikom broju preciznije i bliže originalu prevedenih Biblija u svetu kao npr. i u citiranoj hrvatskoj Bibliji „Isusov Duh ne dade“ ili u Nemačkoj Bibliji Eberfelder 1905 zato što sveti Duh nije nezavisno biće, nego Isusov Duh, tj. da je sveti Duh sam Isus, svesno prisutan na drugi način. 

Prema Bibliji je Isus pozvao učenike. Isus govori  u Otkrivenju i kao sveti Duh. 

 • „Gospod Bog nebesa je naš Vođa. On je Vođa Kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, KROZ Koga komunicira sa svetom.” {Ellen White: S.D.A. Bible Commentary Vol. 1, p. 1117-8, 1903}
 • „I čekala sam da mi se sveti Duh obrati…Osetila sam da sam u Isusovom prisustvu…Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: Manuscript Releases Volume 11, p. 326, 1896}

Ko je u našim srcima? Sveti Duh. Ko je on? Sam Isus Koji kuca na vrata naših srca i ulazi u nas. Zašto se ovo kucanje odnosi samo na današnje vreme prisustva svetog Duha u nama, a ne na vreme Njegovog samog dolaska? Zato što je tada vreme milosti završeno. 

U današnje vreme je Isus na nebu, i zato to kucanje može doći samo od sveprisutnog svetog Duha, pošto On kuca istovremeno na vratima svakog srca na celoj zemlji! 

Pošto Isus potpuno jasno kaže da je On Taj Koji kuca predstavlja najdublju potvrdu, da je Njegov sveti Duh lično On odvojen od Njegovog nebeskog tela. 

 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}
 • Sveti Duh je lično On (Isus), ODVOJEN od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On (sam Isus) je kroz Svog svetog Duha LIČNO sveprisutan“! {Ellen White: Manuscript Release, V. 14, p. 23, 1883}

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF