PRVA ZAPOVEST

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

Zašto verovanje da je sveti Duh Bog, kako stoji u našoj novoj listi tačaka verovanja predstavlja doslovno i direktno KRŠENJE PRVE ZAPOVESTI o jedinom Bogu? Titula VRHOVNI, JEDINI pravi Bog, Vladar celog svemira i veliki Davalac zakona dotiče prema donjim citatima SAMO Boga Oca, Koji Jedini nosi pravo na nju i najviše obožavanje!

 • SAMO (Otac) Jehova, Večnom, Samoegzistirajućem, ne Stvorenom, Koji je SAM IZVOR i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: PP, 305} {7ABC 439.2}
 • “Naš nebeski OTAC je BOG SVEMIRA, a Isus je Božanski SIN, Jedini ravan sa Ocem.“ {Ms49 – April 14, 1906, pgr. 26}
 • Gospod BOG nebesa je naš VOĐA. On je Vođa Kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo BOGA i Njegovog SINA Isusa Hrista, KROZ Kojeg komunicira sa svetom.” {Ellen White: 1BC, p. 1117, 1903
 • “…Bog (Otac), jedini pravi živ Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2}
 • Jehova je JEDINI pravi Bog i Njega moramo poštovati i obožavati.” {Ellen White: 6T, p. 166, 1901}
 • “Kao Jehova, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje samog Sebe.” {Ellen White: 9MR, p. 122.3, 1903}
 • VELIKI Jehova je objavio sa Svog prestola ‘Ovo je Moj ljubljeni SIN’.“ {Ellen White: DA, p.  579.4}
 • Jehova je ime, kojeg je Isus dobio.“ {Ellen White: ST, 3. May, 1899, par 18}
 • “Kad se nađoše reči Tvoje, pojedoh ih, i reč Tvoja bi Mi radost i veselje srcu Mojemu, jer je ime Tvoje prizvano (dato) na Me, Gospode Bože nad vojskama.“  {Jeremija 15,16}

Bog Otac, VELIKI Jehova, je i Sinu dao ime Jehova da bi mu ukazao čast da treba da bude posmatran jednako kao i Otac, bez da to dotiče prvu zapovest! 

 • Božji Sin je bio SLEDEĆI po autoritetu PORED VELIKOG ZAKONODAVCA.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} {Ellen White: 2SP 9}
 • Bog je moralni Vladar kao što je istovremeno i Otac. ON je DAVALAC ZAKONA.“ {Ellen White: 12MR 208}
 • Starac od davnina je BOG OTAC. Psalmista govori: ‘Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka do veka Ti si Bog.’ (Psalam 90,2) On, Koji je IZVOR SVEGA i IZVOR ZAKONA, će predsedavati na sudu.” {Ellen White: GC 1888, p. 479} 

Da li još uvek postoji sumnja, da je Onaj, Koji je zaista dao 10 Zapovesti, samo Bog Otac, na Koga se odnose donje reči PRVE zapovesti U JEDNINI? Pročitajmo prvu zapovest:

 • „Tada reče Bog sve ove reči govoreći: JA sam Gospod Bog tvoj, Koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih Bogova uza ME.“ {2. Mojsijeva 20 1-3}

U Otkrivenju 14,12 i 12,17 čitamo jasnu potvrdu rečima odvajanja pripadnosti, i da su 10 zapovesti od Boga Oca, a da je vera Isusova.

 • „Ovde je trpljenje svetih, koji drže ZAPOVESTI BOŽJE, I veru Isusovu“ {Otkrivenje 14,12}
 • „…koje drži zapovesti Božje I ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}

Bog Otac je PREKO Svog Sina komunicirao sa čovečanstvom, izveo Izrael iz Egipta, stvorio zemlju i nas, i preko Isusa OBJAVIO 10 Zapovesti. 

Isus je u ime Oca samo izgovorio tj. doslovno citirao i zapisao, od strane isto tako na Sinaju doslovno prisutnog Boga Oca direktno izgovorene REČI.  

U donjim citatima možemo da prepoznamo, da je Bog Otac taj Izvor zakona 10 zapovesti na Sinaju.

 • Hristos nije bio samo Vodič Jevrejima u pustinji, Anđeo U Kome je bilo ime Jehova, i Koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom,  On je bio Taj Koji je PREDAO zakon Izrailju.” {Ellen White: PP, p. 366, 1890}
 • “Kad je zakon izgovaren, Gospod – Tvorac neba i zemlje – STAJAO JE PORED Svoga Sina, zaklonjen neprovidnim zastorom vatre i dima koji je obavijao goru.“ {Ellen White: ST 15. October 1896, par. 4} {Ellen White: 1BC, 1103.13}
 • „Da ne bi bilo nikakve zabune u vezi s tim, Otac I Sin su se spustili na goru Sinaj, i tu su pravila NJEGOVOG (Očevog) zakona izneta na veličanstven i zastrašujući način pred celim Izrailjem koji je slušao.“ {Ellen White: ST 15. October 1896} {1BC 1103.13} {EGW: Manuscript 3, 1886, CTr 109.6} {Ellen White: Christ Triumphant, 12. April, CTr 109.6}
 • Isus je bio Taj Koji je na Sinaju (samo) OBJAVIO zakon.“ {Ellen White: FE, 237.1}

Reči prve zapovesti U JEDNINI dotiču isključivo Boga Oca, Koji po Bibliji i EGW Jedini nosi ime jedini istiniti Bog. Ali šta je Isus onda mislio kroz ove reči?

 • “Ako imate ljubav k Meni, zapovesti Moje držite.“ {Jovan 14,15}

Da li Isus ovim rečima govori da je On i Autor od 10 Zapovesti? Ili upućuje poziv prema Zapovestima koje je u ime Oca doneo, objavio i Sam ih drži? Svi znamo da samo najviša instanca piše ustav, koji je onda obavezujući primarrni zakon te države. 

U tom smislu je naravno i ustavni zakon Boga Oca takođe i Isusov zakon, pošto je i On zajedno sa Ocem Suvladar te nebeske države, iako samo Korisnik ali ne i Pisac tog zakona. 

Samo Bog Otac a ne Trojstvo je taj Bog, Izvor zakona sa 10 zapovesti i Poglavar nad svim, pa i nad Svojim Sinom Isusom!

NEMOJMO KRŠITI 10 ZAPOVESTI NEDRŽANJEM PRVE kroz držanje Trojstva

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF