MONOGEN

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

Monogenês = Jedinorodni

 • “Jer Bogu (Theos) tako omilje svet da je i Sina Svojega jedinorodnoga (monogenês) dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.“ {Jovan 3,16}

U ovom stihu Bog (Otac) – Theos govori da je dao Svog Sina za nas. Theos je jednina i ne može sadržati gramatički tri osobe. Jedno Trojstvo ne može imati svog Sina!

 • “I Reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga (Monogenês) od Oca.“ {Jovan 1,14}

Hristos poseduje slavu Svog Oca kroz Božansko rođenje. Zastupnici Trojstva uzimaju ovaj stih i pridev monogenês kao dokaz njihovog učenja: 

Isus po njima u Starom Zavetu i pre Svog dolaska na zemlju nije bio Sin, već je to „simbolički“ postao u okviru misije tek dolaskom na zemlju.

Šta kaže Duh Proroštva? Potpuno jasno da se karakteristika Jedinorodni odnosi i na nebo pre dolaska na zemlju:

 • “Posvećenje JEDINORODNOG (Monogenês) je imalo svoj koren u najranijim vremenima. Bog je obećao da će dati Svog Prvorođenog SA nebesa da spase grešnike.” {Ellen White: DA, p. 51}

Zastupnici Trojstva iznose tvrdnju da pojam Jedinorodni znači “Jedinstveni te vrste“, a ne jedini Sin, i da je titula Sin bila samo “uloga na zemlji“. 

To je zloupotreba Biblijskog pojma na sličan način kao i Božjeg imena Elohim sa tvrdnjom da ono označava Trojstvo u množini.

Da li izraz – monogenês = jedini = jedinstveni – dotiče samo Isusa? Šta nam kaže Biblija?

 • “Jer u njega (Jaira) beše jedinica (monogenês) kći od dvanaest godina, i ona umiraše.“ {Luka 8,42}
 • “I gle, čovek iz naroda povika govoreći: Učitelju! molim Ti se, pogledaj na sina mojega, jer mi je jedinac (monogenês).“ {Luka 9,38}

Monogenês predstavlja isključivo karakteristiku jedinca u porodici a ne novu simboličnu vrstu Sina, tako da i Jair i rimski vojskovođa svoju decu u svojoj porodici karakterišu kao monogenês. Da li Bog možda ima još jednog doslovnog Sina? 

Ne, On zato kaže potpuno jasno da je samo Isus Njegov jedini = jedinorodan Sin! 

Ovaj izraz označava isključivo broj i pripadnost i nema nikakve veze sa pokušajem da se tom rečju dokaže da je Isus samo na zemlji bio Sin!

 • “Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onoga Koji (Ga) je rodio, ljubi i Onoga (Isusa) Koji je rođen od Njega (Boga Oca).“ {1. Jovanova 5,1}

Mi u ovom stihu čitamo da jedan čovek pri novorođenju sa ljubavlju prihvata Boga Oca i od Njega rođenog Isusa. Ovde nije objašnjen konkretan modalitet tog rođenja, jer nam Biblija na drugim mestima jasno objašnjava da Isus nije stvoren kao mi. 

Ali ovaj stih istovremeno potvrđuje da je Isus doslovno rođen od Boga Oca.. Ko je onaj koji želi da sakrije istinu? 

Sam Sotona preko njegovih zavedenih ili direktnih saradnika u današnjoj crkvi:

 • “Oni (pali anđeli na samom početku pobune) su započeli da sami sebe uzvisuju, i zaboravili su da su lepotu svoje ličnosti i karaktera dobili od Gospoda Isusa. Pali anđeli su želeli da činjenicu da je Isus (već tada!) JEDINORODNI Sin Božji sakriju i počeli su da smatraju nepotrebnim da Isusa pitaju za Njegovo mišljenje (dok su Oca u to vreme još uvek priznavali za nebeskog Cara!).“ {Ellen White: TDG 128.2 1910}

Kao što u gornjem citatu vidimo, Ellen White nije ni 1910. prihvatila Trojstvo, jer u njoj ne postoji stvarni sin nego lažni Bog. 

Uprkos tako jasnim činjenicana, na kraju ipak dolaze sledeći „argumenti“, da pošto je Isak nosio oznaku ´jedinorodni´ uprkos tome što nije bio jedini Avramov sin, to „dokazuje da taj pojam ne označava samo jednog sina, i da time i Isus nije jedini zaista na nebu rođen Sin od Boga Oca”.

 • „Verom privede Avram Isaka kad bi kušan, i jedinorodnoga prinošaše, pošto beše primio obećanje, u kojemu beše kazano: u Isaku nazvaće ti se seme.“ {Jevrejima 11,17.18}

Na koji način je moguće nazvati Isaka -jedinorodnim-, kada je Avram imao još dece?

 • Avram je bez pitanja prihvatio obećanje o sinu, ali nije čekao da Bog ispuni svoju reč u svoje vreme i na svoj način. Da bi se ispitala njegova vera u Božju silu, dopušteno je odlaganje, ali on nije izdržao kušanje. Sara je, smatrajući da je nemoguće imati dete u njenim godinama, predložila, kao plan kojim bi se mogla ispuniti Božanska namera, da Avram uzme jednu od njenih sluškinja za drugu ženu.“ {Ellen White: PP, 145.1}

Da li je jedinorodni, obećan Avramu od Boga, mogao poteći od bilo koje žene? Da li se obećanje Božje moglo promeniti, pošto je Avram imao na stotine slugu i sluškinja? Avram nije razumeo predsliku koju je Bog namenio za svog vernog slugu.

 • „Kad je Avram bio gotovo sto godina star, ponovljeno mu je obećanje o sinu, s uverenjem da će budući naslednik biti Sarin sin. Međutim, Avram još uvek nije razumeo obećanje.[..] Zatim je ponovo dobio obećanje rečima koje se nisu mogle pogrešno razumeti: „ipak će ti tvoja žena Sara roditi sina; nadeni mu ime Isak. Savez svoj s njim ću sklopiti, Savez večni s njime i s njegovim potomstvom posle njega.” {Ellen White: PP, 146.1}

Iako je Avram dobio sina Ismaila od sluškinjе Hagare, Bog je obećanje namenio isključivo u okviru braka izmedju Avrama i Sare! Bog je želeo da Isak zaista bude Avramov jedinorodni sin. Dole možemo da vidimo, zašto je Isak predslika Onoga Koji će doći:

 • „Bog je Avramu zapovedio da prinese svog sina kako bi u njegov um utisnuo stvarnost jevanđelja, a isto tako da iskuša njegovu veru. Bol koju je iskusio tokom mračnih dana tog strašnog iskustva bila je dopuštena da bi na temelju ličnog iskustva razumeo veličinu žrtve koju je Bog prineo za čovekovo otkupljenje. Nijedna druga provera nije mogla toliko izmučiti Avramovu dušu kao žrtvovanje njegovog sina. Bog je svog Sina predao agoniji i sramoti smrti. Anđelima koji su bili svedoci poniženja i duševne boli Božjeg Sina nije bilo dopušteno da posreduju, kao u slučaju Isaka. Nije bilo glasa koji je povikao: „Dosta je.” Da bi spasao pali ljudski rod, Kralj slave je predao Svoj život. Može li se dati veći dokaz o Božjoj beskonačnoj ljubavi i sažaljenju? „On Koji čak nije poštedeo vlastitog Sina, već Ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime?” (Rimljanima 8,32)“ {Ellen White: PP, 154.2}

U Avramu i Isaku, jedinorodnom sinu od Sare, vidimo predsliku velike žrtve. Neprijatelj se trudio svim silama da spreči tako jasnu poruku budućim generacijama, ali Božja obećanja su verna i istinita! 

Pošto je Isak predstavljao tj. najavio Isusa i njegovu žrtvu, nazvan je i jedinorodnim, da bi nas u mislima potpuno poveo do Isusa i pokazao nam činjenice o Njemu, isto kao što je preko Avrama prikazana strašna tuga Boga Oca, dok je prinosio Svog Sina Isusa na krstu. Avram i Isak i Sara nisu bili niti bezgrešni niti je Isak bio jedinorodni kao Isus, ali su na ljudskom nivou pokazali i najavili Hristovu žrtvu. 

Zato je potpuno besmisleno uzimati na Isusa usmeren pojam ´jedinorodni´ Isak kao „dokaz“ da to govori da i u Isusovom smislu ne znači da je On jedini Sin od Boga Oca. Onda bi mogli tvrditi, da pošto je Isak isto tako bio i grešan, da to znači da je i Isus „takođe grešan“. 

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF