ČEŽNJA VEKOVA?

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

Šta se desilo sa knjigom „Desire Of Ages“ tj. „Čežnja Vekova“?

Da li je Ellen White najavila bilo kakve manipulacije ili falsifikate svojih svedočanstava? Naravno da jeste, jer je kao Božji prorok, unapred videla šta će se desiti sa njenim spisima. Ona je neusaglašenim citatima koji potpuno odudaraju od svih ostalih njenih spisa i Biblije sledećim rečima stavila granicu:

 • “Ako Svedočanstva (spisi) nisu u harmoniji sa Božjom reči, onda ih odbacite.“ {Ellen White: 5T, p. 691}
 • Bez obzira kroz kakva pogrešna tumačenja bi moja svedočanstava bila napadnuta, što dolazi kroz ljude koji sebe smatraju autorizovanim, ali ne poznaju Boga, ja ću moj rad ponizno nastaviti.“ {Ellen White: 1SM, p. 73, Ms 4, 1883} 

Kao jedan od “glavnih dokaza“ Trojstva se koristi i knjiga “Čežnja Vekova“. Da li su ovi “dokazi“ čvrsti, s obzirom da takvo tumačenje suproti Bibliji i svim ostalim tekstovima Duha Proroštva? 

Ellen White je napisala 54 knjige, 4000 članaka za “Review and Herald“ i “Signs of the Times“, kao i oko 500 drugih priloga za literaturu naše crkve. 

Njena literarna zaostavština sadrži oko 100.000 stranica, a na kojima nigde ne postoji podrška Trojstvu nego upravo obrnuto, osim izuzetno malog broja falsifikovanih citata, koji služe kao standardna argumentacija Trojstva.

Ellen White je od 1891. do 1900. godine bila protiv svoje volje poslata za Australiju, da bi nosioci otpada mogli da bez otpora sprovedu falsifikovanje Duha Proroštva. 

 • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“ {Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4}

Ellen White je 1888. godine, neposredno pred odlazak završila originalnu knjigu ´Spirit of Prophecy –  Lord Jesus Christ´ tj. ´Duh Proroštva – Gospod Isus Hristos´. Marrian DAVIS je, za vreme njene odsutnosti, tu knjigu SAMA dopunila i promenila joj ime u ´Čežnja Vekova´ (Desire of Ages).

Po njenoj izjavi ona je „samo“ pronašla pogodne citate od EGW, koje je onda dodala. Marian Davis je tada bila okružena nosiocima otpada kao npr. profesor PRESCOTT, i pod njihovim uticajem odvedena od stare istine.

U pismu dr Froom-u je H. C. Lacey u jasno pokazao da je prof. Prescott potenciranjima istinitih učenja uspeo da ih izvrne u pogrešnom pravcu, i da je isto tako imao uticaj na Marian Davis dok je za vreme odsutnosti Ellen White pripremala Čežnju Vekova.

 • „U to vreme ja profesor PRESCOTT bioposebno zainteresovan, da Isusa predstavi kao VELIKOG ´Ja sam´, i da posebno naglasi Njegovu večnu (bez početka rođenjem) egsistenciju, kroz stalno ponavljanje izraza „večni Sin“. On je ´Ja sam´ iz 2. Mojsijeve 3,14, što se naravno odnosi na Isusa kao drugu Božansku Osobu, povezao sa sa Isusovom izjavom iz Jovanovog Evanđelja 8,58…. ….Sestra Marian Davis jeočigledno dopustila da bude zavedena, i nakon toga vidimo, da se, nakon što je ´Čežnja Vekova´ bila odštampana, u njoj na stranicama 24 i 25 pojavilo identično učenje, koje po mom mišljenu možemo da tražimo UZALUDNO u bilo kojem štampanom tekstu od Ellen White.“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom Aug. 30, 1945}
 • “U vezi sa time, a ti naravno znaš da je sestri Marian Davis bila poverena priprema „Čežnje Vekova“, i da je materijal za to skupljala iz svakog dostupnog izvora (citati od EGW), iz njenih knjiga, neobjavljenih rukopisa, iz privatnih pisama, stenografskih izveštaja njenih govora itd. – ali možda ti ne znaš da je ona (sestra Davis) bila jako zabrinuta kako da nađe materijal za prvu glavu. Više puta mi se obraćala za pomoć dok je pripremala tu glavu (kao i ostale glave), i ja sam uradio šta sam mogao; imam dobar razlog da verujem da je i od prof. Prescotta često tražila sličnu pomoć, i da ju je dobila daleko bogatije i obilnije nego što sam ja mogao ponuditi.” {H.C. Lacey letter to L.E. Froom Aug. 30, 1945}

Nakon čitanja knjige ´Čežnje Vekova´ „od“ Ellen White iz 1898. godine, mnogi tadašnji teolozi su izneli pitanje, da li je EGW iznenada promenila verovanje i prihvatila Trojstvo? 

Primer „dopuna“:

Citat iz knjige od Ellen White „The Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ ´Velika Borba između Gospoda Isusa Hrista i sotone´ 1877:

 • „…je odgovorila da zna da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u Mene, iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li to“? {Ellen White, The Great Controversy between Christ and Satan, 1877, p. 362-363}

Ovaj citat je 1898. u knjizi ´Čežnja Vekova´, dobio falsifikovanu „dopunu“ (markirano velikim slovima i podvučeno crnom linijom):

 • Marta je odgovorila: „Znam da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život.“ U Hristu je ISKONSKI, NEPOZAJMLJENI, NESTEČENI ŽIVOT.“ „Ko ima Sina Božijega ima život.“ {1. Jovanova 5,12}, „ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje. Hristovo BOŽANSTVO je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. „Ko veruje u Mene“, rekao je Isus, “iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li ovo“? {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530}

Čak i nakon smrti od Ellen White su „korekture“ nastavljene:

Svi znamo za poznat slučaj uklanjanja izjave Ellen White u “Čežnji Vekova“ iz 1934, gde je pre toga stajalo da je Golub na Isusovom krštenju simbolisao Njegovu ljubav i poniznost, po čemu možemo da vidimo da sveti Duh nije bio “nezavisno“ Biće. To je “slučajno“ obavljeno upravo za vreme dr Froom-a, koji je po svojoj izjavi našu standardnu literaturu “usaglasio“ sa verovanjem ostalog dela “Hrišćanstva“, da bi smo konačno bili ekumenski prihvaćeni od strane drugih crkava.

Dr Fred Veltman je u području GK od 1982. do 1990. istraživao izvore knjige “Čežnja Vekova“ i došao do rezultata, da danas ne postoje rukom pisani originalni manuskripti te knjige!

Knjiga ´Čežnja Vekova – Desire of Ages´ danas služi kao poseban „dokaz“ trojstvene „istine“. Većina Adventista nažalost nije ni dobila informaciju, da u oficijelnoj crkvenoj arhivi „slučajno“ ne postoji ni jedna jedina originalna glava te knjige! 

Da li je Ellen White, kao Božji prorok, prepoznala taj otpad i falsifikovanje njenih spisa?

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A.G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15}

Prof Prescott, pritisnut istinitim tvrdnjama da je u knjigama od EGW dodavao falsifikate, je na biblijskoj konferenciji 1919. javno izjavio, da je on lično dodao „samo“ jednu reč u ´Velikoj Borbi´ bez znanja sestre White, da bi „pojasnio“ njen tekst. Tu možemo da još jednom vidimo potvrdu, iz kog izvora su dolazila ostala „pojašnjenja“ knjiga od EGW. Mnogi misle da takvi falsifikati nisu bili mogući, jer su svi „njeni“ citati od strane konferencije, kao oficijelan „Božji glas“, potvrđeni da su originali. 

Šta je o tome rekla EGW?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par. 18}

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF