DRUGI SUPROTNI CITATI

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

  • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} 
  • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} 

Falsifikat:

  • „Mi ne možemo biti sa Hristom u Osobi, kao što su to njegovi prvi učenici bili, ali je On poslao Svog svetog Duha da nas vodi ka celoj istini.“ {Ellen White: Ms 30, 1900}
  • „Sveti Duh je utešitelj, u Hristovo imeOn oličava Hrista, a ipak je druga ličnost. Mi možemo imati svetoga Duha ako ga tražimo i ako imamo običaj da se okrenemo i imamo poverenje u Boga radije nego u bilo koje ograničeno ljudsko biće koje može da pogreši.“ {Ellen White: 20MR 324.2} 
  • Hristos nije sada sa nama u Osobi, već kroz predstavništvo svetog Duha.“ {Ellen White: RH, September 16, 1909}

Ovi gornji tekstovi suprote svim drugim citatima od EGW. Ona sama piše čak i 1909. godine, da samo Otac i Sin znaju sve! Kada bi sveti Duh bio osoba, morao bi da zna sve kao i Otac i Sin!

Original:

  • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
  • „Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}
  • „Veličina Božja je nama nepojmljiva. “Božji presto je na nebesima” (Psalam 11,4); ali SVOJIM Duhom ON je svuda prisutan. On ima intimno znanje, i lični interes u svim delima Njegovih ruku.” {Ellen White: Ed, p. 132} 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku