PORUKA

UVOD

Sve tačke verovanja na ovoj stranici predstavljaju zajedno jedan mozaik i enciklopediju STARE ISTINE, u koju su verovali Ellen White i pioniri adventizma, pre nego što je istina pregažena i zamenjena malobrojnim dokazanim falsifikatima. Na ovoj stranici se NE nalaze NOVA UČENJA!

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi “NAPREDAK” u spoznaji “ISTINE” ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE staviti na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Stara istina:

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč „osoba“ ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva „jedini istiniti Bog

Jedna prava istina uvek ostaje ista! Nova „saznanja“ koja suprote dotadašnjoj istini ne dolaze od Boga! Razvoj istine znači samo njeno produbljenje i proširenje koje je kompatibilno sa (preko Duha Proroštva) već objavljenim učenjima! Bog nikada ne suproti Sebi! 

Tema Trojstva dotiče direktno PRVU ZAPOVEST, i odlučuje da li se zaista molimo pravom Bogu. Ova TEK 1931. godine (do tada je postojala samo diskusija o toj temi) teološki prihvaćena nauka o Trojstvu ne predstavlja „dublje shvatanje“ nego zaokret za 180 stepeni i povratak verovanju vavilonskih crkva koje smo 1844. godine odlučno napustili! 

76 biblijskih razloga zašto Trojstvo ne postoji 5 Stranica DOWNLOAD PDF

Ellen White je u knjizi „Velika Borba“ navela jasnu činjenicu, da ćemo u celoj večnosti biti zajedno samo sa Bogom Ocem i Njegovim Sinom Isusom! 

Sveti Duh ne postoji kao treće biće u opisu večnosti, jer on nije treći Bog, nego samo Duh Oca i Sina i Njihovo doslovno i svesno prisustvo u nama:

 • Slava Božja i Jagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koja nikada neće utrnuti. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez sunčane svetlosti. „I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.“ Otkrivenje 21, 22. Božji narod uživa preimućstvo neposredne zajednice sa OCEM i SINOM.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 676.3+4}
 • „Dok godine večnosti budu prolazile dobijaćemo sve dublja i slavnija otkrivenja BOGA I HRISTA.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 678.1} 

Biblija + Ellen White i pitanje ko ili šta je sveti Duh:

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST ISUSOVOG DUHA,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2} 
 • SAMO Bog i Hristos ZNAJU, koliko su ljudske duše koštale.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

Jedan misionski razgovor, u kojem je učestvovala Ellen White:

 • „Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehovah rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour} 

Da li je Ellen White 1898. godine „shvatila“ i prihvatila „istinu“ o Trojstvu ili je knjiga ´Čežnja Vekova´dobila dopunu u tom smeru, koja NE potiče od Ellen White? Ona je tvrdnju da je promenila verovanje energično osporila:

 • „Oni koji pokušavaju da unesu teorije koje bi uklonile stubove naše vere u odnosu na Svetilište, ili na Božju ili Hristovu ličnost, rade kao slepi ljudi.“ {Ellen White: Manuscript Release 760, p. 9.10} 
 • „Odbacite svaki oblik zablude, čak i ako je okružena prividom realnosti, koja negira ličnost Boga ili HristaIsus Hristos je Božji SIN.“ {Ellen White: Manuscript 124, 1905
 • „Razumela sam (Ellen White) da su mnogi nestrpljivi da čuju da li gospođa White i dalje ima iste stavoveUveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ISTA koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospoda koja joj je poverena u devojačkim danima. Ona dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je: ‚Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju‘.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}
 • „A sada bih svima koji imaju želju za istinu rekla sledeće: Nemojte prihvatati neoverene izveštaje kao nešto što je sestra White rekla i NAPISALA. Ako želite da znate šta je Bog otkrio kroz nju, onda čitajte njena izdata dela.“ {Ellen White: 5T 696.1}

EGW je nosiocima otpada, među kojima su A. G. Daniels i Prof. William Warren Prescott nosili posebno aktivnu ulogu, i koji su svim sredstvima radili na uvođenju nauke o Trojstvu, poslala oštru opomenu da njihovi falsifikati potiču od samog Sotone:

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A. G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15} 

Pioniri i Trojstvo:

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije na Andrews University i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10}

Da li su naši pioniri zaista verovali, da je sveti Duh Bog? Da li njihovo odbijanje Trojstva dotiče samo katoličku formu Trojstva? Dole možemo da pročitamo reči jednog od najvažnijih pionira, čije ime Andrews nosi najveći adventistički univerzitet:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nicaea 325. GODINEOVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}

Ellen White je  puno kasnije jasno potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata, a vernike pozvala da ponovo štampaju stare knjige pionira tj. da ne koriste novu otpadnu literaturu i knjige o lažnom Bogu, koje su počele da se sve brže šire nakon 1898:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Hrista, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906}
 • Mi moramo da ponavljamo reči naših pionira…..Oni su radili na tome da učvrste temelje našeg verovanja….Ja sam dobila reč, da se ono već od njih napisano treba PONOVO štampati.“ {Ellen White: RH, 25. May, 1905, par. 2} 

Zašto se William White 1935. godine borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me ZAPANJILE i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935
 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz PANTEIZAM i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Da li je Ellen White proročki najavila, da će poslednji Božji narod prihvatiti verovanje u LAŽNOG Boga (Trojstvo)

 • Hiljade imaju pogrešno viđenje o Bogu i svojstvima Njegovog Bića. Oni jednako služe LAŽNOM BOGU kao obožavatelji Vala.“ {Ellen White: RH, December 03, 1908, par. 2}
 • „Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915

Upozorenje na posledice obožavanja lažnog Boga:

 • „Studirajte devetu glavu knjige Jezekilja. Ove reči ĆE se DOSLOVNO ISPUNITI.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. I počeše od STAREŠINA što behu pred domom.“ {Jezekilj 9,6}

Reči Jezekilja iz 9. glave najavljuju smrtnu kaznu radi obožavanja lažnog Boga, što se po EGW doslovno i direktno odnosi na poslednji Božji narod pred Isusov dolazak! 

Ko je po rečima proroka Jezekilja u tadašnjoj zvaničnoj crkvi uveo klanjanje lažnom Bogu? Starešine tj.  vodstvo Svetinje. Da li je i tada većina naroda prihvatila lažnog Boga, a samo mali broj ostao veran pravom Bogu?

Ko u današnje vreme vodi Božji narod ka lažnom Bogu? Da li je (nesvesno prevarena) većina vernika još uvek u stanju da donese ispravne odluke? Da li takve odluke još uvek nose Božji autoritet?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}

Fariseji su bili najobrazovaniji teolozi tadašnjeg vremena, ali su ipak svoj narod doveli do otpada i odbacivanja Isusa i Njegove žrtve. I njihovi argumenti su, kao i u današnjim danima, bili vrlo logični i puni autoriteta i ljudskog teološkog znanja, ali su ipak bili substancijalno pogrešni! Jedno najdublje teološko obrazovanje ne znači automatski i istovremeno shvatanje istine, posebno što danas mnogi studenti dobijaju pristup samo „izabranim“ detaljima i izolovanim ili falsifikovanim citatima, koji na taj način dobijaju potpuno drugo značenje, pri čemu su istovremeno praćeni etabliranim stavovima i autoritetom njihovih profesora.

 • Ti ljudi su govorili uporno: „Bog je sa nama. Mi stojimo u svetlosti. Mi imamo istinu.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to PROPOVEDNICI i VOĐEkoji su sami odbacili svetlost, i koji sami ne žele, da drugi to prime.“ {Ellen White: EW, p. 240.2}

Najneshvatljivija lažna tvrdnja je da odbrana stare istine u stvari predstavlja „novi otpad“ sa „novim“ „lažnim“ naukama, kao i da mi „tvrdimo“ da je Isus „stvoreno“ a „ne“ Božansko Biće. Isus jeste Božansko Biće! Samo jedno Božansko Biće je moglo da plati cenu naših greha!

Upravo zbog najavljenog otpada oficijelnih teoloških krugova, koji su tokom 120 godina postepeno i time neupadljivo odveli Božji narod ka lažnom „Bogu“, je Bog morao da podigne pojedince (isto kao i za vreme Isusovog boravka na zemlji) da objave oficijelno zabranjenu staru istinu poslednjem Božjem narodu, da bi postao spreman za Isusov dolazak, i da bi time, uz puninu svetog Duha u sebi, bio u stanju da ovom svetu objavi trostruku anđeosku vest! 

 • „A kada učitelji i ljudi na vlasti na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i izvrnuta tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ćutimo, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše obmanjuju?“ {Ellen White:  ChL, p. 62.1}
 • „Gospod Isus će uvek imati izabrane ljude da Mu služe. Kada su Jevreji odbacili Hrista, Princa života, On je od njih oduzeo Božje carstvo i dao ga Hrišćanima. Bog će nastaviti Svoj rad u svakoj grani Svog dela po tom istom principu. Ako se crkva bude pokazala neverna Božjoj reči, nazavisno kakvu bi ona poziciju zauzimala, koliko visok i svet bio njen ugled, Bog ne može da dalje radi sa njima. On će izabrati druge da nose važne dužnosti.“ {Ellen White: 14Ms 102, UL 131}
 • Bog će podići mudre OSOBE, koji će te ISTINE staviti na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“! {Ellen White: SpTB02 51.2}

Šta je baza današnjeg učenja o Trojstu u našoj crkvi? Biblija i Ellen White ili palo hrišćanstvo u prvim vekovima?

 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog DuhaDONEŠENIM u Konstantinopolju 381.“ {George W. Reid: A Brief Introduction to their Beliefs}

Da li sama Katolička crkva, kao izvor učenja o Trojstvu, potvrđuje da je ta nauka unesena tek oko 300 godina nakon delovanja apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnogtakvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299} 
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234}
 • „Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude i ekumensku „ljubav“ uz „toleranciju“ bez „vređanja“ palih crkava kroz jasnu istinu trostruke anđeoske vesti, umesto da Božji narod direktno pozovu da izađe iz Vavilona palog Hrišćanstva! Ta vest je već dugo godina NESTALA sa naših propovedaonica, dok se istovremeno odlučno sprečava vest istine o pravom Bogu!

Svako od nas je dužan pred Bogom, da kroz molitvu, Bibliju i Duh Proroštva sam potraži potpunu istinu i donese zaključak, da li smo nakon smrti Ellen White odvedeni u pogrešnom pravcu. Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte. Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni kroz ćutanje indirektno molili Valu. 

Prorok Ilija je odlučno ustao u odbrani istine, i kroz to je većina ponovo došla nazad ka pravom Bogu! Bog nam je time pokazao šta je naš zadatak. Naša  obaveza pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti! Naravno bez svađanja i besmislenih rasprava nego sa puninom istinitog duha ljubavi kojeg Bog daje svojim istinitim slugama!

 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Jedna mogućnost objave stare istine je i preporuka ove internet stranice.

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga! Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 (tj. i PRVU) zapovesti! Neka nas Bog svakog od nas dovede do potpune istine pre nego što bude prekasno, i da nam potpunu puninu Njegovog istinitog svetog Duha!

Na ovoj stranici stoji ime JEHOVAH a ne Jahve zato što je Ellen White kao Božji prorok u svojim originalnim spisima na engleskom jeziku koristila samo ime Jehovah. Nijedan čovek današnjeg doba ne poseduje dokaze da li JHVH znači Jahve ili Jehovah. Zato je Bog preko Svog proroka jasno objavio kako glasi Njegovo ime. U našim krugovima je tek nakon smrti Ellen White odbačeno pravo Božje ime i zamenjeno sa imenom Jahve.

Ellen White: Jehovah, Jehowa ILI Jahwe? – Goran Šušljić 2 stranice DOWNLOAD PDF

Duh proroštva = Ellen White? Da li nam je Duh Proroštva zaista neophodan?

Da li je važno, da li prihvatamo Duh proroštva koji se manifestovao kroz proročko delovanje Ellen White? Bog je u Otkrivenju najavio, da će pored prve apostolske crkve samo još poslednja sedma crkva tj. ostatak imati Duh proroštva:

 • „I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa (pre) OSTALIM semenom njezinim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}
 • „I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ {Otkrivenje 19,10}

Da li postoji još neka crkva, koja drži i 4. Zapovest tj. subotu, i istovremeno poseduje i Duh Proroštva? Ne postoji! Mnogi odbijaju Ellen White kao Božjeg proroka i ne shvataju, da kroz to sami uklanjaju Božju zaštitu i vodstvo. 

Bez proročkog vodstva u razumevanju Biblije bismo mogli da prihvatimo bezbrojna različita tumačenja Božje reči! Bez te podrške kroz spise Ellen White ne bismo mogli da prepoznamo, da li je npr. Isusova priča o Avramovom krilu dokaz života posle smrti, ili samo simbolična izjava u potpuno drugom pravcu. Bez te podrške u razumevanju Biblije bi Sotona imao sva vrata prevare otvorena, pri čemu je istovremeno kraj vremena milosti neposredno pred nama!

 • Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i POKLONITE se ONOME Koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ {Otkrivenje 14,7}

Bog nije slučajno najavio da će upravo poslednja generacija Njegovog naroda dobiti podršku kroz Duh proroštva!

 • „Oni koji veruju u Hrista i drže Njegove zapovesti nisu u ropstvu Božijeg zakona; jer za one koji su verni i pokorni, Njegov zakon nije zakon ropstva, već slobode. Svako ko veruje u Hrista, svako ko se oslanja na moć vaskrslog Spasitelja, Koji je pretrpeo kaznu izrečenu prestupniku, da ga sačuva, svako ko se odupre iskušenju i usred zla kopira uzor dat u Hristovom životu, će verom u iskupljujuću žrtvu Hristovu postati učesnik Božanske prirode, i izbeći pokvarenost koja je požudom ušla u svet. Svako ko se verom pokorava Božjim zapovestima, dostići će stanje BEZGREŠNOSTI u kome je Adam živeo pre svog prestupa.“ {Ellen White: ST July 23, 1902, par. 14} 

Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 zapovesti! 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku