7 DUHOVA

Sedam Duhova iz Otkrivenja. Troje na nebu?

Onaj Koji sedi na nebeskom prestolu je jedno Biće a ne Trojstvo! Mi znamo da je Otac Vladar svega:

 • “I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše Neko. I Onaj što seđaše bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sard.“ {Otkrivenje 4,2.3}
 • Veliki Jehovah je objavio sa Svog prestola ‘Ovo je Moj ljubljeni Sin‘.“ {Ellen White: DA, p. 579.4}
 • Božji presto je na nebu, ipak, On je sa Svojim Duhom sveprisutan. On ima neograničeno znanje i lični interes u svim Svojim delima.“ {Ellen White: Education, p. 132.2 1903}
 • „Za nas nas nije esencijalno, da možemo da definišemo šta je sveti Duh. Hristos je rekao, da je sveti Duh Utešitelj, „Duh istine, koji OD Oca IZLAZI.“ Jovan 15,26. U posmatranju svetog Duha je jasno objašnjeno, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti sam od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}
 • “I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenijeh gorahu pred prijestolom, koje su sedam duhova Božjih.“ {Otkrivenje 4,5}
 • „Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od Onoga Koji jest, i Koji beše, i Koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prestolom Njegovim; I od Isusa Hrista, Koji je Svedok verni, i Prvenac iz mrtvih, i Knez nad carevima zemaljskima, Koji nas ljubi, i umi nas od grijeha našijeh krvlju svojom; {Otkrivenje 1,4.5}
 • “I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam Duhova BOŽJIH poslanih po svemu svetu.“ {Otkrivenje 5,6}
 • “Jer će se radovati kad vide kamen merački u ruci Zorovavelju onih sedam očiju GospodnjIH koje prelaze svu zemlju.“ {Zaharija 4,10}

Od Boga Oca na prestolu kao Izvoru, izlaze Njegovih 7 Duhova, koji idu ka Njegovom Sinu, Jagnjetu. Isus ih onda šalje svugde kao svetog Duha. Jagnje ima 7 rogova i 7 očiju koje predstavljaju 7 duhova. 7 rogova su svemoć i 7 očiju Božja sveprisutnost kroz Njegovog svetog Duha. Broj 7 se u Bibliji koristi kao izraz Božjeg savršenstva. 

Kada neko nešto vidi svojim očima, onda to znači da je ta osoba lično prisutna na tom mestu. Neki zastupnici Trojstva u očajnoj potrazi za dokazima uzimaju čak i ovaj opis od 7 očiju kao „dokaz“ da je sveti Duh treće „Biće“, što ne sadrži nimalo logike pošto su te oči samo deo tela od Jagnjeta! 

Osim toga da li ova konstelacija i podela svetog Duha paše jednom Božanskom Biću? Sigurno ne! 

Kada Bog opisuje nešto što Mu pripada, a nije Božansko, On se u Bibliji služi brojem 7 i 12.  On sa njima opisuje savršenstvo, a nama još jednom naglašava, da sveti Duh nije Bog. 

I time vidimo da 7 Duhova predstavlja savršenog i jednog svetog Duha, kao što 7 rogova opisuje savršenu i jednu Božju vlast. 

Isto tako i 12 plemena opisuje samo jedan Božji narod, kao što i 7 svećnjaka označavaju jednu Božju crkvu u različitim vremenskim fazama. 

Sa druge strane jedan simboličan broj opisuje samo objekte a ne pojedinačne subjekte. 

Otac i Sin nikada i nigde nisu opisani sa nekim simboličnim brojem, nego samo kao jedan Bog Otac i jedan Gospod Isus.

Dole čitamo reči koje opisuju istu konstelaciju na malo drugačiji način, ali isto govore da je Bog Otac primarni izvor svetog Duha kojeg šalje Isusu, a onda Isus ka nama.

 • Od Oca bi svetlost dolazila ka Sinu, a od Sina na grupu onih koji se mole. Zatim sam zapazila kako neka izuzetno jaka svetlost dolazi od Oca ka Sinu, a od Sina kao talas na narod pred prestolom. Međutim, samo je malo njih primilo ovu veliku svetlost.“ {Ellen White: EW 54.2}

Ako je Bog Otac primarni Izvor svetog Duha, kako i Isus predstavlja isto tako nezavisan Izvor? Isus je nezavisan Izvor svetog Duha zato što ga je u potpunosti primio od Oca:

 • „A kad dođe Utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh ISTINE, koji OD Oca IZLAZI, on će svedočiti za Mene.“ {Jovan 15,26}
 • OTAC je SVOG DUHA DAO u nemerljivim količinama SVOM SINU, i mi takođe možemo imati udeo u punini (IT) toga (ne njega).” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}
 • Sveti Duh, koji PROIZILAZI od jedinorodnog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, telo, i duh, sa savršenom Božansko-ljudskom Hristovom prirodom.” {Ellen White: Review and Herald, April 5, 1906 par. 16}

U to su verovali i naši pioniri, vođeni Biblijom i Duhom Proroštva, sve dok 1931. godine nije došao zaokret ka novoj „istini“:

 • “I čitamo dalje u Otkrivenju 1,4; 3,1; 4,5; 5,6 “Sedam Duhova koji su poslati po svoj zemlji.” Ovo je bez sumnje oznaka svetog Duha, koji je stavljen u formu da označava njegovo savršenstvo i puninu. Ali bi teško mogao tako biti opisan da je osoba. Nikada ne čitamo o sedam Bogova ili sedam Hristosa.” {Uriah Smith, RH, October 28, 1890}

Završna misao od EGW o tom izrazu:

 • “Postoje mnogi koji su duhovno u opasnoj poziciji – mnogi koji su ‘spremni da pomru.’ Otkrivatelju (Jovan) je rečeno da napiše crkvi u Sardu ‘ Tako govori Onaj što ima sedam Duhova Božjih, i sedam zvezda: znam tvoja dela, da imaš ime da si živ, a mrtav si. Straži, i utvrđuj ostale koji hoće da pomru; jer ne nađoh tvoja dela savršena pred Bogom svojim. Opominji se dakle, kako si primio i kako si čuo, i drži i pokaj se.’ Osuda stoji na onima koji su čuli istinu, primili istinu, i koji su nakon toga se ponašali kao duhovno mrtvi. ‘Opomeni se dakle’ U našem radu mi ne smemo biti uvučeni u primamljive teorije koje će dovesti do negiranja naše STARE vere u istinu koju smo čuli i zagovarali. ‘Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Ali imaš malo imena i u Sardu, koji ne opoganiše svojih haljina, i hodiće sa Mnom u belima, jer su dostojni.’ ‘Štaviše, Ja ču učiniti zavet mira s njima, to će biti večni zavet sa njima, i Ja ću ih postaviti, i umnožiti ih, i postaviti Moju Svetinju među njima zauvek. I Moj šator će biti među njima, Ja ću biti njiihov Bog i oni će biti Moj Narod.“ {Ellen White: Letter 230, 5. July 1906}

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF