LAŽNE NAUKE O BOŽJOJ PRIRODI, LIČNOSTI I IZGLEDU

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Dve paralelne forme lažne nauke:

Samo jedno stopljeno Biće ili tri Bića?

 • “Od večnosti je postojalo potpuno jedinstvo između Oca i Sina. Oni su bili dva, ali ipak ne identični. Dvojica u individualnosti, ali jedno u Duhu, srcu i karakteru.“ {Ellen White: YI, December 16. 1897 par. 5}
 • Ličnost Oca I Sina, kao i jedinstvo između Njih su opisani u 17. glavi Evanđelja po Jovanu, u Hristovoj molitvi za Njegove učenike: „ne molim se pak samo za njih, nego i za one koji Me uzveruju njihove reči radi; Da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u Meni i Ja u Tebi; da i oni u Nama jedno budu, da i svet veruje da si Me Ti poslao.“ Jovan 17,20.21 Unija koja postoji između Hrista i Njegovih učenika ne uništava ničiju Ličnost. Oni su jedno u cilju, umu, karakteru, ali ne u Osobi. Ovo je to da su Otac i Sin jedno.“ {Ellen White: MH, p. 421}
 • “Čitajte 1. Mojsijevu 1. poglavlje. Poslednje krunsko delo Božje je bilo da stvori čoveka. ‘I reče Bog, hajde da Načinimo čoveka po Našem obličju, kao što smo Mi, i da mu damo vlast’ nad stvarima koje smo stvorili. ‘I stvori Bog čoveka po Svom obličju‘ On je čoveku dao obličje ličnosti po Božjem sopstvenom obličju. ‘I stvori Bog čoveka po obličju Svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.’ Ovde je jasno definisano da Bog zaista ima Ličnost kao ljudi koje je stvorio.“ {Ellen White: Ms 171, 1904}
 • “Gospod Hristos je došao na naš svet da zastupa Boga Oca. On je predstavio Boga ne kao suštinu koja prožima prirodu, već kao Boga Koji ima Ličnost. On je bio jasna slika Božje ličnosti, i došao je na naš svet da obnovi u čoveku Božji karakter.“ {Ellen White: 19MR, p. 250 1891}
 • “Bog je poslao Svog sopstvenog Sina u obličju grešnog tela, podložnim fizičkim slabostima, kušanim u svim tačkama kao što smo mi. On je bio Sin živog Boga. Njegova Ličnost NIJE počela sa utelovljenjem u telu.“ {Ellen White: Lt 77, 3. August, 1894}

Isus je već pre dolaska na zemlju bio Sin. On ni na nebu nije bio “stopljen u Trojstvo”, niti samo u okviru spasenja manifestovani deo Trojstva, kako se od strane mnogih Trojstvenika tvrdi.

 • “Mi se nikada nećemo usuditi da špekulišemo o Božjoj Ličnosti, osim jezikom Reči (Biblije) koja predstavlja Njegovu Ličnost. Ne sme biti diskusije oko ovog pitanja da Bog ne bi pružio nedvosmisleno otkrivenje ŠTA je On koje bi uništilo onoga koji se usudi da ide na sveto tlo sa svojim spekulativnim teorijama, kao što su se neki usudili da otvore kovčeg da vide šta je u njemu njegova sila i kako se Bog manifestuje. Ljudi su pobijeni zbog njihove radoznalosti. Neka ljudska bića uzmu u obzir da nikada svojim istraživanjem ne mogu objasniti Boga. Kada otkupljeni budu čisti i oprani da pristupe u Njegovu prisutnost, oni će razumeti da sve što ima poštovanje ka večnom Bogu, nepristupačnom Bogu, ne može biti predstavljeno u slikama. Bezbedno je razmišljati o Bogu, velikom i divnom Bogu, i Isusu Hristu, savršenoj slici Božjoj. Bog (a ne Bog Trojstvo) je dao Svog jedinorodnog Sina našem svetu, da mi možemo kroz Njegov pravedni karakter videti Božji karakter. Na nebu ćemo biti u večnoj Božjoj prisutnosti.“ {Ellen White: Ms 223, 30. November 1902}
 • “Hrišćani treba da imaju na umu da Bog ima Ličnost, baš kao što Hristos ima Ličnost. Oni trebaju tako predstavljati Hristovu ličnost i ponašanje da čineći Njegova dela manifestuju Očev duh i karakter. Hristos je jasna slika Očeve Ličnosti i karaktera.“ {Ellen White: Ms 130, 27. Oktober, 1902}

Božji Prorok uči da su SAMO Otac i Sin imaju Ličnost. Oni su jedno, ali u zajednici a ne kao jedno Biće! Kako? Zato što su jedno u namerama, Duhu i karakteru. Oni su jedno u Svom svetom Duhu. Kada bi svi Troje bili taj jedan Bog, kako naša teologija od 1980. godine konačno potpuno ozakonjeno uči, to bi onda značilo da je Bog „stopljen“ tačno kao u neznabožačkim religijama! 

Ako jedan Bog „sadrži“ tri Ličnosti, onda On kao posledica takve lažne teologije može biti samo jedno Biće sa 3 različite Ličnosti koje predstavljaju samo „uloge“. Upravo to uče sotonski inspirisane neznabožačke religije kao npr. indijski „Bog“ Shiva sa više ruku ili sa puno glava kao Brahma. Ellen White jasno navodi samo dva Bića, Boga Oca i Sina Isusa. Isto tako i Stefan u Delima Apostolskim vidi u viziji jednog Boga tj. Oca i jednog Sina, a ne Troje. 

Time možemo da razumemo dublje, šta je Ellen White pod opisom u {„The Message in Revelation“, October 23, 1903} između ostalog mislila, kada je najavila manifestaciju paganskih Bogova u hrišćanskom svetu poslednjih dana. Za vreme njenog delovanja nije učena nauka stopljenog Trojstva. Deo te nauke je i nesvatljivo duboko izvrtanje Biblije u tom pravcu.

 • “I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prijestolu, I Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka.“ {Otkrivenje 5,13}
 • “Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao OD Duha Svojega.“ {1. Jovanova 4,13}

U ovom stihu čitamo da se Isusu, simbolički predstavljenom kao Jagnje, ukazuje čast i slava posebno i nezavisno od Oca Koji sedi na prestolu. Otac i Sin nisu jedan “stopljeni Bog”. Zašto nigde u Bibliji ne čitamo da sveti Duh dobija i zaslužuje čast i molitvu?  

Ne postoji ni jedno jedino mesto u Bibliji ili Duhu Proroštva koji opisuje u bilo kojoj fazi istorije, pre nastanka greha, njegovog trajanja i nakon njegovog uništenja, da je i sveti Duh dobio molitvu i obožavanje! Ali danas se to radi ne samo u harizmatickim crkvama, nego polako prodire i u Adventističku crkvu!

Kako izgleda Bog? Spiritualizam

Spiritualizam nije sa greškom napisana reč spiritizam nego je lažna filozofska doktrina o Božjoj prirodi, kao i učenje po kojem duhovi postoje mimo materije, i da su sami po sebi jedina stvarnost. Mnogi zastupnici “produbljene istine” o Trojstvu tvrde danas, da je Bog nama opisao Oca i Sina na nebu sa sličnom formom sa telom i licem, da bi imali “simboličnu predstavu” u našim ograničenim umovima. 

Spiritualizam uči da je Bog samo na zemlji kao Isus uzeo formu ljudi, a da je inače samo duhovno biće bez forme ili tela. Ti ljudi hulno napadaju opis neba u Bibliji, i sami sebe stavljaju iznad Božje volje i napadaju direktno Njega i Njegovu istinu, kao što su ranije Jevrejski sveštenici narod zaveli u idolopoklonstvo. Ova nauka je hinduističko-budističkog porekla! Biblija nam kaže potpuno jasno da i Bog Otac ima telo i lice:

 • “I Otac Koji Me posla Sam svedoči za Mene. Ni glasa Njegova kad čuste ni lica Njegova videste.“ {Jovan 5,37}
 • “I videh veliki beli prestol, i Onoga što seđaše na njemu, od Čijega lica bežaše nebo i   zemlja, i mesta im se ne nađe.“ {Otkrivenje 20,11}

Ellen White piše u svojoj već ranije citiranoj izjavi, da je videla zabrinut izraz lica na Isusu, dok je sa Svojim Ocem razgovarao o mogućnostima spasenja palog čoveka! Otac je, kao i Njegov Sin Isus imao lice i formu, po kojoj smo i mi stvoreni. Pošto u Bibliji stoji da smo stvoreni po Božjem obličju, ta nauka direktno suproti Bibliji! 

Taj način posmatranja bi u okviru dublje analize principa tog učenja doveo dotle, da su i Anđeli samo simbolički predstavljeni u tom obliku, a krajnji stadijum je hinduističko-budistička reinkarnaciona forma stopljenog anđeoskog bića bez glave, ruku i nogu. 

Ellen White je, što se tiče forme, nedvosmisleno opisala Lucifera u telesnoj formi:

 • “Njegovo čelo je bilo visoko i široko i pokazivalo je njegovu visoku inteligenciju. Njegova telesna forma je bila savršena.“ {Ellen White: 1SP 17.1}

Da li su možda i ovo čelo i telo simbolički, da bi mi kao ograničena bića mogli sebi nešto  da zamislimo? Kao da u svojoj ograničenosti ne bi mogli shvatiti ništa bez forme, iako sa druge strane znamo i shvatamo da sveti Duh nema telesnu formu! Isus je rekao `tako stoji pisano` a ne da sve tumačimo filozofski i simbolički. 

To nas je odvelo dotle, da je sada i veličina novog Jerusalima iz Otkrivenja samo simbolična, jer je nemoguće da je prestonica svemira tako velika! To prozilazi iz takvih postavki da Bog nema svu silu, ili da Mu mi određujemo šta je Njemu moguće! Neka nam Bog bude milostiv, i osvesti mnoge iskrene ali zavedene duše dok nije kasno, a tu mislim i na ogroman broj naših teologa. Bog je pri stvaranju rekao i pokazao, da smo dobili Njegovu formu bez Njegove sile i prirode! Zašto sveti Duh nije bio na savetu kada se pravio plan stvaranja ako je treće nezavisno Biće?

 • “Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po Svom obličju, kao što smo Mi.“ Mi ne uzimamo ljudske zablude nego Božju reč da je čovek stvoren po Božjem i Hristovom izgledu.“ {Ellen White: Ms 236, 5. January, 1902}

Sveti Duh naravno nema telesnu formu, jer inače na pedesetnici nebi bio izliven i stanovao u nama. Dali je taj „trojstveni“ Bog, koji sadrži Isusa kao deo sebe, pričao sa Isusom? Isus ne postoji dva puta, jednom u slepljenom Trojstvu i još jednom samostalan. To je protiv Biblije. I čovek je kao slika Boga samo jedno biće, a ne tri u jednom!

 • “Stvoreni da budu ‘obličje i slava Božja‘ (1. Korinćanima 11,7). Adam i Eva su primili zaduženja vredna njihove uzvišene sudbine. Graciozni i simetrični u formi, divni na oko, njihovo držanje je sjajilo zdravljem i svetlošću radosti i nade, u spoljašnjem izgledu su nosili obličje svog Tvorca. A ova sličnost se nije odnosila samo na spoljašnjost. Svaki deo uma i duše je reflektovao Tvorčevu slavu.” {Ellen White: Ed, p. 20, 1903}
 • “Kada je Adam izašao iz Tvorčeve ruke, nosio je fizičku, umnu i duhovnu sličnost sa svojim Tvorcem.“ {Ellen White: Ed, p. 15. 1903}
 • Pitala sam Isusa da li Otac ima formu kao i On. On je rekao da ima, ali da je ja ne mogu videti, jer, rekao je: “Ako bi jednom pogledala slavu Njegove Ličnosti, prestala bi da postojiš.” {Ellen White: EW, p. 54}
 • „On (Isus) je bio preslikana priroda Svog Oca, ne samo po crtama lica i tela, već i po savršenstvu karaktera.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1}
 • „Bog je na savetu sa Svojim Sinom napravio plan da stvore čoveka po Svom obličju.“ {Ellen White: RH, February 24, 1874 par. 3}
 • “I imaju telesa nebeska i telesa zemaljska: ali je druga slava nebeskim, a druga zemaljskim.” {1. Korinćanima 15,40}
 • “Koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim daskama nego na mesnim daskama srca. A takvo pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga ….. nego je naša vrsnoća od Boga ….  a duh oživljuje …… A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda. Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju (sada), preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.“ {2. Korinćanima 3,3-18}
 • “Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.“ {Jovan 4,24}
 • Bog je Duh; a ipak je (telesno) Biće, jer je čovek napravljen po Njegovom obličju. Kao Biće, Bog se otkrio u Svom Sinu.” {Ellen White: Education, p. 132, 1903} (Bog=Bog Otac)

Izjava da su Otac i Sin istovremeno i Duh ne znači da Oni nemaju telo!

Kao završni korak Omega otpada dolazi simbolično tumačenje cele Biblije prema bilo kojoj želji i potrebi dokaza. Tako su sada knjiga proroka Danila, statua iz Navuhodonosorovog sna, Otkrivenje i poslanica Jevrejima sa nebeskom svetinjom – samo simbolika, da bi mogli shvatiti osnovne principe bez konkretnih doslovnih najava budućnosti ili definicija otkrivenih istina. 

Sledeći korak je naravno, da je i sam kraj vremena milosti simboličan, jer se ne odnosi na nas, već na neobraćene ljude u svetu. Prema principu Spiritualizma su i 12 plemena Izraela samo simbolična a ne doslovna, da bi sebi samo mogli da zamislimo Božji narod, koji Mu se moli, i da oni u stvari nisu doslovno postojali. Svako mesto u Bibliji i Duhu Proroštva sa jasnom istinom se nazivaju „simbolikom“. Sotona nas je decentno preveo u neznabožačku religiju kao i Jevreje, koji su se na kraju u samom hramu molili Valu. 

Slično i mi činimo danas, kada se uz teološku pohvalu u celom svetu pa i kod nas u Preporodu, štampa knjiga iz Andrews-a Trojstvo (Trinity), na čijoj naslovnoj stranici stoji Druidski magijski simbol obožavanja sotone! Kako pioniri i Duh Proroštva definišu Spiritualizam tj. lažno viđenje Boga? Nasuprot današnjoj tvrdnji, da je James White odbijao samo katoličku formu Trojstva, mi možemo u njegovoj jasnoj izjavi videti da je svaku formu Trojstva odlučno pobijao! James White je u neadventističkom časopisu Day Star, koji se bavio tom tematikom napisao donji članak, iako je urednik tog časopisa imao potpuno suprotno i neispravno gledište. Isto i EGW! Bog na mnogim mestima otvara istini put:

 • “Način na koji su spiritualisti opovrgli jedinog Gospoda Boga i našeg Gospoda Isusa Hrista je tako što su koristili staru nebiblijsku trinitarijansku veru, da je Isus Hrist večni Bog, iako nemaju ni jedan stih da to podrži, dok mi imamo jasna svedočanstva u izobilju da je On Sin večnog Boga.” {James S. White: Day Star, January 24, 1846}
 • “Ekstremni pogledi o ‘Bogu u prirodi’ potkopavaju temeljne istine o Božjoj ličnosti i službi anđela. Zbunjuća masa spiritualističkih ideja zauzima mesto vere u ličnog Boga. Ja ne sudelujem ni najmanje u nekim principima koji se sada zastupaju.“ {Ellen White: Lt 271b, 18. September, 1903}
 • “Zaklinjem vas blagodaću Božjom da budete oprezni. Vama i drugim propovednicima i učiteljima Gospod kaže, ‘Ispitajte se da li ste u veri.’ Svet je pun spekulacija i lažnih teorija o Božjoj prirodi i karakteru. Neprijatelj naših duša revno radi da uvede među Božji narod prijatne špekulacije i pogrešne poglede u vezi Božje Ličnosti.“ {Ellen White: Lt 230, 2. October 1903}
 • “…Ali pošto nas je ispitivao (katehizirao, orig. eng.) o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se Jehova obratio rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o trojedinom Bogu. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {James White: RH, 6. June, 1871, 196, Rubrika: Western Tour} http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf
 • “Mi ne možemo naći reči da prikladno objasnimo skori razvoj ideja koje neki imaju. One sadrže niti panteizma (mnogoboštva tj. dodatnih „Bogova“). Te ideje su tako pomešane sa istinom da je istina poništena. Te varljive teorije predstavljaju negiranje Božje ličnosti, Hristovog pomirenja (potpune smrti) i Njegovog rada u Svetinji. One oduzimaju vitalne principe koji su nas učinili zasebnim narodom.“ {Ellen White: Ms 8, 1914}
 • “Često sam lažno optuživana da učim stvari slične spiritualizmu. Ali, pre nego što je urednik časopisa “Dnevna Zvezda” (Day Star) naleteo na tu obmanu, Gospod mi je pokazao uništavajuće efekte koji će doći na stado od strane njega i drugih, učeći spiritualističke ideje. Često sam videla ljubljenog Isusa da je osoba. Pitala sam ga da li je i Njegov Otac osoba i da li ima oblik kao On. Isus je rekao: „Ja sam identična slika Svoga Oca.“ Često sam viđala da spiritualistički pogled na ovu stvar oduzima svu slavu nebesima i da su u mnogim umovima Davidov presto, i Isusova divna ličnost izgoreli u vatri spiritualizma. Videla sam da će neki, koji su bili prevareni, i odvedeni na pogrešan put, biti dovedeni pred svetlo istine, ali će biti skoro nemoguće da se potpuno reše prevarnih moći spiritualizma. Takvi bi trebali temeljno da ispovedaju svoje grehe i ostave ih zauvek.” {Ellen White: ExV, p. 64, 1851}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku