TRI NAJVIŠE NEBESKE SILE

Original:

 • „Ali u prestupu čoveka (samo) Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {Ellen White: ST, December 12, 1895 par. 7} 
 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2} 
 • SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8} 
 • „Jasno je deklarisano u posmatranju svetog Duha, da u njegovom radu vođenja čoveka ka istini, „on neće govoriti od sebe.“  {Ellen White: AA 51.3}

U svim originalnim citatima čitamo da samo Otac i Sin nose čast i slavu, i da samo Njima pripada uzdignuće kao nebeskih Vladara. Sa druge strane čitamo da sveti Duh ne govori sam OD SEBE, i da nema znanje čak ni o tome koliko su ljudske duše koštale, što bi, kada bi zaista bio Bog, morao posedovati!

Falsifikat:

Donji „optimirani“ izrazi potpuno suprote gornjim rečima koje su u skladu sa svim ostalim citatima od EGW. Tek kroz takvu usporedbu možemo da shvatimo da te promene nisu došle slučajno:

 • „Moramo sarađivati sa tri najviše Sile na nebesima, sa Ocem, Sinom i svetim Duhom, i ove Sile će raditi kroz nas, čineći nas radnicima zajedno sa Bogom.“ {Ellen White: Special Testimonies, Series B, Nr. 7, p. 51, 1905} {Ellen White: Evangelism, p. 617} 
 • „Naše posvećenje je delo Oca, Sina i svetoga Duha. To je ispunjenje zaveta koje je Bog napravio sa onima koji se vezuju sa Njim, da stoje sa Njim, Njegovim Sinom i svetim Duhom, u svetoj zajednici. Da li ste nanovo rođeni? Da li ste postali novo biće u Hristu Isusu? Onda sarađujte sa tri velike Sile nebeske Koje rade za vas.“ {Ellen White: 7BC, p. 908.11, 1901} 
 • „Držite se tako gde tri velike nebeske Sile, Otac, Sin i sveti Duh mogu biti vaša snaga.“ {Ellen White: SW, February 23. 1904

Sami falsifikati često suprote sami sebi, jer dok se u gornjim tekstovima govoru u tri velike sile protiv greha, donji citat govori da je samo sveti Duh sila protiv greha. To se dešava jer su različiti teolozi falsifikovali njene citate, i u te tekstove su unosili različite lične poglede na ovu lažnu nauku:

Alternativno tumačenje:

U donjem nastavku ovog teksta stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da NE POSTOJE FALSIFIKATI falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada, na prvi pogled trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga sadrži jasne dokaze postojanja falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

 • Čovek može da se odupre i pobedi greh JEDINO moćnim delovanjem trećeg lica Božanstva, koje će doći sa neizmenjenom SILOM U punini Božanske moći.“ {Ellen White: DA, p. 671.2} 

Na prvi pogled gornji citat podupire doktinu o Trojstvu, no pogledajmo i sledeće citate ne bi li imali jasniju sliku:

 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18} 
 • „Ograničen ljudskom prirodom Isus nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno Lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im svetog Duha kao Njegovog zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično Onodvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. SAM ON je SVEPRISUTAN kroz Svog svetog Duha.“! {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Kada pročitamo citate, mi u prvom vidimo da samo delovanje svetog Duha omogućuje pobedu nad grehom, a u drugom da to čini sam Isus, i da Njegov sveti Duh predstavlja Njegovu Božansku silu, te time dobijamo jasan odgovor da taj tekst ne potvrđuje Trojstvo! Dole čitamo nastavak prvog citata koji nam otkriva još više detalja o sili i Isusovom Duhu:

 • „Duh je ONO što čini efikasnim ono što je najavljeno od Spasitelja sveta. Naše srce je očišćeno delovanjem Duha. Kroz Duha vernik dobija učešće u Božanskoj prirodi. Isus je dao SVOG DUHA kao Božansku SILU da bi smo pobedili sve urođene i stečene sklonosti ka grehu, i da bi Njegova crkva primila Njegov lični karakter.“ {Ellen White: DA, p. 671.2} 

Ovde nije rečeno da je Bog „Trojstvo“ ili da je sveti Duh treći Bog, nego da je on Božanska sila koju nam je Isus dao kao Svoga Duha! Mi smo već videli značenje teksta u Evangelizmu sa izrazom ‘U’, i to da je sveti Duh samo deo Oca i Sina tj. U Njima, dok SU Otac i Isus Sami TA punina Božanske moći. Izraz „treća osoba“ ili „drugi utešitelj“ u skladu sa celim tekstom samo označava da je to Isusovo prisustvo na drugi način nego u telu!

Iz tog razloga mi u nastavku citata čitamo da je taj Duh, ta u gornjem citatu navedena Božanska sila i Isusov Duh! Izraz ´treća osoba´ tj. ´drugi utešitelj´ u harmoniji sa ostatkom Božje reči govori da se Isus manifestovao na drugačiji način, a ne u telu. Ovaj citat u skraćenoj verziji vodi u pogrešnom pravcu, iako u celini predstavlja jasan dokaz istine! Isto tako smo već videli da pojam osoba znači i osobina:

 • „Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost  karakteristika. Napisano je na takav način da sam zaključio da može postojati ličnost bez telesne građe koju Otac i Sin poseduju.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr} 

Da li onda donje reči ipak znače treće nezavisno biće? Kada bi bilo tako, onda bi sveti Duh bio iznad Boga Oca i Isusa, pošto samo Njegova sila može da nam pomogne u borbi protiv greha. To bi istovremeno uništilo i samu nauku o Trojstvu, jer ono uči o „tri jednaka“ Bića.

 • „Princ sila zla može biti zadržan JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj trećoj ličnosti Božanstva, silom svetog Duha.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617}

Ko je po Ellen White zaista ta jedina sila i treća ličnost Božanstva, koja nas jedina može osloboditi iz zavisnosti grehu? To je sam Isus!:

 • Jedina odbrana od greha je Hristos U srcu kroz veru u Njegovu pravednost.“ {Ellen White: DA, p. 324} 
 • „Duh je dat kao sredstvo preporoda i bez njega Hristova žrtva bi bila beskorisna. Sile zla su jačale kroz vekove i pokoravanje ljudi ovom sotonskom ropstvu je bilo iznenađujuće. Greh je mogao biti prevaziđen JEDINO kroz službu treće osobe Božanstva, koja bi došla sa silom Božje punine. Duh čini efektivnim ono što je iskovao Iskupitelj sveta. Duhom se srce očišćava. Duhom vernik postaje deo božanske prirode. HRISTOS JE DAO SVOJ DUH KAO NEBESKU SILU, da se prevaziđu sve nasledne i stečene tendencije ka zlu i da utisne Svoj karakter na crkvu.” {Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3} 
 • „Hristos je izvor svakog ispravnog impulsa. On je JEDINI Koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prema grehu. On je Izvor naše sile ako želimo da budemo spašeni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božjeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5} 
 • „Naše stanje kroz greh je postalo natprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo JEDNA sila može prekinuti sveze zla u ljudskim srcima, a to je sila Boga kroz Isusa Hrista.“ {Ellen White: 8T, p. 291 1904

Preciznije, sveti Duh je služba i manifestacija Očeve sile kroz Isusa i Isusova sveprisutnost i proslavljeni lični život. U donjem citatu nedvosmisleno čitamo da je Hristov život ono što nam pomaže da se odupiremo grehu. Hristov život je Njegov Duh, tj. taj utešitelj sveti Duh,  kojeg mi nazivamo ´treće lice Božanstva´. 

Mi smo mogli da vidimo da sve tri Osobe žive na nebu, što treba da nam jasno pokaže da je i sveti Duh isto kao Otac i Sin živa, a ne mrtva ličnost, kao što je dr Kellogg učio u prvom stepenu otpada, pre nego što je potpuno prešao na doslovno Trojstvo u današnjoj formi. Naravno da je sveti Duh živ, jer predstavlja živu prisutnost živog Oca i Sina.

 • „Dokle god Hristov životne postane vitalna sila u našim životima NE možemo se odupreti iskušenjima koja nas okružuju iznutra i spolja.” {Ellen White: MH, p. 130} 
 • „Hristos je objavio da će posle Svog vaznesenja poslati Svojoj crkvi utešitelja kao Svoj dar, Koji će zauzeti Njegovo mesto. Utešitelj je sveti Duhduša Njegovog (Isusovog) života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Njegovim Duhom Hristos šalje uticaj pomirenja i moć koja uzima grehe.” {Ellen White: RH, 19. May 1904, par. 1} 
 • Tako i životodavna sila svetog Duha, koja proizilazi IZ Hrista, i koja je data svakom apostolu, prožima dušu, obnavlja motive i osećanja, i čak najskrivenije misli, i donosi dragocene plodove svetih dela.” {Ellen White: 3SP, p. 418, 1878}
 • „Sveti Duh je bio najveći dar koje je Otac mogao dati za uzdizanje Njegovog naroda. Duh je dat kao sredstvo novorođenja i bez ovoga žrtva Hristova bi bila beskorisna.” {Ellen White: RH, 19. November, 1908 par. 5} 
 • „Da je sveti Duh veliki Pomagač je divno obećanje. Na kakvu korist bi nam bilo da su jedinorodni Sin i Bog ponizili Sebe i izdržali kušanja zlog neprijatelja, i da su se borili sa njim celog Njegovog života na zemlji, i da je umro pravedni za nepravedne da bi ljudski rod opstao, ako Duh nije dat kao konstantno, delotvorno, preporodivo sredstvo da bi postalo efektivno ono što je za nas učinjeno od strane Iskupitelja sveta?“ {Ellen White: 3SM, p. 137.1}

Sveti Duh proizilazi po Otkrivenju iz Boga Oca ka Isusu Hristu, Koji Ga onda šalje u svemir kao Sebe, tj Svoga Duha, i Svoju Božansku silu, iako to ne možemo da shvatimo kako. Mi moramo da prihvatimo kako Božja reč govori!

 • „Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga (Oca) našeg i Spasa Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg. Budući da su nam sve Božanstvene SILE Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.“ {2. Petrova 1,1-4}
 • Sveti Duh, koji PROIZILAZI iz jedinorodnog Sina Božjeg, svezuje ljudsku dušu, telo i duh za savršenu Božansko ljudsku Hristovu prirodu.” {Ellen White: RH, 5. April, 1906 par. 16}

Mi poznanjem Boga i Hrista dobijamo obećanje i najveći dar koji Bog može dati čoveku nakon što je dao Svog Jedinorodnog Sina je Njegov Duh kojim nas oživljuje, odnosno, Njegova Božanstvena sila, da bismo i mi imali udeo u Božjoj prirodi. Ta treća ličnost je sama Božja sveprisutnost:

 • „Hristos nam kaže da je sveti Duh utešitelj, i da je utešitelj sveti Duh. ´Duh istine, kojeg će Otac poslati u Moje ime.´Ovo se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha, koji se zove Utešitelj.” {Ellen White: 14MR, p. 179} 
 • Božanski Duh, kog je Iskupitelj sveta obećao da će ga poslati je prisutnost i sila Božja (lično, a ne jednog „trećeg“ Bića).“ {Ellen White: ST, November 23, 1891} 
 • Bog nam je podario svetoga Duha, i Njemu nije moguće da nam daruje nešto veće od toga. Ovom daru ništa se ne može pridodati. Njime se sve potrebe mogu zadovoljiti. SVETI DUH JE ŽIVA BOŽJA PRISUTNOST (lično); ako se dovoljno ceni, on je izvor hvale i zahvaljivanja koji će zauvek teći u večni život. Darovanje Duha predstavlja zavet milosti.“ {Ellen White: ST, 7. august 1901}

Pošto su Otac i Sin kroz Svoga Duha prisutni na svakom mestu, da li sveti Duh onda nije prisutan na nebu? Da li on nije prisutan na našem krštenju, ako predstavlja način manifestacije Boga i Hrista?

 • „Otac, Sin i sveti Duh, beskonačne i sveznajuće Sile primaju samo oni koji zaista uđu u bliski odnos sa Bogom. Oni su prisutni na svakom krštenju, da prihvate kandidate koji su ostavili svet i primili Hrista u hram svoje duše.“ {Ellen White: 6BC, p 1075.5}

U narednim stihovima čitamo da je pored Oca i sam Isus prisutan u nama, i da je time sam On sveti Duh. To ne znači da postoje dva sveta Duha, nego da taj sveti Duh proizilazi iz Oca, i preko Sina ide u ceo svemir ali i u naša srca. Drugačije gledište bi značilo da nam sam Isus „ne“ daje tu snagu, uprkos tome što lično On kuca na vrata našeg srca. Kada je On prisutan U našem srcu, onda nam On naravno daje i silu kroz Svog svetog Duha.

 • „A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji U vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos U vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi U vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj Koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi U vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • „Jedina sila protiv zla je Hristovo delovanje U srcu.“ {Ellen White: DA, p. 324} 

Bog Otac je Svog Sina Isusa, nakon što Ga je podigao iz groba, poslao ponovo, ovaj put kao Njegovog svetog Duha, da nam kroz vođstvo iznutra omogući pobedu nad grehom:

 • „Vama najpre Bog podiže Sina Svojega Isusa, i POSLA Ga da vas (iznutra) blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.“ {Dela Apostolska 3,26}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku