KO RAZGOVARA SA NAMA?

Ko je U nama?

Ellen White opisuje Isusa i Njegovu sveprisutnost u nama kao svetog Duha:

 • „Hristos čeka da udahne Svoj Duh U učenike i da im da inspiraciju Svog posvećujućeg Duha i da prenese vitalni uticaj od Sebe na Svoj narod.” {Ellen White: Signs of the Times, October 3, 1892 par. 4}
 • „Hristos je formiran U nama i Svojim Duhom On ispunjava obećanje, – „Nikada vas neću ostaviti, niti odbaciti.“ – ” {Ellen White: Signs of the Times, Sep. 27, 1899 par. 9}
 • „Proučavajte sedamnaestu glavu jevanđelja po Jovanu i naučite kako da živite Hristovu molitvu. On je Utešitelj. On će počivati U vašim srcima, čineći vašu radost potpunom.” {Ellen White: Review and Herald, January 27, 1903}
 • „On će doći ne samo na jedan dan, jer kaže: – „Useliću se U njih, i živeću U njima… i oni će biti Moj narod.“ „Pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove.“ (2. Korinćanima 6,16; Mihej 7,19) Njegovo prisustvo očistiće i posvetiti dušu, da bi mogla postati svetim hramom Gospodnjim i ´stanom Božjim U Duhu´ (Efescima 2,21,22).“ {Ellen White: Desire of Ages, p. 161}
 • „Avigejina pobožnost, kao mirisni cvet, nesvesno se širila na njeno lice, u reči i dela. Duh Sina Božjeg je počivao U njenoj duši.” {Ellen White: Signs of the Times, October 26, 1888 par. 7}
 • Hristos ih privlači Sebi nevidljivom silom! On je svetlost života i On ih ispunjava Svojim ličnim Duhom“! {Ellen White: RH, 26. March 1895}
 • „Kada Božji narod zauzme poziciju da su oni hram svetog Duha, Samog Hrista Koji obitava U njima, oni će Ga tako jasno objaviti u duhu, rečima i delima, da će biti nepogrešiva razlika između njih i sotoninih sledbenika.“ {Ellen White: 3SM, p. 211, 14. July 1902
 • Hristos je bio Duh istine! Svet neće da sluša Njegove molbe! Ali učenici u Njemu vide Put, Istinu i Život! I oni će imati Njegovo prisustvo U njima.“! {Ellen White: SW, Oct. 25,1898}
 • „Učitelj mora biti kršten svetim Duhom. Tada će um i DUH HRISTOV biti U njemu i on će ispovedati Hrista u duhovnom i svetovnom životu.” {Ellen White: RH, February 9, 1892 par. 21}

Ko kuca na vrata našeg srca i govori Svojoj crkvi kao sveti Duh?

 • Ko je, osim Isusa Hrista, Svojim svetim Duhom i nebeskom silom, vodio pero svetih istoričara koji su predstavili svetu dragocene zapise govora i dela Isusa Hrista?“ {Ellen White: Manuscript Releases Volume 2, p. 14, 1892}
 • „Sedoh s Ocem Svojim na prestolu Njegovu. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 3,21.22}

Duh govori poruku 7 crkava. Ko im se zaista lično obraća?

 • „I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se videh sedam svijećnjaka zlatnih, i usred sedam svećnjaka kao Sina Čovječijega.“ „bijah mrtav i evo sam živ“ „Napiši dakle što si vidio, i šta je, i šta će biti potom“ „Tajna sedam zvezda koje si vidio na desnici Mojoj, i sedam svećnjaka zlatnih: sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava“ „Anđelu Efeske crkve napiši: tako govori Onaj što drži sedam zvezda u desnici Svojoj, i što hodi posred sedam svećnjaka zlatnih.“ {Otkrivenje 1,12.18.19.20+2,1}

Da li se sam Isus obratio 7 crkava? Po Otkrivenju potpuno jasno da! Samo Otkrivenje nosi ime „Otkrivenje Isusa Hrista“! Drugi stihovi iste knjige produbljuju istinu da se sveti Duh obratio 7 crkava, i jasno potvrđuju da je Isus istovremeno i sveti Duh. Isus govori lično u Otkrivenju, kada govori sveti Duh!

 • „A vama govorim“ „Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 2, 24.29}
 • „Evo ću doći brzo….Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 3,11.13}
 • „Evo stojim na vratima (našeg srca) i kucam: ako ko čuje glas Moj (Isus) i otvori vrata, ući ću k njemu (u nas kao sveti Duh) i večeraću s njime, i on sa Mnom“ {Otkrivenje 3,20}

Sve ove jasne reči nam pomažu da shvatimo da sam Isus govori kao sveti Duh, i da su sledeće reči u Bibliji opisale ono što je sam Isus rekao Svojim Duhom. Po Bibliji je Isus Onaj Koji nas poziva tj. daje nam dobrovoljan zadatak u delu. Isus je taj sveti Duh Koji je pozvao apostole da odvoje Varnavu i Savla, i Hristos je Onaj Koji govori crkvi, kada sveti Duh govori!

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti DUH ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Ebelfelder 1905
 • „A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh sveti: odvojte mi Varnavu i Savla na djelo na koje ih pozvah.“ {Dela Apostolska 13.2} 

Poslednje reči gornjeg stiha “i Duh sveti im ne dade” glase u velikom broju preciznije i bliže originalu prevedenih Biblija u svetu kao npr. i u citiranoj hrvatskoj Bibliji „Isusov Duh ne dade“ ili u Nemačkoj Bibliji Eberfelder 1905 zato što sveti Duh nije nezavisno biće, nego Isusov Duh, tj. da je sveti Duh sam Isus, svesno prisutan na drugi način. 

Prema Bibliji je Isus pozvao učenike. Isus govori  u Otkrivenju i kao sveti Duh. 

 • „Gospod Bog nebesa je naš Vođa. On je Vođa Kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, KROZ Koga komunicira sa svetom.” {Ellen White: S.D.A. Bible Commentary Vol. 1, p. 1117-8, 1903}
 • „I čekala sam da mi se sveti Duh obrati…Osetila sam da sam u Isusovom prisustvu…Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: Manuscript Releases Volume 11, p. 326, 1896}

Ko je u našim srcima? Sveti Duh. Ko je on? Sam Isus Koji kuca na vrata naših srca i ulazi u nas. Zašto se ovo kucanje odnosi samo na današnje vreme prisustva svetog Duha u nama, a ne na vreme Njegovog samog dolaska? Zato što je tada vreme milosti završilo. 

U današnje vreme je Isus na nebu, i zato to kucanje može doći samo od sveprisutnog svetog Duha, pošto On kuca istovremeno na vratima svakog srca na celoj zemlji! 

Pošto Isus potpuno jasno kaže da je On Taj Koji kuca predstavlja najdublju potvrdu, da je Njegov sveti Duh lično On odvojen od Njegovog nebeskog tela. 

 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}
 • Sveti Duh je lično On, ODVOJEN od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On (sam Isus) je kroz Svog svetog Duha LIČNO sveprisutan“! {Ellen White: Manuscript Release, V. 14, p. 23, 1883}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku