REČ GODHEAD – BOŽANSTVO = BOG?

Falsifikat iz ruku dr LeRoy Froom-a:

 • Božanstvo (Godhead) je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i sveti Duh, su se predali na izvršenje plana spasenja. Da bi se plan u potpunosti sproveo u delo, odlučeno je da se Hristos morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?  Naš Bog je učinio sve za nas, bez mogućnosti da učini još više. Kroz Isusa je dao SVE nebeske resurce, da bi plan spasenja čoveka bio potpun. Kroz to vidimo Njegovu ljubav.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1, 1901 par. 10}

U gornjem „restilizovanom“ citatu, koji služi kao „dokaz“ Trojstva, možemo da vidimo zloupotrebu reči Godhead tj. Božanstvo, koja označava samo osobinu jednog Božanskog Bića a ne ime trojedinog Boga. 

Original:

 • „Jer što se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i Božanstvo (Godhead), da nemaju izgovora.“ {Rimljanima 1,20}
 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead. On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove Ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907}

Dr LeRoy Froom:

 • „Mogu li da dam jedno iskreno priznanje? Kada su me, negde između 1926. i 1928. naše vođe pitale da održim seriju predavanja na temu svetog Duha, kojim bih pokrio severno američku uniju propovedničkih instituta 1928. našao sam da, osim neprocenjivih uputa iz Duha Proroštva, praktično nije postojalo ničega u našoj literaturi koje bi poduprlo Bibliju na ovom ogromnom polju. Nije bilo prethodnih knjiga na ovu temu u našoj literaturi.” {Dr. LeRoy Edwin Froom: Movement of Destiny, page 322-324, 1971}

Koje je to „lažno učenje“ o Bogu uklonjeno? Sigurno ne današnja nauka o Trojstvu, pošto je ona ostala, nego stara suprotna istina, koja je pregažena. Dr LeRoy Froom je u svojoj knjizi ´Movement of Destiny´ sam napisao da je 1926-1928 „argumente“ za nauku o Trojstvu morao da traži u drugim crkvama, jer u našoj literaturi nije stajalo ništa o tome:

 • „Sledeći neizbežan korak je bio da naše nauke budu „uniformisane“. To je zahtevalo korekture naše STANDARDNE literature i uklanjanje delova koje sadrže i uče „pogrešne“ nauke o Bogu.“ {Dr. L. Froom: Movement Of Destiny p. 422, 1971}

Knjiga Evangelizam:

U donjem tekstu stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada, na prvi pogled trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga sadrži jasne dokaze postojanja falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni:

 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.” {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Sveti Duh je lično On (Isus), odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On je sveprisutan kroz Svog Svetog Duha.“ {Ellen White: Letter 119, 1895.18}

Da li je možda Sveti Duh prisutan kroz svog Svetog Duha, ukoliko se ove reči ne bi odnosile na samog Isusa, kako tvrde trojstvenici? Tada bi postojala dva Sveta Duha.

 • „Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i JEDNOG Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905}

Knjiga “Evangelizam” koja na prvi pogled sadrži neosporive dokaze za Trojstvo, nosi izjave Duha Proroštva izvađene iz konteksta, koje formiraju drugačiji smisao. Samo kompletna slika svih izjava od Ellen White može doneti sigurnost u ispravnost neke nauke, što u ovoj knjizi nije slučaj. 

Ova na ostalim područjima dobra kompilacija citata, nastala je tek oko 20 godina nakon smrti Ellen White pod vođstvom dr LeRoy Froom-a, koji je svim silama radio na dokazivanju Trojstva i bio od Generalne Konferencije zvanično zadužen da istraži upravo to pitanje. Dr Froom je otvoreno napisao da je uklonio stare i besmislene adventističke nauke, koje su nas u svetu činile smešnim! Donja izjava Duha Proroštva u kojoj stoji izraz “punina Božanstva”, se upotrebljava kao glavni dokaz za postojanje Trojstva, jer dotiče Svetoga Duha i termin Božanstvo:

 • „Otac JE sva telesna punina Božanstva”
 • „Sin JE sva punina ispoljenog Božanstva”
 • „Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva” {Ellen White: Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. 1905 and Evangelism, pp. 614, 615}

Ali ako ovaj tekst pročitamo pažljivije, videćemo da su u okviru ove titule prisutne fundamentalne razlike, i to:

 • Otac i Sin SU PUNINA Božanstva = IS the Fulness of the Godhead. 
 • Sveti Duh je U PUNINI tog Božanstva = IN the Fulness of the Godhead.

Sumirajmo sada indirektnu poruku ovo izjave: Otac JE Božanski vladar, Sin JE Božanski vladar, Sveti Duh je U tom Božanskom vladaru, dakle u Ocu i u Sinu, i time sam nije Božansko Biće kao Otac i Sin. Ako nešto proizilazi od nečega, onda kao prvo mora biti već u tome, isto kao što se izvorska voda već nalazi u svom izvoru, da bi iz njega mogla da izađe. Ovde NE stoji da su svi Troje ta punina Božanstva, što bi u slučaju Trojstva moralo da bude.

Kada bi Trojstvo bilo istinito, onda bi moralo da stoji da su svi Troje a ne samo Sveti Duh U punini Božanstva, gde bi onda Bog značilo spoj tri osobe, što je panteizam – naša nauka usvojena 1981. godine. Mi smo jasno videli da je Otac to Božansko Biće, da je Sin to Božansko Biće, Koja nisu jedno i ne predstavljaju Trojstvo! Tu ne piše da su Otac i Sin Božanstvo, nego da je Svaki ponaosob Božanstvo – Božansko Biće. Ovaj citat je još jedan dokaz da Sveti Duh proizilazi iz Oca i Sina, te da nije treće Božansko Biće. Izraz Božanstvo – Godhead tj. Divinity označava karakteristiku i ne znači Bog. 

U rečnicima na većini jezika stoji, da izraz ‘Godhead’ ne označava broj ili biće nego Božansku prirodu tj. Božanske osobine (Divinity). Budući da u gornjem citatu jasno stoji da su i Otac i Sin svaki posebno Godhead, kroz besmisleno tumačenje da izraz Godhead znači Trojstvo, značilo bi da postoje tri Trojstva! Otac je otelovljena punina Božanstva. On je nevidljiv za nas smrtnike. Jedini način da poznamo Boga i Njegovo Božanstvo je kada se On manifestuje. Hristos je nasledio Božanstvo od Svog Oca i zato je On „sva punina Božanstva koja se manifestuje. Sva punina koja je u Sinu Božijem je Njegovo, nebeskim rođenjem stečeno pravo i nasleđe. (Jevrejima 1,4) Ova Božanska punina obitava u Hristu jer je to ugodno Ocu. (Kološanima 2,9; 1,19) Hristos je posedovao Božanskim rođenjem slavu Svoga Oca. (Jevrejima 1,3; Jovan 1,14;2. Korinćanima 4,6)

 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead (osobine tj. karakteristike). On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove Ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907}
 • Božanska ljubav manifestovana prema palom ljudskom rodu kroz žrtvu Njegovog ljubljenog Sina, zadivila je anđele. “Jer Bogu toliko omilje svet da i Sina Svojega jedinorodnog dade da svako ko u Njega uzveruje nikada ne umre, već da ima život večni.” Sin je bio svetlost Božije slave, i jasna slika Njegove Ličnosti. On je posedovao nebesku izvanrednost i veličinu. Bio je jednak Bogu. Ocu je bila ugodno da u Njemu obitava sva punina.” {Ellen White: 2SP, p. 38}

I u samoj Bibliji izraz `Godhead` predstavlja osobinu i titulu:

 • „Jer što se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i Božanstvo (Godhead), da nemaju izgovora.“ {Rimljanima 1,20}
 • „Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.“ {1. Korinćanima 11,3}

Reč ´Head´ – glava, kao deo reči ‘Godhead’ znači titulu Božanskog vladara, Koji je glava celom svemiru! Donji stih još jednom produbljuje ovu činjenicu i naglašava da je Bog Otac glava i Svom Sinu! Na Jevrejskom jeziku u jevrejskoj Bibliji kao originalna reč za ´Božanstvo´ tj. ´Godhead’ stoji reč ´Elohut´. A ta reč je pridev a nikako imenica, i opisuje Božju osobinu. Ta osobina je ´Božanstvo tj. Božanstvenost´, kao što je analogno tome čovekova osobina ´ljudskost´ i opisuje karakteristike karaktera bez definicije ostalih područja, i ne predstavlja imenicu „čovek“. 

Kada je jedan dobar čovek pun ljubavi prema drugima, onda mu dajemo pridev humanosti. Isto tako osobina Božanstven označava i potvrđuje Njegove karatkeristike neshvatljivo duboke moći, sile, ljubavi i milosti! Jedan čovek u većini slučaja nije humanista, ali je uvek bez alternative čovek, i ne može da ima Božanske osobine. Jedno biće koje nije Bog, ne može da bude „punina Božanstva – Godhead“. Zato i Sveti Duh nije Godhead, nego je U Godhead Oca i Sina, Koji su njegov Izvor u celom svemiru. Jedan duh ne može imati svog duha. Zato smo ispunjeni puninom Božjom, jer je sam Isus Svojim Svetim Duhom u nama:

 • „Da se Hristos useli verom U srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni; Da biste mogli razumeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina, i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.“ {Efescima 3,17-19}
 • „A nama je Bog otkrio Duhom Svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečjega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg. A mi ne primismo Duha ovoga sveta, nego Duha koji je IZ Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga“ {1. Korinćanima 2,10-12}

Dok je Isus bio na zemlji, u Njemu se nalazila sva punina Božanstva Njegovog Oca:

 • „Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.“ {Kološanima 2,9}
 • „Jer Bog beše U Hristu, i svet pomiri sa Sobom ne primivši im greha njihovih, i metnuvši u nas reč pomirenja.“ {2. Korinćanima 5,19}

Da li se jedno Božansko Biće daje od Boga Oca Njegovom Sinu u neograničenoj punini? Zar od Boga proizilazeći Duh nema neograničenu puninu Božanske moći? Da li jedan zemaljski otac daje svog zemaljskog sina jednoj drugoj osobi, i pri tome u neograničenoj punini? U donjem citatu vidimo još više da je Sveti Duh Božja sila, koja proizilazi iz Oca i Sina i predstavlja Njihovu moć i prisustvo:

 • „Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva, da bi manifestovao silu nebeske milosti svakome koji prihvata i veruje u Hrista kao ličnog Spasitelja.“ {Ellen White: SpT, Series B, No. 7, pp. 62, 63. 1905} {Ellen White: Evangelism, pp. 614, 615}
 • „A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos U vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi u vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • „Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva,…” {Ellen White:  BTS, March 1, 1906}

Sveti Duh se nalazi U Isusovoj punini Božanstva, i to pokazuje da je Sveti Duh deo Oca i  Isusa! Otac je utelovljena punina Božanstva, i On za nas smrtne ljude nije vidljiv. Jedini način da poznamo Boga je, kada se Njegovo Božanstvo manifestuje. Isus je Svoje nebesko Božanstvo nasledio od Oca pre stvaranja svemira, i zato je je i On potpuna punina Božanstva, koja se manifestovala pred ljudima. Ta Očeva punina živi u Hristu jer je Bogu Ocu to ugodno.

 • „Jer bi volja Očeva da se U Njega useli sva punina.“ {Kološanima 1,19}
 • „Jer U Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.“ {Kološanima 2,9} 

Ako Godhead znači Trojstvo, kako se onda u Hristu nalazi punina Trojstva telesno? Godhead ne znači Trojstvo, nego Božanska priroda i Ellen White nikako nije izjavila da se u Hristu nalazi punina Trojstva telesno! Naime, ovi stihovi potvrđuju izjave Ellen White gde je napisala da su Otac i Sin punina Božanstva i da, kada Bibija kaže da u Isusu živi punina Božanstva, to znači da lično Bog Otac, Svojih Duhom živi u Isusu.

 • „Otac je dao SVOJ Duh bez mere Svome Sinu, i mi takođe možemo dobiti tu puninu.“ {Ellen White: GC, p. 477}

Šta je još potrebno da bi smo razumeli staru istinu? Ova jasna istina koju smo mogli da vidimo u gornjim citatima nam pomaže da shvatimo šta zaista znači i donji citat:

 • Večno Božanstvo – Otac, Sin i Sveti Duh – je uključeno u delo koje zahteva davanje sigurnosti ljudskom rodu,…Spojivši nebeske sile sa ljudskim oni mogu kroz nebesku podršku dobiti efikasnost i učešće u Božanskoj prirodi i postati radnici zajedno sa Hristom.“ {Ellen White: UL 148.4}

Izraz „Eternal Godhead – the Father, the Son and the Holy Ghost“ ne označava niti jedno spojeno Božanstvo od tri osobe niti tri Božanska bića. Ova reč predstavlja pridev ‘večno Božanstvo’ Oca Sina i Svetoga Duha, a ne imenicu, i opisuje Božanske osobine kao što su ljubav i milost Oca, Sina i iz Njih proizilazećeg Svetog Duha. Ako Sveti Duh proizilazi od Oca i Sina, onda naravno ima Božanske a ne ljudske ili nežive osobine, i može samo da nam prosledi Božju ljubav i milost. U ovom citatu stoji samo manje precizan opis prideva Godhead koji je u ostalim citatima dublje objašnjen, gde smo videli da ´Bog Otac JE Božanstvo´, da ´Isus Sin JE Božanstvo´ i da  ´Sveti Duh je U tom Božanstvu Oca i Sina´.

 • Hristos nije prestao da bude Bog kada je postao čovek. Iako se ponizio u ljudskost, Božanstvo (Godhead) je još uvek bilo Njegovo. Samo Hristos je mogao predstaviti Oca čovečanstvu, i učenici su imali privilegiju da gledaju ovo predstavljanje preko tri godine.” {Ellen White: DA 663.5}

Godhead-Božanstvo je kao pozicija i dalje pripadalo Hristu i nakon Njegovog utelovljenja. Da li je možda jedno Trojstvo pripadalo Hristu i nakon Njegovog utelovljenja?

 • „Hristos je u Svom Božanstvu (Godhead) zasijao kada je izašao iz grobnice i ustao pobednički nad smrti i grobom.” {Ellen White: ST May 30, 1895. TA 209.4}

Da li je Isus zasijao u Svom Trojstvu, ili možda Godhead ipak ne znači Trojstvo ili Biće Bog? Godhead kao pridev označava u zavisnosti od konteksta Božansku prirodu, status ili samo osobine, koje kao dar mogu dobiti čak i ljudi:

 • „Kada su se u poniznosti potčinili oblikujućem uticaju Svetog Duha, primili su puninu Božanske prirode (Godhead) i bili su oblikovani po Božanskom obličju.” {Ellen White: AA 49.3}
 • „Kroz saučesništvo u Božanskoj prirodi i mi možemo stajati čisti, sveti i neokaljani. Božanska priroda – Godhead nije učinjena ljudskom i ljudskost nije postala Božanstvo mešanjem dve prirode zajedno. Hrist nije posedovao istu grešnu, iskvarenu, palu nevernost koju mi imamo, jer onda On ne bi mogao biti savršena žrtva.” {Ellen White: Manuscript 94, 1893. Manuscript Releases, Vol. 6, pp. 110-112}

Da li se možda Trojstvo utelovilo? Da li je možda Trojstvo bilo pomešano sa ljudskom prirodom? Prava istina je da je Isusova Božanska bezgrešna priroda (Godhead), Njegova Božanska Ličnost, bila pomešana sa Njegovom ljudskom prirodom na zemlji! Kada bi Sveti Duh bio punina Božanstva – Godhead, koje pristalice Trojstva uzimaju za dokaz, onda bi proilazilo da je sam Sveti Duh “punina Trojstva“, i time ono samo Trojstvo! No, dublja analiza prevoda Evangelizma pokazuje ne samo da je u njega stavljena reč Trojstvo koja ne postoji ni u jednom citatu Ellen White, već da se i ‘Godhead’ prema potrebi prevodi drugačije na naš jezik, tj. na jednom mestu jedan “trojstveni“ Bog, a na drugom jedan Bog Otac. Reč Trojstvo, koje kao podnaslov stoji na internet stranicama ‚whiteestate.org’, Ellen White nikada nije napisala! Da li je dr Froom i na drugim područjima napadao pravu istinu? 

On je 1957. u knjizi „Pitanja Doktrine“ – „Questions on Doctrine“ godine napisao, da je pomirenje završeno krroz Isusovu žrtvu za nas. Ovo je bio sudar kalvinističke i adventističke teologija. Koja je od njih zdrobljena u prašinu? Naravno adventistička!  Ako je ceo proces pomirenja završen na Njegovom smrću, Isusovo posredovanje u nebeskoj svetinji opisano u poslanici Jevrejima postaje besmisleno. Ako bi sve bilo završeno Isusovom žrtvom za nas, onda bi smo bili spašeni unapred, i time bi dobili poruku, da nam nije potrebna borba protiv greha! I upravo to uče Kalvinisti. I ne samo to, nego i da je kraj vremena milosti samo simboličan, jer je „nemoguće“ potpuno ostaviti greh. Da li je Ellen White najavila taj napad na istinu iz poslanice Jevrejima?

 • „Mi ne možemo naći reči da prikladno objasnimo razvoj ideja koje neki imaju. One sadrže niti panteizma. Te ideje su tako pomešane sa istinom da je istina poništena. Te varljive teorije predstavljaju negiranje Božje Ličnosti, Hristovog pomirenja i Njegovog rada u Svetinji. One oduzimaju vitalne principe koji su nas učinili zasebnim narodom.“ {Ellen White: MS 8, 1914, Part 32}

I nauka o Adamovoj prirodi Isusa na zemlji je isto došla od strane dr Frooma, koja potpuno suproti istini koju je napisala Ellen White:

 • „Hristovo telo i priroda u utelovljenju su bili drugačiji nego naši. On je bio izuzet od našeg genetskog nasleđa i uzeo je samo nepogrešivu Adamovu prirodu, kao što je bila pre pada.“ {Dr. LeRoy Froom; Questions of Doctrine, p. 383, and heading, p. 650}

Ellen White:

 • „On je na Sebe samog uzeo bolesnu, palu, uniženu i grehom zatrovanu prirodu.“ {Ellen White: YI, 20. December 1900} „He took upon himself fallen, suffering human nature, degraded and defiled by sin.“

Nick Ionashku – Froomism video (english):

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku