TROJSTVO?

  • „A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista.” {Jovan 17,3}
  • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, OD Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, KROZ Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
  • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} „The people come unprepared for the visitation of God’s holy Spirit.”
  • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18} „We want the holy Spirit, which is Jesus Christ.”

Trojstvo je nauka koju je u hrišćanstvo uneo “obraćen” car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time je stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “Boga” sunca! 

Jeden od navažnijih pionira J.N. Andrews je o pitanju Trojstva dao jasnu izjavu:

  • “Doktrina o Trojstvu je prihvaćena na savetu u Nici 325-te godine. Ova doktrina uništava Božju ličnost i ličnost Njegovog Sina Isusa Hrista našeg GospodaSramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu posrami.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}

Sama katolička crkva potvrđuje, da Trojstvo nije biblijska nauka, i da nije postojalo među apostolima, nego da je uneseno u hrišćanstvo u tek u 4. veku:

  • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: First Edition 1967, Vol. XIV, p. 299}
  • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Vera u Trojstvo – Trio sa lažnim trećim „bogom“ (sveti Duh Trojstva) predstavlja direktni prekršaj prve zapovesti, koja nas poziva da se molimo samo pravom Bogu. U celoj Bibliji ne postoji reč Trojstvo! Za svetog Duha u Bibliji stoji samo izraz Božji Duh i Isusov Duh, a nigde ne stoji izraz „Bog“ sveti Duh.

Sveti Duh je po Biblji samo manifestacija Boga Oca i Sina u nama, kao Njihova lična i svesna sveprisutnost. U Bibliji stoji i izraz ljudski duh, koji nije neko drugo biće nego deo svakog čoveka. Sam Lucifer se sakrio iza imena „bog“ sveti Duh (Trojstva), da bi hrišćane zaveo da ga obožavaju.

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava.