KAKO IZGLEDA BOG? SPIRITUALIZAM

Spiritualizam nije sa greškom napisana reč spiritizam nego je lažna filozofska doktrina o Božjoj prirodi, kao i učenje po kojem duhovi postoje mimo materije, i da su sami po sebi jedina stvarnost. Mnogi zastupnici “produbljene istine” o Trojstvu tvrde danas, da je Bog nama opisao Oca i Sina na nebu sa sličnom formom sa telom i licem, da bi imali “simboličnu predstavu” u našim ograničenim umovima. 

Spiritualizam uči da je Bog samo na zemlji kao Isus uzeo formu ljudi, a da je inače samo duhovno biće bez forme ili tela. Ti ljudi hulno napadaju opis neba u Bibliji, i sami sebe stavljaju iznad Božje volje i napadaju direktno Njega i Njegovu istinu, kao što su ranije Jevrejski sveštenici narod zaveli u idolopoklonstvo. Ova nauka je hinduističko-budističkog porekla! Biblija nam kaže potpuno jasno da i Bog Otac ima telo i lice:

 • “I Otac Koji Me posla Sam svedoči za Mene. Ni glasa Njegova kad čuste ni lica Njegova videste.“ {Jovan 5,37}
 • “I videh veliki beli prestol, i Onoga što seđaše na njemu, od Čijega lica bežaše nebo i   zemlja, i mesta im se ne nađe.“ {Otkrivenje 20,11}

Ellen White piše u svojoj već ranije citiranoj izjavi, da je videla zabrinut izraz lica na Isusu, dok je sa Svojim Ocem razgovarao o mogućnostima spasenja palog čoveka! Otac je, kao i Njegov Sin Isus imao lice i formu, po kojoj smo i mi stvoreni. Pošto u Bibliji stoji da smo stvoreni po Božjem obličju, ta nauka direktno suproti Bibliji! 

Taj način posmatranja bi u okviru dublje analize principa tog učenja doveo dotle, da su i Anđeli samo simbolički predstavljeni u tom obliku, a krajnji stadijum je hinduističko-budistička reinkarnaciona forma stopljenog anđeoskog bića bez glave, ruku i nogu. Ellen White je, što se tiče forme, nedvosmisleno opisala Lucifera u telesnoj formi:

 • “Njegovo čelo je bilo visoko i široko i pokazivalo je njegovu visoku inteligenciju. Njegova telesna forma je bila savršena.“ {Ellen White: 1SP 17.1}

Da li su možda i ovo čelo i telo simbolički, da bi mi kao ograničena bića mogli sebi nešto  da zamislimo? Kao da u svojoj ograničenosti ne bi mogli shvatiti ništa bez forme, iako sa druge strane znamo i shvatamo da sveti Duh nema telesnu formu! Isus je rekao `tako stoji pisano` a ne da sve tumačimo filozofski i simbolički. 

To nas je odvelo dotle, da je sada i veličina novog Jerusalima iz Otkrivenja samo simbolična, jer je nemoguće da je prestonica svemira tako velika! To prozilazi iz takvih postavki da Bog nema svu silu, ili da Mu mi određujemo šta je Njemu moguće! Neka nam Bog bude milostiv, i osvesti mnoge iskrene ali zavedene duše dok nije kasno, a tu mislim i na ogroman broj naših teologa. Bog je pri stvaranju rekao i pokazao, da smo dobili Njegovu formu bez Njegove sile i prirode! Zašto sveti Duh nije bio na savetu kada se pravio plan stvaranja ako je treće nezavisno Biće?

 • “Potom reče BogDa načinimo čoveka po Svom obličju, kao što smo Mi.“ Mi ne uzimamo ljudske zablude nego Božju reč da je čovek stvoren po Božjem i Hristovom izgledu.“ {Ellen White: Ms 236, 5. January, 1902}

Sveti Duh naravno nema telesnu formu, jer inače na pedesetnici nebi bio izliven i stanovao u nama. Dali je taj „trojstveni“ Bog, koji sadrži Isusa kao deo sebe, pričao sa Isusom? Isus ne postoji dva puta, jednom u slepljenom Trojstvu i još jednom samostalan. To je protiv Biblije. I čovek je kao slika Boga samo jedno biće, a ne tri u jednom!

 • “Stvoreni da budu ‚obličje i slava Božja‚ (1. Korinćanima 11,7). Adam i Eva su primili zaduženja vredna njihove uzvišene sudbine. Graciozni i simetrični u formi, divni na oko, njihovo držanje je sjajilo zdravljem i svetlošću radosti i nade, u spoljašnjem izgledu su nosili obličje svog Tvorca. A ova sličnost se nije odnosila samo na spoljašnjost. Svaki deo uma i duše je reflektovao Tvorčevu slavu.” {Ellen White: Ed, p. 20, 1903} 
 • Pitala sam Isusa da li Otac ima formu kao i On. On je rekao da ima, ali da je ja ne mogu videti, jer, rekao je: “Ako bi jednom pogledala slavu Njegove Ličnosti, prestala bi da postojiš.” {Ellen White: EW, p. 54}
 • “Kada je Adam izašao iz Tvorčeve ruke, nosio je fizičku, umnu i duhovnu sličnost sa svojim Tvorcem.“ {Ellen White: Ed, p. 15. 1903} 
 • „On (Isus) je bio preslikana priroda Svog Oca, ne samo po crtama lica i tela, već i po savršenstvu karaktera.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} 
 • „Bog je na savetu sa Svojim Sinom napravio plan da stvore čoveka po Svom obličju.“ {Ellen White: RH, February 24, 1874 par. 3}
 • “I imaju telesa nebeska i telesa zemaljska: ali je druga slava nebeskim, a druga zemaljskim.” {1. Korinćanima 15,40}
 • “Koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim daskama nego na mesnim daskama srca. A takvo pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga ….. nego je naša vrsnoća od Boga ….  a duh oživljuje …… A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda. Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju (sada), preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.“ {2. Korinćanima 3,3-18}
 • “Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.“ {Jovan 4,24}
 • Bog je Duh; a ipak je (telesno) Biće, jer je čovek napravljen po Njegovom obličju. Kao Biće, Bog se otkrio u Svom Sinu.” {Ellen White: Education, p. 132, 1903} (Bog=Bog Otac) 

Izjava da su Otac i Sin istovremeno i Duh ne znači da Oni nemaju telo! Kao završni korak Omega otpada dolazi simbolično tumačenje cele Biblije prema bilo kojoj želji i potrebi dokaza. Tako su sada knjiga proroka Danila, statua iz Navuhodonosorovog sna, Otkrivenje i poslanica Jevrejima sa nebeskom svetinjom – samo simbolika, da bi mogli shvatiti osnovne principe bez konkretnih doslovnih najava budućnosti ili definicija otkrivenih istina. 

Sledeći korak je naravno, da je i sam kraj vremena milosti simboličan, jer se ne odnosi na nas, već na neobraćene ljude u svetu. Prema principu Spiritualizma su i 12 plemena Izraela samo simbolična a ne doslovna, da bi sebi samo mogli da zamislimo Božji narod, koji Mu se moli, i da oni u stvari nisu doslovno postojali. Svako mesto u Bibliji i Duhu Proroštva sa jasnom istinom se nazivaju „simbolikom“. Sotona nas je decentno preveo u neznabožačku religiju kao i Jevreje, koji su se na kraju u samom hramu molili Valu. 

Slično i mi činimo danas, kada se uz teološku pohvalu u celom svetu pa i kod nas u Preporodu, štampa knjiga iz Andrews-a Trojstvo (Trinity), na čijoj naslovnoj stranici stoji Druidski magijski simbol obožavanja sotone! Kako pioniri i Duh Proroštva definišu Spiritualizam tj. lažno viđenje Boga? Nasuprot današnjoj tvrdnji, da je James White odbijao samo katoličku formu Trojstva, mi možemo u njegovoj jasnoj izjavi videti da je svaku formu Trojstva odlučno pobijao! James White je u neadventističkom časopisu Day Star, koji se bavio tom tematikom napisao donji članak, iako je urednik tog časopisa imao potpuno suprotno i neispravno gledište. Isto i EGW! Bog na mnogim mestima otvara istini put:

 • “Način na koji su spiritualisti opovrgli jedinog Gospoda Boga i našeg Gospoda Isusa Hrista je tako što su koristili staru nebiblijsku trinitarijansku veru, da je Isus Hrist večni Bog, iako nemaju ni jedan stih da to podrži, dok mi imamo jasna svedočanstva u izobilju da je On Sin večnog Boga.” {James S. White: Day Star, January 24, 1846} 
 • “Ekstremni pogledi o ‚Bogu u prirodi‘ potkopavaju temeljne istine o Božjoj ličnosti i službi anđela. Zbunjuća masa spiritualističkih ideja zauzima mesto vere u ličnog Boga. Ja ne sudelujem ni najmanje u nekim principima koji se sada zastupaju.“ {Ellen White: Lt 271b, 18. September, 1903}
 • “Zaklinjem vas blagodaću Božjom da budete oprezni. Vama i drugim propovednicima i učiteljima Gospod kaže, ‚Ispitajte se da li ste u veri.‘ Svet je pun spekulacija i lažnih teorija o Božjoj prirodi i karakteru. Neprijatelj naših duša revno radi da uvede među Božji narod prijatne špekulacije i pogrešne poglede u vezi Božje Ličnosti.“ {Ellen White: Lt 230, 2. October 1903} 
 • “…Ali pošto nas je ispitivao (katehizirao, orig. eng.) o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se Jehova obratio rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o trojedinom Bogu. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {James White: RH, 6. June, 1871, 196, Rubrika: Western Tour} http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf
 • “Mi ne možemo naći reči da prikladno objasnimo skori razvoj ideja koje neki imaju. One sadrže niti panteizma (mnogoboštva tj. dodatnih „Bogova“). Te ideje su tako pomešane sa istinom da je istina poništena. Te varljive teorije predstavljaju negiranje Božje ličnosti, Hristovog pomirenja (potpune smrti) i Njegovog rada u Svetinji. One oduzimaju vitalne principe koji su nas učinili zasebnim narodom.“ {Ellen White: Ms 8, 1914}
 • “Često sam lažno optuživana da učim stvari slične spiritualizmu. Ali, pre nego što je urednik časopisa „Dnevna Zvezda“ (Day Star) naleteo na tu obmanu, Gospod mi je pokazao uništavajuće efekte koji će doći na stado od strane njega i drugih, učeći spiritualističke ideje. Često sam videla ljubljenog Isusa da je osoba. Pitala sam ga da li je i Njegov Otac osoba i da li ima oblik kao On. Isus je rekao: „Ja sam identična slika Svoga Oca.“ Često sam viđala da spiritualistički pogled na ovu stvar oduzima svu slavu nebesima i da su u mnogim umovima Davidov presto, i Isusova divna ličnost izgoreli u vatri spiritualizma. Videla sam da će neki, koji su bili prevareni, i odvedeni na pogrešan put, biti dovedeni pred svetlo istine, ali će biti skoro nemoguće da se potpuno reše prevarnih moći spiritualizma. Takvi bi trebali temeljno da ispovedaju svoje grehe i ostave ih zauvek.” {Ellen White: ExV, p. 64, 1851} 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku