DA LI JE SVETI DUH BIĆE? DA LI ON IMA NEZAVISNU LIČNOST ILI JE SAMO DUHOVNA MANIFESTACIJA BOGA OCA I SINA ISUSA?

 • „Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.“ {Filibljanima 1,19}
 • „Hristos je objavio da će nakon Njegovog uznesenja, On Svojoj crkvi, kao krunski dar, poslati Utešitelja, Koji je imao zauzeti Njegovo mesto. Ovaj Utešitelj je sveti Duh – duša Njegovog života, delotvornost Njegove crkve, svetlost života svetu. Sa Svojim Duhom Hristos šalje pomirujući uticaj i silu koja uzima grehe.”{Ellen White: Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}
 • „U davanju Svoga Duha nama, Bog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom Božanskih uticaja, dajući zdravlje i život svetu.” {Ellen White: Testimonies Vol. 7, p. 273}
 • „Dodeljivanje Duha je dodeljivanje života Hristovog.” {EGW: Desire of Ages, p. 805} 
 • „Rad svetog Duha je nemerljivo velik. Iz ovog izvora dolazi Božjem radniku sila i efikasnost; i sveti Duh je Utešitelj, kao lična prisutnost Hrista u duši.” {Ellen White: Review and Herald, November 29, 1892 par. 3}
 • „Uticaj svetog Duha je Hristov život u duši.” {Ellen White: 4MR, p. 332, 1896}
 • „Sokovi loze koji se uzdižu iz čokota, šire se u grane da bi rasle, proizvodeći cvet i plod. Tako i životodavna sila svetog Duha, koja proizilazi iz Hrista….” {Ellen White: The Spirit of Prophecy Volume Three, p. 418, 1878} 
 • „Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejevog, i izdanak iz korena njegovog izniknuće. I na Njemu će počivati Duh Gospodnji duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg. I mirisanje će Mu biti u (i diviće se, imaće radost, brzo razumevanje straha Gospodnjeg) strahu Gospodnjem, (i biti ispunjen duhom straha Gospodnjeg – bukvalni prevod sa latinskog), a neće suditi po viđenju Svojih očiju, niti će po čuvenju Svojih ušiju karati.” {Isaija 11,1-3}
 • „Et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet. Et requiescet super eum spiritus Domini:spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis; et replebit eum spiritus timoris Domini. Non secundum visionem oculorum judicabit, neque secundum auditum aurium arguet;“ {Isaiae 11,1-3}

Gore citirana latinska Biblija – Vulgata u 2. stihu 11. poglavlja knjige proroka Isaije sadrži dve tačke (:), odnosno, znak za nabrajanje nakon dela rečenice: ’I na Njemu će počivati Duh Gospodnji:’. Znak nabrajanja dovodi u potpuno drugi smisao celi tekst! Kada je prisutan znak nabrajanja, to znači da se objašnjava šta je taj Duh Gospodnji. 

Nažalost niti Daničićev prevod, niti engleski prevod KJV, kao ni Luterov nemački prevod tog teksta iz Isaije 11,2. ne sadrže te dve tačke. Sa ovakvim originalnim 2. stihom iz knjige proroka Isaije 11. poglavlja jasno vidimo da je nemoguće da je sam sveti Duh nekakvo sveprisutno Biće!

 • BOG JE DUH, pa ipak On je lično Biće; jer je TAKO otkrio Sebe” {Ellen White: MH 413.1} 
 • Hristos nam je dao Svoj Duh kao Božansku SILU za nadvladavanje svih nasleđenih i negovanih sklonosti ka zlu, i da utisne Svoj vlastiti karakter na crkvu.” {Ellen White: Review and Herald, May 19, 1904 par. 3} 
 • Božanski Duh Kojeg je Iskupitelj sveta obećao da će poslati, je PRISUSTVO i SILA  Božja.”{Ellen White: ST, November 23, 1891, par. 1, Ye Shall Receive Power, p. 39.5} 

Šta možemo da prepoznamo u gornjim citatima? 

BOG je DUH, ali istovremeno i telesno Biće. Božju telesnu prirodu vidimo isto i u Otkrivenju sa opisom nebeskog Cara sa telom, gde je Bog otkrio Sebe kao Biće.

Sveti Duh je i Božja sveprisutnost, delovanje i sila.

 • „Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog svetog Duha, MANIFESTACIJUNjegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909} 
 • „Kad i Bog posvedoči i znacima i čudesima i različitim silama, i Duha svetoga razdeljivanjem po Svojoj volji.“ {Jevrejima 2,4}

Ukoliko bi sveti Duh zaista bio Božansko Biće, zašto ga Bog onda razdeljuje samo po Svojoj volji? Sveti Duh nije ni na jednom mestu u Bibliji ili Duhu Proroštva označen titulom Gospod ili Bog, kao Sin i Otac, a ime jedan Bog u celoj Bibliji označava Boga Oca a ne Trojstvo! 

 • „A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od Sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.” {Jovan 16,13} 

U ovom stihu u rečima da sveti Duh neće kao jedno nezavisno biće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što čuje od Oca i Sina, jer i proizilazi iz Njih i Oni sami govore kroz njega. Sveti Duh sigurno ne govori ono što je čuo od ljudi, pošto nas on vodi ka istini! 

Dole vidimo potvrdu da Isus govori kao sveti Duh, a ne sveti Duh kao nezavisno biće:

 • Čekala sam da mi se sveti Duh obratiOsetila sam da sam u Isusovom prisustvu…Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: 11MR, p. 326, 1896

Bog je Izvor svetog Duha, i poslao ga je i u Svog Sina, čime je sveti Duh postao isto tako i Isusov Duh:

 • “Evo Sluge Mog, Koga podupirem, Izabranika Mog, koji je mio duši Mojoj; metnuću Duh Svoj na Njega sud narodima javljaće.” {Isaija 42,1}
 • “I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imašesedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam Duhova BOŽJIH poslanih po svemu svetu.“ {Otkrivenje 5,6}
 • “I čitamo dalje u Otkrivenju 1,4; 3,1; 4,5; 5,6 “Sedam Duhova koji su poslati po svoj zemlji.” Ovo je bez sumnje oznaka svetog Duha, koji je stavljen u formu da označava njegovo savršenstvo i puninu. Ali bi teško mogao tako biti opisan da je osoba. Nikada ne čitamo o sedam Bogova ili sedam Hristosa.” {Uriah Smith, RH, October 28, 1890} 
 • Otac je Svog Duha dao u nemerljivim količinama Svom Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u punini (IT) toga (ne njega).” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477} 

Posledica toga je da je sveti Duh isto tako i Isusova manifestacija Njegove sveprisutnosti.

 • Sveti Duh, koji PROIZILAZI od jedinorodnog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, telo, i duh, sa savršenom Božansko-ljudskom Hristovom prirodom.” {Ellen White: Review and Herald, April 5, 1906par. 16} 

Pored lične prisutnosti Oca i Sina, sveti Duh je isto tako i Njihova zajednička manifestacija:

 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvijeh oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim koji živi u vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama.” {Ellen White: Bible Echo, January 15, 1893, par. 8}
 • „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i Mi ćemo doći k njemu i U njega ćemo se staniti.” {Jovan 14, 23}
 • „Grešnik tada stoji pred Bogom kao opravdana osoba; nebesa ga primaju, i kroz Duh ima zajednicu sa Ocem i Sinom.“ {Ellen White: Signs of the Times, November 3, 1890 par. 1}

Zato Biblija i Duh proroštva nazivaju jednog svetog Duha Očev Duh, Isusov Duh, i Njihov zajednički Duh. 

Ali to ne znači, da su Njihove ličnosti slepljene. Bog Otac je nezavisno Biće, i Isus je nezavisno Biće. Kako je to moguće nama nije razumljivo isto kao ni Anđelima.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku