VEČNOST: OTKRIVENJE, VELIKA BORBA ILI TROJSTVO?

Ko je u večnosti sa nama? Trojstvo? Da li Velika Borba govori o 3 Boga, ili obrnuto, da je samo Isus pored Oca jedino Božansko Biće u CELOM svemiru?

 • “Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“ {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493} 

Isus je Božansko a ne stvoreno Biće, i u to su verovali i pioniri! Da je Isus samo stvoreno biće, Njegova smrt na krstu ne bi mogla da plati cenu našeg spasenja! Pitanje Trojstva odlučuje da li postoji TREĆE Božansko Biće, ili je sveti Duh samo svesna sveprisutnost samog Boga Oca i Isusa….Sveti Duh ne postoji kao treće biće u opisu večnosti, jer on nije treći Bog, nego samo Duh Oca i Sina i Njihovo doslovno i svesno prisustvo u nama! 

Isto tako i u Otkrivenju stoji SAMO opis OCA I SINA u celoj večnosti, dok sa druge strane ne stoji ni jedna reč o „trećem bogu“…

 • „Godine večnosti, dok budu prolazile donosiće sve slavnija i bogatija otkrivenja o Bogu I Hristu. Umnožavanjem znanja umnožiće se ljubav i poštovanje i sreća. Što više budu upoznavali Boga, ljudi će se sve više i više diviti Njegovom karakteru. Isus će im otkrivati bogatstva otkupljenja i zadivljujuća dostignuća u velikoj borbi sa sotonom, a srca otkupljenih plamteće sve vatrenijom odanošću, i svi će sa većom radošću podizati svoje zlatne harfe; A deset hiljada puta deset hiljada i hiljadu hiljada glasova će se sjediniti u silan hor. – „I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gdje govore: ONOME KOJI SEDI NA PRESTOLU, I JAGNJETU blagoslov i čast i slava i država va vek veka!“ {Otkrivenje 5,13} Velika borba je završena. Greha i grešnika više nema.“ {Ellen White: GC p. 678}
 • „Slava Božja i Jagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koja nikada neće utrnuti. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez sunčane svetlosti. „I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.“ Otkrivenje 21, 22. Božji narod uživa preimućstvo neposredne zajednice sa OCEM i SINOM.“ {Ellen White: Great Controversy, p. 676.3+4}

Ellen White je u originalnim tekstovima sve do smrti jasno odbijala Trojstvo i treće BIĆE: 

 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 • „Mi hoćemo SVETOG DUHA, KOJI JE ISUS HRISTOS.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
 • „SAMO Bog i Hristos znaju, koliko su ljudske duše koštale“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST I S U S O V O G D U H A, koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}
 • “Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da jeste.“ {Ellen White: 8MR, p. 49, 1892}
 • „Imaju jednog Boga (Oca), jednog Spasitelja i jednog Duha, Hristovog Duha.“ {Ellen White: 9T, p. 189, 1905}
 • “…Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima HRISTU NJEGOVO BOŽANSTVO, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehovah rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {James White: Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour}
 • „Vladar svemira (Otac) nije bio sam u Svom radu dobročinstva. On je imao Pomagača – Saradnika Koji je mogao razumeti Njegove namere i Koji je mogao sudelovati u pružanju radosti stvorenim bićima. (Jovan 1:1,2) Hristos, Reč, Jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem – jedno u prirodi, u karakteru, u nameri – JEDINO Biće Koje je moglo ući u sve savete i namere Božje (p.p. – Boga Oca).“ (Isaija 9:6) (Mihej 5:2)“ {Ellen White: PP, p. 34}

I sama Biblija je jasna:

 • „I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6} „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija Ivan Šarić ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung

Sveti Duh nam prema Biblijskom opisu govori, ali on nije Treće Biće nego SVESNA sveprisustnost samog Boga i Isusa u nama! Trojstvo je nauka druge strane, i sama Helena Blavatsky (najpoznatija sataniskinja) je napisala, da je sveti Duh TROJSTVA sam Lucifer. Sotona je kroz to (koje je tek 325. godine uneseno u Hrišćanstvo) učenje uspeo da prevari Hrišćanstvo i uzdigne sebe kao trećeg boga….

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku