PRVA ZAPOVEST ILI TREĆI “BOG”

Zašto verovanje da je sveti Duh Bog, kako stoji u našoj novoj listi tačaka verovanja predstavlja doslovno i direktno KRŠENJE PRVE ZAPOVESTI o jedinom Bogu? Titula VRHOVNI, JEDINI pravi Bog, Vladar celog svemira i veliki Davalac zakona dotiče prema donjim citatima SAMO Boga Oca, Koji Jedini nosi pravo na nju i najviše obožavanje!

 • SAMO (Otac) Jehova, Večnom, Samoegzistirajućem, ne Stvorenom, Koji je SAM IZVOR i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: PP, 305} {7ABC 439.2}
 • “Naš nebeski OTAC je BOG SVEMIRA, a Isus je Božanski SIN, Jedini ravan sa Ocem.“ {Ms49 – April 14, 1906, pgr. 26}
 • Gospod BOG nebesa je naš VOĐA. On je Vođa Kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo BOGA i Njegovog SINA Isusa Hrista, KROZ Kojeg komunicira sa svetom.” {Ellen White: 1BC, p. 1117, 1903
 • “…Bog (Otac), jedini pravi živ Bog, Kome pripada naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2} 
 • Jehova je JEDINI pravi Bog i Njega moramo poštovati i obožavati.” {Ellen White: 6T, p. 166, 1901
 • “Kao Jehova, VRHOVNI Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje samog Sebe.” {Ellen White: 9MR, p. 122.3, 1903
 • VELIKI Jehova je objavio sa Svog prestola ‚Ovo je Moj ljubljeni SIN‘.“ {Ellen White: DA, p.  579.4}
 • Jehova je ime, kojeg je Isus dobio.“ {Ellen White: ST, 3. May, 1899, par 18} 
 • “Kad se nađoše reči Tvoje, pojedoh ih, i reč Tvoja bi Mi radost i veselje srcu Mojemu, jer je ime Tvojeprizvano (dato) na Me, Gospode Bože nad vojskama.“  {Jeremija 15,16}

Bog Otac, VELIKI Jehova, je i Sinu dao ime Jehova da bi mu ukazao čast da treba da bude posmatran jednako kao i Otac, bez da to dotiče prvu zapovest! 

 • Božji Sin je bio SLEDEĆI po autoritetu PORED VELIKOG ZAKONODAVCA.” {Ellen White: RH, December 17, 1872 par. 1} {Ellen White: 2SP 9}
 • Bog je moralni Vladar kao što je istovremeno i OtacON je DAVALAC ZAKONA.“ {Ellen White: 12MR 208} 
 • Starac od davnina je BOG OTAC. Psalmista govori: ‚Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka do veka Ti si Bog.‘ (Psalam 90,2) On, Koji je IZVOR SVEGA i IZVOR ZAKONA, će predsedavati na sudu.” {Ellen White: GC 1888, p. 479} 

Da li još uvek postoji sumnja, da je Onaj, Koji je zaista dao 10 Zapovesti, samo Bog Otac, na Koga se odnose donje reči PRVE zapovesti U JEDNINI? Pročitajmo prvu zapovest:

 • „Tada reče Bog sve ove reči govoreći: JA sam Gospod Bog tvoj, Koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih Bogova uza ME.“ {2. Mojsijeva 20 1-3}

U Otkrivenju 14,12 i 12,17 čitamo jasnu potvrdu rečima odvajanja pripadnosti, i da su 10 zapovesti od Boga Oca, a da je vera Isusova.

 • „Ovde je trpljenje svetih, koji drže ZAPOVESTI BOŽJEI veru Isusovu“ {Otkrivenje 14,12}
 • „…koje drži zapovesti Božje ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}

Bog Otac je PREKO Svog Sina komunicirao sa čovečanstvom, izveo Izrael iz Egipta, stvorio zemlju i nas, i preko Isusa OBJAVIO 10 Zapovesti. Isus je u ime Oca samo izgovorio tj. doslovno citirao i zapisao, od strane isto tako na Sinaju doslovno prisutnog Boga Oca direktno izgovorene REČI.  

U donjim citatima možemo da prepoznamo, da je Bog Otac taj Izvor zakona 10 zapovesti na Sinaju.

 • Hristos nije bio samo Vodič Jevrejima u pustinji, Anđeo U Kome je bilo ime Jehova, i Koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom,  On je bio Taj Koji je PREDAO zakon Izrailju.” {Ellen White: PP, p. 366, 1890} 
 • “Kad je zakon izgovaren, Gospod – Tvorac neba i zemlje – STAJAO JE PORED Svoga Sinazaklonjen neprovidnim zastorom vatre i dima koji je obavijao goru.“ {Ellen White: ST 15. October 1896, par. 4} {Ellen White: 1BC, 1103.13} 
 • „Da ne bi bilo nikakve zabune u vezi s tim, Otac I Sin su se spustili na goru Sinaj, i tu su pravila NJEGOVOG (Očevog) zakona izneta na veličanstven i zastrašujući način pred celim Izrailjem koji je slušao.“ {Ellen White: ST 15. October 1896} {1BC 1103.13} {EGW: Manuscript 3, 1886, CTr 109.6} {Ellen White: Christ Triumphant, 12. April, CTr 109.6} 
 • Isus je bio Taj Koji je na Sinaju (samo) OBJAVIO zakon.“ {Ellen White: FE, 237.1} 

Reči prve zapovesti U JEDNINI dotiču isključivo Boga Oca, Koji po Bibliji i EGW Jedini nosi ime jedini istiniti Bog. Ali šta je Isus onda mislio kroz ove reči?

 • “Ako imate ljubav k Meni, zapovesti Moje držite.“ {Jovan 14,15}

Da li Isus ovim rečima govori da je On i Autor od 10 Zapovesti? Ili upućuje poziv prema Zapovestima koje je u ime Oca doneo, objavio i Sam ih drži? Svi znamo da samo najviša instanca piše ustav, koji je onda obavezujući primarrni zakon te države. U tom smislu je naravno i ustavni zakon Boga Oca takođe i Isusov zakon, pošto je i On zajedno sa Ocem Suvladar te nebeske države, iako samo Korisnik ali ne i Pisac tog zakona. Da sve potiče od Oca čitamo u nastavku Jovanovog evanđenja:

 • „Ko Me ne voli, ne drži Moje reči, a reč koju slušate nije Moja, nego je od Oca Koji Me je poslao.“ {Jovan 14, 24}

Samo Bog Otac a ne Trojstvo je taj Bog, Izvor zakona sa 10 zapovesti i Poglavar nad svim, pa i nad Svojim Sinom Isusom! Ali mi bi isto tako trebali da mislimo na to da Isus treba da bude direktno u nama, jer samo kroz Njegovu silu i vodstvo možemo da uz molitvu pobedimo greh. Ukoliko Isus sa Svojim Duhom ne živi u nama, onda naša vera postaje bezvredna.

NEMOJMO KRŠITI 10 ZAPOVESTI NEDRŽANJEM PRVE kroz držanje Trojstva

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku