SVETI DUH

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč “osoba” ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva “jedini istiniti Bog“.

Ko kuca na vrata našeg srca i govori Svojoj crkvi kao sveti Duh?

 • Ko je, osim Isusa Hrista, Svojim svetim Duhom i nebeskom silom, vodio pero svetih istoričara koji su predstavili svetu dragocene zapise govora i dela Isusa Hrista?“ {Ellen White: Manuscript Releases Volume 2, p. 14, 1892}
 • „Sedoh s Ocem Svojim na prestolu Njegovu. Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 3,21.22}

Duh govori poruku 7 crkava. Ko im se zaista lično obraća?

 • „I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se videh sedam svijećnjaka zlatnih, i usred sedam svećnjaka kao Sina Čovječijega.“ „bijah mrtav i evo sam živ“ „Napiši dakle što si vidio, i šta je, i šta će biti potom“ „Tajna sedam zvezda koje si vidio na desnici Mojoj, i sedam svećnjaka zlatnih: sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava“ „Anđelu Efeske crkve napiši: tako govori Onaj što drži sedam zvezda u desnici Svojoj, i što hodi posred sedam svećnjaka zlatnih.“ {Otkrivenje 1,12.18.19.20+2,1}

Da li se sam Isus obratio 7 crkava? Po Otkrivenju potpuno jasno da! Samo Otkrivenje nosi ime „Otkrivenje Isusa Hrista“! Drugi stihovi iste knjige produbljuju istinu da se sveti Duh obratio 7 crkava, i jasno potvrđuju da je Isus istovremeno i sveti Duh. Isus govori lično u Otkrivenju, kada govori sveti Duh!

 • „A vama govorim“ „Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 2, 24.29}
 • „Evo ću doći brzo….Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.“ {Otkrivenje 3,11.13}
 • „Evo stojim na vratima (našeg srca) i kucam: ako ko čuje glas Moj (Isus) i otvori vrata, ući ću k njemu (u nas kao sveti Duh) i večeraću s njime, i on sa Mnom“ {Otkrivenje 3,20}

Sve ove jasne reči nam pomažu da shvatimo da sam Isus govori kao sveti Duh, i da su sledeće reči u Bibliji opisale ono što je sam Isus rekao Svojim Duhom. Po Bibliji je Isus Onaj Koji nas poziva tj. daje nam dobrovoljan zadatak u delu. Isus je taj sveti Duh Koji je pozvao apostole da odvoje Varnavu i Savla, i Hristos je Onaj Koji govori crkvi, kada sveti Duh govori!

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti DUH ISUSOV.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Ebelfelder 1905
 • „A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh sveti: odvojte mi Varnavu i Savla na djelo na koje ih pozvah.“ {Dela Apostolska 13.2} 

Poslednje reči gornjeg stiha “i Duh sveti im ne dade” glase u velikom broju preciznije i bliže originalu prevedenih Biblija u svetu kao npr. i u citiranoj hrvatskoj Bibliji „Isusov Duh ne dade“ ili u Nemačkoj Bibliji Eberfelder 1905 zato što sveti Duh nije nezavisno biće, nego Isusov Duh, tj. da je sveti Duh sam Isus, svesno prisutan na drugi način. 

Prema Bibliji je Isus pozvao učenike. Isus govori  u Otkrivenju i kao sveti Duh. 

 • „Gospod Bog nebesa je naš Vođa. On je Vođa Kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, KROZ Koga komunicira sa svetom.” {Ellen White: S.D.A. Bible Commentary Vol. 1, p. 1117-8, 1903}
 • „I čekala sam da mi se sveti Duh obrati…Osetila sam da sam u Isusovom prisustvu…Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: Manuscript Releases Volume 11, p. 326, 1896}

Ko je u našim srcima? Sveti Duh. Ko je on? Sam Isus Koji kuca na vrata naših srca i ulazi u nas. Zašto se ovo kucanje odnosi samo na današnje vreme prisustva svetog Duha u nama, a ne na vreme Njegovog samog dolaska? Zato što je tada vreme milosti završilo. 

U današnje vreme je Isus na nebu, i zato to kucanje može doći samo od sveprisutnog svetog Duha, pošto On kuca istovremeno na vratima svakog srca na celoj zemlji! 

Pošto Isus potpuno jasno kaže da je On Taj Koji kuca predstavlja najdublju potvrdu, da je Njegov sveti Duh lično On odvojen od Njegovog nebeskog tela. 

 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}
 • Sveti Duh je lično On, ODVOJEN od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On (sam Isus) je kroz Svog svetog Duha LIČNO sveprisutan“! {Ellen White: Manuscript Release, V. 14, p. 23, 1883}

Šta je sveti Duh? Biće? Da li on ima nezavisnu ličnost ili je samo duhovna manifestacija Boga Oca i Sina Isusa?

 • „Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.“ {Filibljanima 1,19}
 • „Hristos je objavio da će nakon Njegovog uznesenja, On Svojoj crkvi, kao krunski dar, poslati Utešitelja, Koji je imao zauzeti Njegovo mesto. Ovaj Utešitelj je sveti Duhduša Njegovog života, delotvornost Njegove crkve, svetlost života svetu. Sa Svojim Duhom Hristos šalje pomirujući uticaj i silu koja uzima grehe.”{Ellen White: Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}
 • „U davanju Svoga Duha nama, Bog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom Božanskih uticaja, dajući zdravlje i život svetu.” {Ellen White: Testimonies Vol. 7, p. 273}
 • „Dodeljivanje Duha je dodeljivanje života Hristovog.” {EGW: Desire of Ages, p. 805}
 • „Rad svetog Duha je nemerljivo velik. Iz ovog izvora dolazi Božjem radniku sila i efikasnost; i sveti Duh je Utešitelj, kao lična prisutnost Hrista u duši.” {Ellen White: Review and Herald, November 29, 1892 par. 3}
 • „Uticaj svetog Duha je Hristov život u duši.” {Ellen White: 4MR, p. 332, 1896}
 • „Sokovi loze koji se uzdižu iz čokota, šire se u grane da bi rasle, proizvodeći cvet i plod. Tako i životodavna sila svetog Duha, koja proizilazi iz Hrista….” {Ellen White: The Spirit of Prophecy Volume Three, p. 418, 1878}
 • „Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejevog, i izdanak iz korena njegovog izniknuće. I na Njemu će počivati Duh Gospodnji duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg. I mirisanje će Mu biti u (i diviće se, imaće radost, brzo razumevanje straha Gospodnjeg) strahu Gospodnjem, (i biti ispunjen duhom straha Gospodnjeg – bukvalni prevod sa latinskog), a neće suditi po viđenju Svojih očiju, niti će po čuvenju Svojih ušiju karati.” {Isaija 11,1-3}
 • „Et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet. Et requiescet super eum spiritus Domini:spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis; et replebit eum spiritus timoris Domini. Non secundum visionem oculorum judicabit, neque secundum auditum aurium arguet;“ {Isaiae 11,1-3}

Gore citirana latinska Biblija – Vulgata u 2. stihu 11. poglavlja knjige proroka Isaije sadrži dve tačke (:), odnosno, znak za nabrajanje nakon dela rečenice: ’I na Njemu će počivati Duh Gospodnji:’. Znak nabrajanja dovodi u potpuno drugi smisao celi tekst! Kada je prisutan znak nabrajanja, to znači da se objašnjava šta je taj Duh Gospodnji. 

Nažalost niti Daničićev prevod, niti engleski prevod KJV, kao ni Luterov nemački prevod tog teksta iz Isaije 11,2. ne sadrže te dve tačke. Sa ovakvim originalnim 2. stihom iz knjige proroka Isaije 11. poglavlja jasno vidimo da je nemoguće da je sam sveti Duh nekakvo sveprisutno Biće!

 • BOG JE DUH, pa ipak On je lično Biće; jer je TAKO otkrio Sebe” {Ellen White: MH 413.1}
 • Hristos nam je dao Svoj Duh kao Božansku SILU za nadvladavanje svih nasleđenih i negovanih sklonosti ka zlu, i da utisne Svoj vlastiti karakter na crkvu.” {Ellen White: Review and Herald, May 19, 1904 par. 3}
 • Božanski Duh Kojeg je Iskupitelj sveta obećao da će poslati, je PRISUSTVO i SILA  Božja.”{Ellen White: ST, November 23, 1891, par. 1, Ye Shall Receive Power, p. 39.5}

Šta možemo da prepoznamo u gornjim citatima? 

BOG je DUH, ali istovremeno i telesno Biće. Božju telesnu prirodu vidimo isto i u Otkrivenju sa opisom nebeskog Cara sa telom, gde je Bog otkrio Sebe kao Biće.

Sveti Duh je i Božja sveprisutnost, delovanje i sila.

 • „Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog svetog Duha, MANIFESTACIJUNjegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909}
 • „Kad i Bog posvedoči i znacima i čudesima i različitim silama, i Duha svetoga razdeljivanjem po Svojoj volji.“ {Jevrejima 2,4}

Ukoliko bi sveti Duh zaista bio Božansko Biće, zašto ga Bog onda razdeljuje samo po Svojoj volji? Sveti Duh nije ni na jednom mestu u Bibliji ili Duhu Proroštva označen titulom Gospod ili Bog, kao Sin i Otac, a ime jedan Bog u celoj Bibliji označava Boga Oca a ne Trojstvo! 

 • „A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od Sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.” {Jovan 16,13} 

U ovom stihu u rečima da sveti Duh neće kao jedno nezavisno biće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što čuje od Oca i Sina, jer i proizilazi iz Njih i Oni sami govore kroz njega. Sveti Duh sigurno ne govori ono što je čuo od ljudi, pošto nas on vodi ka istini! 

Dole vidimo potvrdu da Isus govori kao sveti Duh, a ne sveti Duh kao nezavisno biće:

 • Čekala sam da mi se sveti Duh obratiOsetila sam da sam u Isusovom prisustvu…Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: 11MR, p. 326, 1896}

Bog je Izvor svetog Duha, i poslao ga je i u Svog Sina, čime je sveti Duh postao isto tako i Isusov Duh:

 • “Evo Sluge Mog, Koga podupirem, Izabranika Mog, koji je mio duši Mojoj; metnuću Duh Svoj na Njega sud narodima javljaće.” {Isaija 42,1}
 • “I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam Duhova BOŽJIH poslanih po svemu svetu.“ {Otkrivenje 5,6}
 • “I čitamo dalje u Otkrivenju 1,4; 3,1; 4,5; 5,6 “Sedam Duhova koji su poslati po svoj zemlji.” Ovo je bez sumnje oznaka svetog Duha, koji je stavljen u formu da označava njegovo savršenstvo i puninu. Ali bi teško mogao tako biti opisan da je osoba. Nikada ne čitamo o sedam Bogova ili sedam Hristosa.” {Uriah Smith, RH, October 28, 1890}
 • Otac je Svog Duha dao u nemerljivim količinama Svom Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u punini (IT) toga (ne njega).” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}

Posledica toga je da je sveti Duh isto tako i Isusova manifestacija Njegove sveprisutnosti.

 • Sveti Duh, koji PROIZILAZI od jedinorodnog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, telo, i duh, sa savršenom Božansko-ljudskom Hristovom prirodom.” {Ellen White: Review and Herald, April 5, 1906 par. 16}

Pored lične prisutnosti Oca i Sina, sveti Duh je isto tako i Njihova zajednička manifestacija:

 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvijeh oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim koji živi u vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama.” {Ellen White: Bible Echo, January 15, 1893, par. 8}
 • „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i Mi ćemo doći k njemu i U njega ćemo se staniti.” {Jovan 14, 23
 • „Grešnik tada stoji pred Bogom kao opravdana osoba; nebesa ga primaju, i kroz Duh ima zajednicu sa Ocem i Sinom.“ {Ellen White: Signs of the Times, November 3, 1890 par. 1}

Zato Biblija i Duh proroštva nazivaju jednog svetog Duha Očev Duh, Isusov Duh, i Njihov zajednički Duh. 

Ali to ne znači, da su Njihove ličnosti slepljene. Bog Otac je nezavisno Biće, i Isus je nezavisno Biće. Kako je to moguće nama nije razumljivo isto kao ni Anđelima

Sveti Duh iz Isusovih usta po Njegovoj volji i falsifikat neprijatelja

 • “I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6} 

Da li je možda Bog Otac isto tako Otac i svetom Duhu, pošto gore čitamo, da Duh zove Oca? Ne, nego i na ovom mestu dobijamo jasnu Biblijsku potvrdu, da je sveti Duh lično Isus, manifestiran u drugacijoj formi. Sveti Duh nije Biće. Isto vidimo i u donjim citatima.

 • „I ovo rekavši dunu, i reče im: primite Duh sveti.“ {Jovan 20,22}
 • „ – ´Oče, daj nam Tvoga svetoga Duha´ – Tada je Isus dunuo svetog Duha na njih. U tom dahu se nalazila svetlost, moć i puno ljubavi, sreće i mira.“ {Ellen White: EW 55.1}
 • „Pre nego što su učenici mogli izvršiti svoje dužnosti vezene za crkvu, Hristos im je udahnuo SVOJ Duh.” {Ellen White: DA, p. 805}
 • „…I verujući da Hristos Sebe nije dao samo za Svoje učenike već i Svojim učenicima. Izveštaj objavljuje, ‘Dunuo je na njih, i rekao im: Primite svetog Duha‘ (Jovan 20:22). Isus čeka da dune na sve Svoje učenike, i da im da nadahnuće Svog posvećujućeg Duha.… Oni moraju biti poslušni Njegovoj volji i moraju delovati sa Njegovim Duhom, da to ne bi više bili oni, nego Hristos Koji živi u njima. Isus je nastojao da utisne na njih misao da u davanju Njegovog svetog Duha…“ {Ellen White: ST, October 3, 1892 par. 3+4}
 • “I kad je ovo rekao, dunuo je na njih, i rekao im: Primite svetog Duha; Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se.“ Sveti Duh još se nije manifestovao u punini; jer Hristos još nije bio proslavljen. Obilnija dodela Duha nije se desila do nakon Hristovog uznesenja. Niti su učenici dok On (Duh) nije bio primljen ispunili nalog da propovedaju jevanđelje svetu. Ali Duh je sada bio dat za posebnu svrhu. Pre nego što su učenici mogli ispuniti svoje zvanične dužnosti u vezi sa crkvom, Hristos je dunuo Svoj Duh na njih. On ih je obavezao najsvetijim poverenjem, i želeo je da im utisne činjenicu, da ovaj posao ne bi mogao biti izvršen bez svetog Duha.“ {Ellen White: DA 805.2}

Da li iz nečijih usta izlazi nešto što proizilazi iz tog Bića, ili iz prvog izlazi drugo Biće? Bog je u Adamova usta dunuo dah života. Zašto? Zato što taj život proizilazi od Stvoritelja i nije drugo biće! To naravno ne znači da je sveti Duh uvek samo besvesna sila kao što je sila života! Mi smo upravo pročitali da je to bilo ograničeno izlivanje Isusovog svetog Duha, i koje je posle došlo u punini, kada je Isus dobio nazad Svoju Božansku prirodu. 

 • „Ja sam se okrenula da vidim one koji su još uvek ostali pred prestolom. Oni nisu znali da je Isus otišao. Sotona je ostavljao utisak (imitirao) kao da je on pred tim prestolom i da dalje nosi Božje delo. Videla sam ih kako gledaju na gore ka prestolu i mole se „Oče, daj nam Tvog Duha“. Sotona je dunuo na njih nesveti uticaj. U njemu je bilo svetlo i puno sile, ali bez ljubavi, sreće i mira. Sotonini cilj je bio da oni budu i ostanu zavedeni.“ {Ellen White: EW, 56.1}

Ovde vidimo nesveti uticaj lažne teologjije Trojstva, i da je sam Sotona dunuo na njih falsifikat svetog Duha koji njega samog slavi. Lukavo zavođenje kao i zaslepljivanje, sadrži i imitaciju probuđenja i uspešnih evangelizacija, ali bez ljubavi. 

Zato nije čudno da mnogi uz puno besa i mržnje posmatraju one koji ne veruju u njihovo razumevanje Biblije i Trojstva, sa obrazloženjem da se crkva mora „zaštititi“ i zabraniti pristup onima koji šire „otpad“. 

Prema toj logici se morao zabraniti pristup u crkvu svim pionirima, zato što su svi odbijali Trojstvo.

Da li je sveti Duh već u Starom Zavetu bio poznat i ispravno posmatran kao Božje prisustvo u nama ili je bio obožavan?

 • „Taj san snih ja car Navuhodonosor; a ti, Valtasare, kaži što znači, jer ni jedan mudrac u carstvu mom ne može da mi kaže što znači; a ti možeš, jer je u tebi Duh svetih Bogova“ {Danilo 4,18}

Po Bibliji i Duhu Proroštva znamo jasno da je Navuhodonosor sve o Bogu naučio od Jevreja. U svetu postoji veliki broj Biblija u kojima u gornjem stihu stoji „zato jer je u tebi sveti Duh od Boga“ a ne „svetih Bogova“. 

Danilo je očito opisao istinitu konstelaciju Boga i njegovog Duha. Car je shvatio da Duh Božji prebiva u Danilu. 

 • “Ali se odmetaše i žalostiše sveti Duh Njegov; zato im posta neprijatelj, i ratova na njih. Ali se opomenu starih vremena, Mojsija, naroda svog: gde je Onaj Koji ih izvede iz mora s pastirom stada svog; Gde je Onaj što metnu usred njih sveti Duh Svoj?” „Duh Gospodnji vodi ih tiho, kao kad stoka silazi u dolinu; tako si vodio Svoj narod da stečeš Sebi slavno ime.” {Isaija 63,10.11.14}
 • “Avigejina pobožnost, kao mirisni cvet, nesvesno se širila na njeno lice, u reči i dela. Duh Sina Božjeg je počivao u njenoj duši.” {Ellen White: Signs of the Times, Oct. 26, 1888 par. 7}
 • Adam i Eva su uveravali anđele da nikada neće prekršiti direktne Božje zapovesti; jer im je bilo zadovoljstvo da vrše Njegovu volju. Anđeli su se udružili sa Adamom i Evom u harmoničnoj pesmi hvale; i dok se njihova pesma vijorila iz Edema, Sotona je čuo zvuke njihovog obožavanja (samo!) Oca i Sina.” {Ellen White: The Spirit of Prophecy Vol. 1 One, p. 34, 35, 1870}

U gornjem stihu vidimo samo obožavanje Oca i Sina, i da je Isus bio Sin i pre nastanka greha. Ne postoji ni jedno mesto u Bibliji i u Duhu Proroštva gde je pokazano obožavanje svetog Duha, ni pre pada u greh! Zašto? 

Zato što On nije Božansko Biće nego samo duhovna manifestacija Oca i Sina! Zato sa druge strane vidimo da je Isus i za vreme Adama i Eve isto tako bio Sin! Ne samo pri Svom dolasku da umre za nas!

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF