DUH OCA I SINA

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

Otac i Sin su duhovna Bića:

Bog Otac je dao Svog svetog Duha i Svome Sinu:

 • Otac je Svog Duha dao u nemerljivim količinama Svom Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u Njegovoj punini.” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}

Šta je posledica toga da je Isus dobio svetog Duha od Oca? Sveti Duh je sada potpuno i Njegov Duh. Kako, nećemo razumeti ni na nebu. 

Poenta je da je Trojstvo naknadno uvedeno pagansko obožavanje lažnog Boga i time zahteva borbu za staru istinu da bi što veći broj vernika u ovi poslednjim danima bio spasen. 

 • Hristos je obećao svima, da će primiti Njegov Duh.“ {Ellen White: The Signs of the Times, 7. August 1901}

Mnogi teolozi tvrde da je Trojstvo logično, te da je sveti Duh Božansko Biće, pošto u Bibliji stoji da su Bog Otac i Bog Sin istovremeno i Duh, pa da to onda znači i da je sveti Duh isto tako Bog. Da li je ta relacija tačna?

 • “Koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim daskama nego na mesnim daskama srca. A takvo pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga ….. nego je naša vrsnoća od Boga ….  a duh oživljuje …… A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda. Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju (sada), preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.“ {2. Korinćanima 3,3-18}

Ko je taj Duh, koji nam daje slobodu? Po Bibliji Bog Otac i Sin Isus:

 • “Ako vas, dakle, Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.“ {Jovan 8,36}
 • “Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.“ {Jovan 4,24}
 • Bog je Duh; a ipak je Biće, jer je čovek napravljen po Njegovom obličju. Kao Biće, Bog se otkrio u Svom Sinu.” {Ellen White: Education, p. 132, 1903} (Bog=Bog Otac)

Mi možemo da vidimo, zašto sveti Duh proiizilazi iz Oca kao primarnog Izvora, jer je On po Bibliji jedini istiniti Bog, a nakon toga poslan Sinu izlazi i iz Njega, tj. da je Otac i Njegov sveti Duh direktno prisutan u nama, i da je i Isus sa Svojim Duhom isto nezavisno prisutan u nama, i istovremeno Njihova zajednička prisutnost u nama, dok se Otac i Sin istovremeno telesno nalaze na nebu. 

A to u smislu svetog Duha definitivno nije osobina jednom nezavisnog Bića! Izjava da su Otac i Sin istovremeno i Duh potvrđuje u stvari još jednom da su Svojim svetim Duhom sveprisutni, što jasno vidimo u poslednjem stihu. 

Zašto i nakon pobede greha sveti Duh u Novom Jerusalimu nema ulogu Božanstva, nego samo Otac i Sin, koji su prema Bibliji isto tako i Duh?

 • “I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog (Otac) Svedržitelj, i Jagnje (Isus).“ {Otkrivenje 21,22}
 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji (Očev) u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvijeh oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim koji živi u vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama.” {Ellen White: Bible Echo, January 15, 1893, par. 8}
 • “Bog (Otac) je lično Onaj Koji nam daje tu ilustraciju Svoje ljubavi prema nama…i Njegov Duh (a ne Bog Duh) je inspirisao reči u 103. Psalmu.” {Ellen White: Bible Echo, January 15,1893 par. 8}
 • “A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašega govoriće iz vas.“ {Matej 10,19.20}

Kada bi Isusova izjava `dva Utešitelja` zaista značila to, a ne samo druga forma pojave samog Isusa, to bi značilo, da postoji dva sveta Duha! Cela Biblija i EGW kažu jasno da postoji samo jedan Utešitelj.

Ne postoje dva sveta Duha, nego samo jedan, koji je u nama nerazumljivom spoju Duh Boga Oca i Sina Isusa. Problem je da se od 1931. godine pod tadašnjim vodstvom nosioca tog otpada dr Froom-om neznanje zloupotrebilo u pravljenju lažnog Boga.

 • “Metnite dakle u srca svoja, da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati. Jer ću vam Ja (Isus) dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici.“ {Luka 21,14.15}
 • “Jer će vas sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći.“ {Luka 12,12}
 • „A kad vas povedu da predaju, ne brinite se napred šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh sveti.“ {Marko 13,11}

Po stihu Luka 21, 15 nas Isus uči kako da mudro govorimo, i prema tome je i u Luci 12,12 isto sam Isus. Onaj, Koji nas uči šta da govorimo, pa je prema tome sam On Taj, Koji nas, kroz Svoju manifestaciju kao sveti Duh u nama, uči svemu!

 • Hristos je bio DUH istine! Svet neće da sluša Njegove molbe! …Ali učenici u Njemu vide Put, Istinu i Život! I oni će imati Njegovo Prisustvo u njima’!“ {Ellen White: SW, Oct.25,1898. par. 2}
 • „Kako da impresivno prenesem zadatak koji je Hrist dao Svom narodu – privilegiju da budu radnici sa Duhom sve istine u telu – Božanskim Sinom Božjim, obučenim u ljudskost, kanalom koji je određen i pripremljen da neprestano prima i daje nebesku struju? On sam koji je izvor koji se preliva, On prima da prenese svima koji će primiti dar.“ {Ellen White: Manuscript 125, 25. July 1906}

Mi ovde vidimo vrlo jasno da je taj Duh sâm Bog Otac (i naravno i Isus) tj. Njegov Duh. Sa druge strane, u pokušajima da se dokaže da je sveti Duh nezavisno Božansko Biće, citira se samo delić donjeg citata u kojem stoji ´Duh, koji je Bog´. 

Ali ako nastavimo da citat čitamo dalje, vidimo da Božji prorok nije izjavio da je sam sveti Duh Bog, nego, uz Biblijsku potvrdu nastavka istog teksta, da je on Božji Duh kao što je naš duh ljudski duh a ne novo biće:

 • „Sveti Duh sastavlja sve istinske molitve. Naučila sam i znam da u svim mojim molbama Duh posreduje za mene i za sve svete. Međutim, Njegovo posredovanje je po volji Božijoj, nikad suprotno Njegovoj volji. ´Duh takođe pomaže u našim slabostima´ i Duh, Koji je Bog, zna um Božji; Stoga u svakoj našoj molitvi za bolesne, ili za druge potrebe, treba se uzeti u obzir Božija volja. ´Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečjega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega.´“ {Ellen White: ST, October 3, 1892, par. 3}
 • „A nama je Bog otkrio Duhom Svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečjega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega. A mi ne primismo Duha ovoga sveta, nego Duha koji je IZ Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga“ {1. Korinćanima 2,10-12}

Ni u jednom Biblijskom stihu ne stoji tako izričito jasno i glasno da sveti Duh izlazi-dolazi od  tj. iz Boga i da je Njegov deo, i da ne dolazi kao treće Biće. Pošto Bog Otac ima Svoj Duh, Isus takođe, onda bi u Trojstvu i sveti Duh morao imati svoj Duh. Logično, zar ne? Isus kaže Sola Scriptura!  Kada bi i nakon ovakvog stiha i citata  ipak ostavili nauku o Trojstvu, to bi donelo sledeće posledice:

Da li samo treće Biće sveti Duh zna koje su misli u Bogu Ocu ili Sinu?

 • “Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega” {1. Korinćanima 2,11}

U kontekstu Trojstva sa “nezavisnim“ svetim Duhom bi značilo da Otac i Sin nemaju Svoje lične misli! Da li je i ljudski duh neko drugo biće ili samo deo tog ljudskog bića, koji zna koje su misli u tom čoveku? Ako je ljudski duh novo biće, onda bi čovek bio robot i ne bi imao svoje lične misli! Isto tako i Otac i Sin ne bi bili Božanska Bića. 

A upravo to i uči poslednji stadijum te nauke, sa postavkom da je Bog „Trojstva“ jedno „stopljeno“ Biće, u kojem su sveti Duh, Otac i Sin samo različite vrste manifestacije tog „istog“ jednog Boga. Po tom učenju sveti Duh nosi „ulogu“ Utešitelja, uma i sveprisutnosti, Otac „ulogu“ Oca, koordinacije i vlasti, a Sin „ulogu“ Izvršitelja, Sina i Spasitelja. 

Trojstvo je najdublji napad na supstancijalnu postojanje Oca i Sina kao Božanskih Bića, i to učenje dolazi direktno od druge strane! Sotona želi da se preko Trojstva direktno uzdigne iznad Oca i Isusa! 

A šta radimo mi? Mi to prihvatamo, i zamišljamo da smo još uvek Božji narod! Sveti Duh je deo Boga kao što je i naš duh deo nas. Biblija je potpuno jasna i pokazuje da Božji Duh isto tako, nezavisno od gore navedenog aspekta, pripada Božjem Biću kao i naš duh našem biću.

Isti sveti Duh proizilazi i od Oca i od Sina

Sveti Duh proizilazi primarno od jedinog pravog Boga, Boga Oca, i po tome nije nezavisno Biće, jer Svojim Duhom Otac i Sin sami počivaju u nama:

 • Otac je Svog Duha DAO u nemerljivim količinama SVOM Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u Njegovoj punini.” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}
 • Hristos je obećao svima, da će primiti Njegov Duh.“ {Ellen White: The Signs of the Times, 7. August 1901}
 • „Od večnosti je postojala kompletna unija između Oca i Sina. Bili su dvoje, a ipak skoro identični; Dvoje u ličnosti, a ipak jedno u Duhu, srcu i karakteru.“ {Ellen White: Youth Instructor, Dec. 16, 1897 par. 5}
 • Narod dolazi nepripremljen da bi ga Bog tu mogao posetiti Svojim svetim Duhom.“ {Ellen White: 5T, p. 162}
 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama.” {Ellen White: The Bible Echo, January 15, 1893 par. 8}
 • “Evo Sluge Mog, Koga podupirem, Izabranika Mog, koji je mio duši Mojoj; metnuću Duh Svoj na Njega sud narodima javljaće.” {Isaija 42,1}
 • Sveti Duh, koji proizilazi od jedinorodnog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, telo, i duh, sa savršenom Božansko-ljudskom Hristovom prirodom.” {Ellen White: Review and Herald, April 5, 1906 par. 16}
 • „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i Mi ćemo doći k njemu i u njega ćemo se staniti.” {Jovan 14,23}
 • „Grešnik tada stoji pred Bogom kao opravdana osoba; nebesa ga primaju, i kroz Duh ima zajednicu sa Ocem i Sinom.“ {Ellen White: Signs of the Times, November 3, 1890 par. 1}
 • „A ako li živi U vama Duh Onog Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj Koji je podigao Hrista iz mrtvih, oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim Koji živi U vama.“  {Rimljanima 8,11}

Ne postoje dva sveta Duha, nego samo jedan. Iz tog razloga na mnogim mestima stoji da postoji samo Očev Duh, kao i na drugim da postoji samo Isusov Duh, tj. da Svaki ima Svog Duha, ali da je on istovremeno zajednički sveti Duh Oca i Sina. Radi se samo o jednom Duhu, iako je to u našem ograničenom umu nešto neshvatljivo.

Šta je sveti Duh? Biće? Da li on ima nezavisnu ličnost ili je samo duhovna manifestacija Boga Oca i Sina Isusa?

 • „Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.“ {Filibljanima 1,19}
 • „Hristos je objavio da će nakon Njegovog uznesenja, On Svojoj crkvi, kao krunski dar, poslati Utešitelja, Koji je imao zauzeti Njegovo mesto. Ovaj Utešitelj je sveti Duhduša Njegovog života, delotvornost Njegove crkve, svetlost života svetu. Sa Svojim Duhom Hristos šalje pomirujući uticaj i silu koja uzima grehe.”{Ellen White: Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}
 • „U davanju Svoga Duha nama, Bog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom Božanskih uticaja, dajući zdravlje i život svetu.” {Ellen White: Testimonies Vol. 7, p. 273}
 • „Dodeljivanje Duha je dodeljivanje života Hristovog.” {EGW: Desire of Ages, p. 805}
 • „Rad svetog Duha je nemerljivo velik. Iz ovog izvora dolazi Božjem radniku sila i efikasnost; i sveti Duh je Utešitelj, kao lična prisutnost Hrista u duši.” {Ellen White: Review and Herald, November 29, 1892 par. 3}
 • „Uticaj svetog Duha je Hristov život u duši.” {Ellen White: 4MR, p. 332, 1896}
 • „Sokovi loze koji se uzdižu iz čokota, šire se u grane da bi rasle, proizvodeći cvet i plod. Tako i životodavna sila svetog Duha, koja proizilazi iz Hrista….” {Ellen White: The Spirit of Prophecy Volume Three, p. 418, 1878}
 • „Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejevog, i izdanak iz korena njegovog izniknuće. I na Njemu će počivati Duh Gospodnji duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg. I mirisanje će Mu biti u (i diviće se, imaće radost, brzo razumevanje straha Gospodnjeg) strahu Gospodnjem, (i biti ispunjen duhom straha Gospodnjeg – bukvalni prevod sa latinskog), a neće suditi po viđenju Svojih očiju, niti će po čuvenju Svojih ušiju karati.” {Isaija 11,1-3}
 • „Et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet. Et requiescet super eum spiritus Domini:spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis; et replebit eum spiritus timoris Domini. Non secundum visionem oculorum judicabit, neque secundum auditum aurium arguet;“ {Isaiae 11,1-3}

Gore citirana latinska Biblija – Vulgata u 2. stihu 11. poglavlja knjige proroka Isaije sadrži dve tačke (:), odnosno, znak za nabrajanje nakon dela rečenice: ’I na Njemu će počivati Duh Gospodnji:’. Znak nabrajanja dovodi u potpuno drugi smisao celi tekst! Kada je prisutan znak nabrajanja, to znači da se objašnjava šta je taj Duh Gospodnji. 

Nažalost niti Daničićev prevod, niti engleski prevod KJV, kao ni Luterov nemački prevod tog teksta iz Isaije 11,2. ne sadrže te dve tačke. Sa ovakvim originalnim 2. stihom iz knjige proroka Isaije 11. poglavlja jasno vidimo da je nemoguće da je sam sveti Duh nekakvo sveprisutno Biće!

 • BOG JE DUH, pa ipak On je lično Biće; jer je TAKO otkrio Sebe” {Ellen White: MH 413.1}
 • Hristos nam je dao Svoj Duh kao Božansku SILU za nadvladavanje svih nasleđenih i negovanih sklonosti ka zlu, i da utisne Svoj vlastiti karakter na crkvu.” {Ellen White: Review and Herald, May 19, 1904 par. 3}
 • Božanski Duh Kojeg je Iskupitelj sveta obećao da će poslati, je PRISUSTVO i SILA  Božja.”{Ellen White: ST, November 23, 1891, par. 1, Ye Shall Receive Power, p. 39.5}

Šta možemo da prepoznamo u gornjim citatima? 

BOG je DUH, ali istovremeno i telesno Biće. Božju telesnu prirodu vidimo isto i u Otkrivenju sa opisom nebeskog Cara sa telom, gde je Bog otkrio Sebe kao Biće.

Sveti Duh je i Božja sveprisutnost, delovanje i sila.

 • „Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje Svog svetog Duha, MANIFESTACIJUNjegove prisutnosti i naklonjenosti.“ {Ellen White: 9T, p. 230, 1909}
 • „Kad i Bog posvedoči i znacima i čudesima i različitim silama, i Duha svetoga razdeljivanjem po Svojoj volji.“ {Jevrejima 2,4}

Ukoliko bi sveti Duh zaista bio Božansko Biće, zašto ga Bog onda razdeljuje samo po Svojoj volji? Sveti Duh nije ni na jednom mestu u Bibliji ili Duhu Proroštva označen titulom Gospod ili Bog, kao Sin i Otac, a ime jedan Bog u celoj Bibliji označava Boga Oca a ne Trojstvo! 

 • „A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od Sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.” {Jovan 16,13} 

U ovom stihu u rečima da sveti Duh neće kao jedno nezavisno biće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što čuje od Oca i Sina, jer i proizilazi iz Njih i Oni sami govore kroz njega. Sveti Duh sigurno ne govori ono što je čuo od ljudi, pošto nas on vodi ka istini! 

Dole vidimo potvrdu da Isus govori kao sveti Duh, a ne sveti Duh kao nezavisno biće:

 • Čekala sam da mi se sveti Duh obratiOsetila sam da sam u Isusovom prisustvu…Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva Koje mi je govorilo.” {Ellen White: 11MR, p. 326, 1896}

Bog je Izvor svetog Duha, i poslao ga je i u Svog Sina, čime je sveti Duh postao isto tako i Isusov Duh:

 • “Evo Sluge Mog, Koga podupirem, Izabranika Mog, koji je mio duši Mojoj; metnuću Duh Svoj na Njega sud narodima javljaće.” {Isaija 42,1}
 • “I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam Duhova BOŽJIH poslanih po svemu svetu.“ {Otkrivenje 5,6}
 • “I čitamo dalje u Otkrivenju 1,4; 3,1; 4,5; 5,6 “Sedam Duhova koji su poslati po svoj zemlji.” Ovo je bez sumnje oznaka svetog Duha, koji je stavljen u formu da označava njegovo savršenstvo i puninu. Ali bi teško mogao tako biti opisan da je osoba. Nikada ne čitamo o sedam Bogova ili sedam Hristosa.” {Uriah Smith, RH, October 28, 1890}
 • Otac je Svog Duha dao u nemerljivim količinama Svom Sinu, i mi takođe možemo imati udeo u punini (IT) toga (ne njega).” {Ellen White: The Great Controversy, p. 477}

Posledica toga je da je sveti Duh isto tako i Isusova manifestacija Njegove sveprisutnosti.

 • Sveti Duh, koji PROIZILAZI od jedinorodnog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, telo, i duh, sa savršenom Božansko-ljudskom Hristovom prirodom.” {Ellen White: Review and Herald, April 5, 1906 par. 16}

Pored lične prisutnosti Oca i Sina, sveti Duh je isto tako i Njihova zajednička manifestacija:

 • “A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a Duh živ pravde radi. A ako li živi u vama Duh Onoga Koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvijeh oživeće i vaša smrtna telesa Duhom Svojim koji živi u vama.“ {Rimljanima 8,9-11}
 • Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama.” {Ellen White: Bible Echo, January 15, 1893, par. 8}
 • „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k Meni, držaće reč Moju; i Otac Moj imaće ljubav k njemu: i Mi ćemo doći k njemu i U njega ćemo se staniti.” {Jovan 14, 23
 • „Grešnik tada stoji pred Bogom kao opravdana osoba; nebesa ga primaju, i kroz Duh ima zajednicu sa Ocem i Sinom.“ {Ellen White: Signs of the Times, November 3, 1890 par. 1}

Zato Biblija i Duh proroštva nazivaju jednog svetog Duha Očev Duh, Isusov Duh, i Njihov zajednički Duh. Ali to ne znači, da su Njihove ličnosti slepljene. Bog Otac je nezavisno Biće, i Isus je nezavisno Biće. Kako je to moguće nama nije razumljivo isto kao ni Anđelima.

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF