DR KELLOG 1903

Dr Kellogg je tvorac Alfa I Omega otpada – Bog sveti Duh

Ellen White je opisala principe zloupotrebe Biblije i Duha Proroštva koje je dr Kellogg koristio kada je zaveo skoro pola crkve, što se kroz Trojstvo pred našim očima ponovilo. Šta je dr Kellogg uradio što se tiče Biblije, kad je napisao knjigu „Živi hram“? Da li to ima sličnosti sa današnjim pristupom u odbrani nebiblijske zablude?

  • U celoj knjizi se citira Biblija, ali na način na koji lažna nauka izgleda kao istina.“ {Ellen White: SpTB02 52.1}
  • “U knjizi ´Živi hram´ od dr Kellogg-a vidimo pred svojim očima početak JEDNE smrtonosne hereze. Njegov završetak će slediti i biti od onih prihvaćen, koji nisu spremni da prihvate od Boga upućena upozorenja.“ {Ellen White, Special Testimonies Series B No. 2, page 50, letter, August 7th 1904 ‘Beware’)}
  • “´Živi hram´ sadrži Alfu (početak) OVIH Teorija. Ja sam znala, da Omega otpad nastupa ubrzo nakon toga, i drhtala sam radi Božjeg naroda! Spisi koji se koriste za „potvrdu“ tih učenja su zloupotrebljeni.“ {Ellen White: SpTB02 53.2}
  • “Mi stojimo sada u Alfi (početku) ove opasnosti. Omega će imati zastrašujuću (p.p. potpuno zahvatanje većine) prirodu.“ {Ellen White: 1SM 197.4}
  • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}

Ovde vidimo da je Alfa otpad izvor ovih teorija, a Omega otpad samo njegov nastavak i dovršetak. Gledišta Alfa i Omega u pogledu Trojstva se razlikuju samo u okviru pravca, ali ne i u pripadnosti ovim teorijama. Teorija(e) je napisana u množini, kako bismo videli da oba otpada iako na različit način, napadaju isto polje. Kod Alfa otpada je sveti Duh bio degenerisan na nivo besvesne energije, a po Omega otpadu sveti Duh postaje Biće tj. Bog, te krajnji razvoj u različitim finesama uči po paganskim prinicipima slepljeno Božanstvo koje se manifestuje različitim ulogama. Dr Kellogg je prema principu akcije-reakcije (push-pull) kroz Alfa otpad pripremio i omogućio drugi ekstrem Omega otpada i tako otvorio put u potpuni otpad dok se većina bavila naočigled takođe važnim pitanjem lažne nauke.

  • “U onom što mi je pokazano, videla sam da određeno delo vrše medicinski misionari. Naša braća misionari su posmatrali, gledali šta se dešava, ali nisu razumeli. Temelji naše vere, koji su ustanovljeni sa mnogo molitve, ozbiljno proučavanje Biblije, su rušeni jedan po jedan, stub po stub. Naša vera nije imala više na šta da se osloni, svetilišta više nije bilo, pokajanja nije bilo više. Shvatila sam da se nešto moralo učiniti. Borba me je skoro ubila.” {Ellen White: 1SAT, p. 344, 1904}
  • “Oni koji žele da uklone stara obeležja se ne drže čvrsto; ne pamte onako kako su primili i čuli. Oni koji pokušavaju da uvedu teorije koje bi uklonile stubove naše vere po pitanju svetilišta ili o ličnosti Boga ili Hrista, rade kao slepci. Trude se da unesu nesigurnost i da upute Božji narod na pogrešan put.” {Ellen White: MR No.760, p. 9, 1905}
  • “Biće rečeno da je ‘Živi Hram’ revidiran. Ali Gospod mi je pokazao da se pisac nije promenio, i da ne može biti jedinstva između njega i propovednika jevanđelja dok god neguje svoje sadašnje sentimente. Zapoveđeno mi je da dignem svoj glas i upozorim ljude govoreći, “Ne budite prevareni; Bog ne dozvoljava da Mu se rugaju.” (Galatima 6,7) {Ellen White: 1SM, p. 199, 1904}
  • “Primorana sam poreći da učenja „Živog Hrama“ mogu biti podržana izjavama iz mog pisanja. Možda postoje izrazi i sentimenti koji su u harmoniji sa mojim pisanjem. A mogu biti i mnoge izjave u mojim pisanjima, koje izvađene iz konteksta i interpretirane u skladu sa mislima pisca „Živog Hrama“, mogu delovati u harmoniji sa učenjima ove knjige. Ovo može podržati tu tvrdnju da je sentiment „Živog Hrama“ u harmoniji sa mojim pisanjem. Ali ne daj Bože da taj sentiment preovlada.” {Ellen White: 1SM, p. 203, 1904}
  • “On (dr J.H. Kellogg) je tada rekao du su mu njegova ranija gledišta o Trojstvu stajala na putu tome da bi dao jasnu i apsolutno ispravnu izjavu. Ipak je nakon kratkog vremena počeo da veruje u Trojstvo i mogao je da jasno prepozna gde su ležale prepreke, i verovao je da je u tom kontekstu dao zadovoljavajući odgovor. On mi je rekao da sada veruje u Oca Sina i svetoga Duha, i da je po NJEGOVOM viđenju Bog sveti Duh, a ne Bog Otac, Onaj Koji ispunjava svemir i sve živo. On je rekao, da je to verovao pre nego što je napisao knjigu, bio bi u prilici da svoja shvatanja izrazi tako, da ne bi ostavljala pogrešan utisak kao što je sada slučaj kod njegove knjige. Suprotstavio sam mu prigovore koje sam pronašao u učenju i pokušao sam da mu pokažem da je to učenje toliko različito od jevanđelja da nisam mogao razumeti kako je mogla biti revidirana menjajući samo nekoliko izraza. Neko vreme smo se raspravljali o ovoj materiji na prijateljski način, ali sam bio ubeđen da kada smo se rastali doktor nije razumeo sebe, niti karakter njegovog učenja. I nisam mogao razumeti kako bi mogao sve u nekoliko dana popraviti knjigu da bi bila ispravna.“ {Letter A.G. Daniells to Willie White, 29. October 1903, p. 1+2}

Da li je dr Kellogg verovao u Trojstvo i da li su njegove reči upućene starešini Daniells-u (koji tada još nije prešao u otpad) slične današnjoj zvaničnoj nauci naše crkve? Zašto se to nigde više ne pominje?

Zato što bi to uništilo sve lažne argumente mnogih današnjih teologa! Da li je Ellen White bila svesna da on želi da revidira svoju knjigu i uključi doktrinu o tri Božanska Bića? Gornji citati su nam dali jasan odgovor! 

Ako je verovala u istu nauku, kao što to mnogi tvrde, zašto je tako oštro ukorila dr Kellogg-a zbog ponovnog štampanja? Koji su bili njegovi “sadašnji sentimenti”? Prema sopstvenom priznanju godinu dana ranije, počeo je veruje u Trojstvo. 

On je tvrdio da su njegova učenja ista kao i njena. Čak je i citirao njene spise izvađene iz konteksta.