AVONDALE – TREĆA OSOBA KOJA HODA OKO NAS?

Napad na istinu:

Avondale je jedna adventistička škola u Australiji, na čijem otvaranju 1899. godine je Ellen White imala govor. Pri tome je govorila i o svetom Duhu. Ono što je ona rekla se od pristalica Trojstva rado (neupadljivo dopunjeno) citira, da bi se „dokazalo“ da je sveti Duh nezavisno treće „Biće“.

 • „Mi moramo da shvatimo, da sveti Duh, koji je toliko osoba koliko je Bog Osoba, hoda kroz ovu zemlju.“ {Ellen White: Evangelism 616, 1899 From a talk to the Students at Avondale-School in Australia}

Kada bi taj deo zapisa, sa uzdignućem svetog Duha kao Boga, zaista BIO ORIGINAL, morao bi da bude u harmoniji sa donjim citatima, što ovde nije slučaj.

Original:

 • Hristos ide nevidljiv našim ulicama. Porukom milosti On ulazi u naše domove. On čeka na zajednički rad sa svima koji žele da propovedaju u Njegovo ime. On je DIREKTNO među nama, da bi nas izlečio i blagoslovio, ukoliko Ga prihvatimo.“ {Ellen White: The Ministry of Healing, p. 107} 
 • Zapamtite da je Isus pored vas gde god da krenete, zapažajući svaki vaš potez i slušajući svaku vašu reč. Da li bi vas bilo sramota da čujete Njegov glas kako vam se obraća i da znate da čuje svaki vaš razgovor?” {Ellen White: YI, February 4. 1897 par. 3} 
 • Gospod Isus, Koji stoji na strani kolportera i HODA sa njima, je glavni radnik. Ako prepoznamo Isusa kao Onog Koji je sa nama da pripremi put, sveti Duh na našoj strani će dati osvedočenja upravo tamo gde je potrebno.“ {Ellen White: CM, p. 107} 
 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18} 

Altermativno tumačenje:

U donjem nastavku teksta stoje dokazi istine za sve čitaoce koji ostaju pri stavu da ne postoje falsifikati Duha Proroštva. Čak i tada, na prvi pogled trojstveni citati zajedno sa ostatkom stihova i citata ne predstavljaju dokaze Trojstva. Kada se neki tekst izoluje, time je moguće „dokazati“ bilo koju lažnu nauku. Iako ova knjiga sadrži jasne dokaze postojanja falsifikata, donji tekst pokazuje, da bi Trojstvo bilo nemoguće i u konstelaciji kada bi svi tekstovi bili originalni

Avondale je jedna adventistička škola u Australiji, na čijem otvaranju 1899 godina je Ellen White imala govor. Pri tome je govorila i o svetom Duhu. Ono što je ona rekla se od pristalica Trojstva rado citira, da bi se „dokazalo“ da je sveti Duh „biće“. Ko je ta treća osoba? Novo biće ili sam Isus prisutan na drugi način? Po Duhu Proroštva sigurno ne treće biće!

 • „Oni koji veruju istinu ne smeju zaboraviti da su oni mala Božja deca, da ih On obučava. Neka budu zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelja i jednoga Duha – Hristovog Duha, Koji će doneti jedinstvo u njihove redove.” {Ellen White: 9T, p. 189.3, 1905}
 • Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18} 

Donji citat u skraćenoj verziji iz knjige ‘Evangelizam’ vodi u pogrešnom pravcu, iako u celini predstavlja jasan dokaz istine!

 • „Mi moramo da shvatimo, da sveti Duh, koji je isto toliko osoba koliko je Bog Osoba, hoda kroz ovu zemlju.“ {Ellen White: Evangelism 616, 1899 From a talk to the Students at Avondale-School in Australia}

Originalan i kompletan citat:

 • Gospod (Isus) kaže ovo zato što On zna šta je za naše dobro. On želi da izgradi zid oko nas, i da nas zaštiti od napada, tako da bi Svoje blagoslove i ljubav izlio na nas u velikoj količini. To je razlog što smo napravili tu školu ovde. Gospod je zapovedio da je ovo bilo mesto gde treba da budemo, i mi imamo jako dobar razlog da mislimo da je ovo pravo mesto. Mi smo zajedno ujedinjeni kao škola, i mi moramo da shvatimo, da sveti Duh, koji je isto toliko osoba koliko je Bog Osobahoda kroz ovu zemlju, jer je Gospod Bog naš Čuvar i Pomoćnik. ON (lično Bog) čuje svaku reč koju izgovorimo i zna svaku misao u našem umu.“ {Ellen White: Ms 66, 1899. (Talk, April 13, 1899), 7MR 299.2}

Na prvi pogled ovaj citat, skraćen i izvučen iz konteksta, izgleda kao “jasna podrška Trojstva i trećeg Božanskog Bića”. No, ako pažljivo čitamo kompletan tekst,  možemo prepoznati, da tu piše da je sveti Duh jednako ličnost, ne besvesna sila, kao što je i Bog svesna Ličnost, u ovom slučaju prisutan na drugačiji način nego na prestolu.

 • „Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika. “ {W.C.White 1935 Letter to H. W. Carr}

U nastavku citata vidimo da je sam Bog taj Čuvar, Onaj Koji nam pomaže i Koji zna sve naše misli i reči! Time vidimo da se radi o Njegovom Duhu! Sam sveti Duh nikada ne nosi titulu Gospod Bog! Bog Otac i Isus nose titulu Gospod. Ovaj citat je još jedan dokaz da je sveti Duh sam Isus, odvojen od Svog tela!

Donji citati potvrđuju još jednom šta je Ellen White zaista želela da saopšti u Avondale-u:

 • Hristos ide nevidljiv našim ulicama. Porukom milosti On ulazi u naše domove. On čeka na zajednički rad sa svima koji žele da propovedaju u Njegovo ime. On je direktno među nama, da bi nas izlečio i blagoslovio, ukoliko Ga prihvatimo.“ {Ellen White: MH, p. 107} 
 • Bog nam je podario svetoga Duha, i Njemu nije moguće da nam daruje nešto veće od toga. Ovom daru ništa se ne može pridodati. Njime se sve potrebe mogu zadovoljiti. SVETI DUH JE ŽIVA BOŽJA (Očeva) PRISUTNOST; ako se dovoljno ceni, On je izvor hvale i zahvaljivanja koji će zauvek teći u večni život. Darovanje Duha predstavlja zavet milosti.“ {Ellen White: ST, 7. august 1901}
 • Zapamtite da je Isus pored vas gde god da krenete, zapažajući svaki vaš potez i slušajući svaku vašu reč. Da li bi vas bilo sramota da čujete Njegov glas kako vam se obraća i da znate da čuje svaki vaš razgovor?” {Ellen White: YI, February 4. 1897 par. 3} 
 • Gospod Isus koji je pored kolportera i hodi sa njima, je glavni radnik. Ako prepoznamo Isusa kao Onog koji je sa nama da pripremi put, sveti Duh uz nas će dati osvedočenja upravo tamo gde je potrebno.“ {Ellen White: CM, p. 107} 
 • „Stena vere je živa Isusova PRISUTNOST u crkvi.“ {Ellen White:DA 414.3} 
 • „Ograničen ljudskom prirodom Isus nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno Lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im svetog Duha kao Njegovog zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično Onodvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. On se lično pokazuje kao prisutan na svim mestima Svojim svetim Duhom, kao Sveprisutan (Isus).“ {Ellen White: Lt119,1895.18} 

Mi u puno citata čitamo da je upravo Isus Onaj, Koji je sveprisutan među nama. Pošto znamo da je On u svetinji nad svetinjama, Njegovo prisustvo može imati samo jedno značenje: da je On sveprisutan kao sveti Duh.

 • „I evo Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.“ {Matej 28,20}

Mi ne možemo neke citate jednostavno odvojiti od ostatka, jer bi onda Duh Proroštva i Biblija suprotili sami sebi. Na takav način bi mogli dokazivati da je “zagrobni život istina” pomoću Samuilovog Duha ili Avramovog krila. Prema Biblijskim principima smo dužni da sve u Božjoj reči istražimo duboko i temeljno, sve dok istina ne postane jasna i razumljiva, i shvatimo šta Biblija i Ellen White zaista govore, i koliko je doktrina o Trojstvu bez temelja!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku